งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องดินและพืช วัคถุประสงค์ – ให้เรียนรู้ ลักษณะ คุณสมบัติ ความสำคัญ และข้อจำกัดของดินต่อ การเพาะปลูกพืช + การอนุรักษ์ดิน เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องดินและพืช วัคถุประสงค์ – ให้เรียนรู้ ลักษณะ คุณสมบัติ ความสำคัญ และข้อจำกัดของดินต่อ การเพาะปลูกพืช + การอนุรักษ์ดิน เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องดินและพืช วัคถุประสงค์ – ให้เรียนรู้ ลักษณะ คุณสมบัติ ความสำคัญ และข้อจำกัดของดินต่อ การเพาะปลูกพืช + การอนุรักษ์ดิน เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน ผู้สอน – ผศ. ดร. วิจิตต์ วรรณชิต – ภาควิชาพืชศาสตร์ – ห้องทำงาน 134 หนังสือ หลักกสิกรรมหน้า 43-60

3 การศึกษาศาสตร์ทางดิน ในทัศนะของ Buckman และ Brady Pedological approach – การเกิดของดิน การจำแนกดิน การตรวจรูปร่าง ลักษณะของดินเรียกพวกนี้ว่า Pesologist Edaphological approach – ศึกษาดินที่มุ่งไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ เพาะปลูก

4 Pedological approach –soil genesis and classification –soil survey and morphology –micropedology ใช้กล้อง petrographic microscope

5 Edaphological approach มีสาขาที่ เกี่ยวข้องดังนี้ : –soil fertility –soil chemistry –soil physics –soil microbiology –soil biochemistry –soil management and conservation –soil mineralogy แยกมาจาก soil chemistry และ soil genesis –forest soils แยกมา จาก soil fertility และ soil classification

6 เนื้อหาเรื่องของดินสำหรับการ เพาะปลูกพืช 1. ความสำคัญของดินสำหรับการ เพาะปลูก 2. กำเนิด องค์ประกอบ และลักษณะ ดิน 3. คุณสมบัติของดินสำหรับการ เพาะปลูกพืช 4. ความอุดมสมบูรณ์ของดินสำหรับ การเพาะปลูกพืช 5. ดินที่มีปัญหาต่อการเกษตรและ การปรับปรุง

7 ความสำคัญของดินสำหรับ การเพาะปลูกพืช 1. ดินเป็นที่ยึดเหนี่ยวของราก พืช 2. ดินให้น้ำ อากาศ และ ธาตุ อาหารแก่พืช 3. ดินเป็นที่อยู่อาศัยของ สิ่งมีชีวิตที่เกื้อกูลพืช 4. ดินช่วยปรับระดับอุณหภูมิให้ รากพืช

8 กำเนิดของดิน (soil genesis) หินและแร่ สลายตัว วัตถุต้นกำเนิดดิน พืชและสัตว์ ตายสลายตัว ดิน

9 ลักษณะและองค์ประกอบ ของดิน น้ำในดิน เม็ดดิน อากาศในดิน ช่องว่างในดิน อินทรีย์วัตถุ

10 คุณสมบัติของดินสำหรับ การเพาะปลูกพืช 1. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การดูดยึด และระบายน้ำ และ อากาศ 2. คุณสมบัติทางเคมีของดิน ความ เป็นกรด - ด่าง 3. คุณสมบัติทางชีวภาพของดิน กิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน

11 องค์ประกอบของดิน ที่ดี

12 เก็บกักและระบายน้ำ และอากาศในดิน เนื้อดิน โครงสร้างดิน ความแน่น สีดิน หน้าที่ทางกายภาพ ของดิน

13 หน้าที่ทางเคมีของดิน ธาตุอาหารในดิน pH ของดิน ปริมาณและความ เป็นประโยชน์ของ ธาตุอาหารในดิน

14 หน้าที่ทางชีวะภาพของดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ความอุดม สมบูรณ์ของดิน

15 คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของดิน เก็บกักและระบายน้ำ และอากาศในดิน เนื้อดิน โครงสร้างดิน ความแน่น สีดิน ธาตุอาหารในดิน pH ของดิน ปริมาณและความ เป็นประโยชน์ของ ธาตุอาหารในดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ความอุดม สมบูรณ์ของดิน ( หนังสือหลักการกสิกรรมหน้า 48-54)

16 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical Property) 1.1 เนื้อดิน (Texture) – อนุภาคทราย @ 0.25-2.00 มม. – อนุภาคซิลท์ @ 0.002-0.05 มม. – อนุภาคดินเหนียว @ < 0.002 มม. การจำแนกเนื้อดิน (textural class) – ดินเนื้อหยาบ (coarse textural class) – ดินเนื้อหยาบปานกลาง (medium coarse textural class) – ดินเนื้อเอียด (fine textural class)

