งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย น. ส. จิตทยา ธรรมโชโต 4440027 น. ส. จุฑารัตน์ เนื่องผาสุข 4440034 น. ส. จุติกานต์ วรปัทมศรี 4440035 น. ส. ชนิดา แสนโคตร 4440044 น. ส. มณทิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย น. ส. จิตทยา ธรรมโชโต 4440027 น. ส. จุฑารัตน์ เนื่องผาสุข 4440034 น. ส. จุติกานต์ วรปัทมศรี 4440035 น. ส. ชนิดา แสนโคตร 4440044 น. ส. มณทิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย น. ส. จิตทยา ธรรมโชโต 4440027 น. ส. จุฑารัตน์ เนื่องผาสุข 4440034 น. ส. จุติกานต์ วรปัทมศรี 4440035 น. ส. ชนิดา แสนโคตร 4440044 น. ส. มณทิชา นาวงษ์ 4440137 น. ส. รัชนี นิล ละออ 4440153 น. ส. สุวิมล วงศ์พลัง 4440211 น. ส. อุทัยวรรณ เอี่ยวเล็ก 4440231

3 Papaya ringspot potyvirus * ไวรัสชนิดนี้จัดอยู่ในสกุล Potyvirus และ จัดอยู่ในวงศ์ Potyviridae * เป็นเชื้อสาเหตุของโรคใบด่างจุดวงแหวน ของมะละกอ

4 ภาพถ่าย เชื้อ Papaya ringspot virus สาเหตุของ โรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ จากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน

5 คุณสมบัติของอนุภาค PRSV * รูปร่าง Flexuous rod และ Non enveloped * ขนาดของอนุภาค 800 x 12 nm * อนุภาคประกอบด้วย RNA ที่เป็นแบบ linear single stranded

6 พื้นที่การแพร่กระจาย ของเชื้อ PRSV * พบในพื้นที่ปลูกมะละกอ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา อาฟริกาใต้ อินเดีย ไต้หวัน และ ไทย

7 ลักษณะการเข้า ทำลาย เชื้อจะเข้าทำลายในทุกระยะของ มะละกอ เพลี้ยอ่อนจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่ เป็นโรค เชื้อจะติดไปกับปากแมลงแบบ ชั่วคราว ถ่ายเชื้อลงสู่ต้นที่ไม่เป็นโรค

8 ลักษณะแผลที่ก้านใบ เป็นจุด หรือทางยาวสีเขียวเข้มของ ก้านมะละกอที่เป็นโรค ลำต้นเป็นโรคจุดวง แหวนมีลายชุ่มน้ำ อาการจุดวงแหวน ด้านใต้ใบ ของมะละกอที่เป็นโรคใบด่างวง แหวน ลักษณะอาการของโรคใบด่างจุดวงแหวนของมะละกอ

9 ลักษระอาการบนผลมะละกอ มีลายวงแหวนสีเขียวเข้ม ทั่วทั้งผล ถ้าเป็นรุนแรงแผลจะมี ลักษณะคล้ายสะเก็ด ผลมะละกอสุกมีลักษณะ แข็ง ความหวานลดลง

10 อาการลักษณะจุดวงแหวน บนผลมะละกอ เป็น ลักษณะเฉพาะของโรคใบ ด่างวงแหวน บริเวณจุดวงแหวน เนื้อจะมี ลักษณะเป็นไตแข็งและมีรส ขม

11 การแพร่กระจาย ของโรค 1. โรคแพร่ระบาดได้ดีในสภาพที่แห้ง และเย็น 2. การถ่ายทอดโรคนี้ใช้เวลาสั้นมาก ประมาณ 10-30 วินาที 3. โรคนี้สามารถแพร่ระบาดโดยมี เพลี้ยอ่อนหลายชนิด เป็นพาหะโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน ฝ้ายเป็นพาหะสำคัญ

12 วิธีป้องกันและ การกำจัด 1. ทำลายต้นที่ติดเชื้อโรคนี้ ที่แสดง อาการอย่างแน่ชัด 2. ปลูกมะละกอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนี้ 3. บริเวณปลูกมะละกอควรกำจัดวัชพืช ให้หมด 4. ปลูกพืชที่เป็นอาหารของเพลี้ยอ่อน 5. สร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกเชื้อสาย พันธุ์ PRSV สายพันธุ์อ่อนให้กับ มะละกอ

13 ผลกระทบทาง เศรษฐกิจ เชื้อเข้าทำลายมะละกอ ทำให้ผลบิด เบี้ยวผิวของผลจะขรุขระ มีจุดเป็นวง แหวนทำให้เนื้อผิวบริเวณนั้นเป็นไต แข็ง มีรสขมและทำให้ผลผลิตลดลง

14 แหล่งค้นคว้า www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTV www.apsnet.org www.doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย น. ส. จิตทยา ธรรมโชโต 4440027 น. ส. จุฑารัตน์ เนื่องผาสุข 4440034 น. ส. จุติกานต์ วรปัทมศรี 4440035 น. ส. ชนิดา แสนโคตร 4440044 น. ส. มณทิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google