17

18 – มี 4 แบบคือ : เม็ดกลมทึบ (granular) แผ่นบาง (platy) ก้อนสี่เหลี่ยม (blocky หรือ subangular blocky) แท่งหัวตัดหรือหัวมน (prismatic หรือ columnar) ดินไม่มีโครงสร้าง (structurless): พบได้ 2 แบบ ดินรวมแล้วยังมีสภาพเป็นเม็ดเดี่ยวๆ (single grain) ดินรวมแล้วยังมีสภาพเป็นมวลแน่นทึบ (massive) การรวมกันของอนุภาคดินต่างๆ : เกิด จาก น้ำ แคทไออน (cation ) สาร คอลลอยด์ฟ (Colloids) ต่างๆในดิน 1.2 โครงสร้างของดิน (Soil Structure)

19 ( หนังสือหลักการกสิกรรมหน้า 49-50) โครงสร้างของดิน

20 1.3 ความหนาแน่นและความพรุน ของดิน ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density of soil) – ความหนาแน่นรวม = น้ำหนักของดินอบแห้งที่ 105 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นของอนุภาคดิน (particle density) ความพรุนของดิน (soil porosity) 1.4 ความสามารถในการระบายน้ำ และการ ระบายอากาศของ ดิน ปริมาตรของดิน

21 คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Property) ปฏิกิริยาดิน (Soil reaction) –H +. OH - ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchang capacity : CEC) [H + ] เป็นความเข้มข้น ของ H + ในสารละลาย ดินมีหน่วยเป็น mole/ l

22 สิ่งมีชีวิตในดิน ได้แก่สิ่งมีชีวิตเล็กๆต่างๆในดิน เช่น แบคทีเรีย เห็ดรา แอคติโนไมซีตีส โปรโตซัว สาหร่าย ไส้เดือนฝอย – แบคทีเรีย พวก heterotrophs autotrophs อาทิ เช่น nitrozomonas nitrobacter – ต้องการออกซิเจน (aerobes), ไม่ต้องการออกซิเจน (anaerobes) – เห็ดรา (fungi) ช่วยย่อยสลายลิกนินในพืช,symbiosis ที่สำคัญคือไมโคไรซา (mycorrhiza) ectotrophic ในพืชพวกป่าไม้ endotrophic ในพืชไร่และผักต่างๆ เช่น vesicular-arbuscular mycorrhiza

23 การประเมินความอุดม สมบูรณ์ของดิน 1. สังเกตลักษณะพืช (symptom of plant) 2. วิเคราะห์พืช (plant analysis) 3. ทดสอบทางชีวภาพ (biological test) 4. วิเคราะห์ดิน (soil analysis)

24 ดินที่มีปัญหาต่อ การเกษตรในภาคใต้ 1. ดินเค็มชายทะเล 2. ดินทรายจัด 3. ดินเปรี้ยวจัด 4. ดินพรุหรือดิน อินทรีย์ 5. ดินเหมืองแร่ร้าง ( หนังสือหลักการกสิกรรมหน้า 57-58)

25 ลักษณะพื้นที่ดินที่เหมาะสมปลูก สำหรับปาล์มน้ำมัน

26 ลักษณะ คุณสมบัติ และปัญหาของดิน ต่อการเพาะปลูกพืช ลักษณะดินคุณสมบัติปัญหาดิน ความสามารถในการ เก็บกักและระบายน้ำ และอากาศของดิน เนื้อดิน โครงสร้างดิน ความแน่นดิน ดินเหนียวจัด ดินทรายจัด ดินเสียโครงสร้าง ดินแน่นทึบ มีจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์ในดิน ชีวภาพของดิน ความอุดม สมบูรณ์ของดิน ดินไม่มีชีวิต ดินขาดความอุดม สมบูรณ์ pH ดิน ความอุดม สมบูรณ์ของ ดิน ดินกรดจัด ดินด่างจัด ดินขาดความ อุดมสมบูรณ์ มีปริมาณและความ เป็นประโยชน์ของ ธาตุอาหารในดิน

27 การเรียงตัวของชั้นดิน (soil profile) BEDROCK C -parent material B -subsoil A- surface soil


ดาวน์โหลด ppt เรื่องดินและพืช วัคถุประสงค์ – ให้เรียนรู้ ลักษณะ คุณสมบัติ ความสำคัญ และข้อจำกัดของดินต่อ การเพาะปลูกพืช + การอนุรักษ์ดิน เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google