งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธนภัค แสงมณี รหัส 4440074 นายธาวิช คงประสมรหัส 4440079 นางสาวปวีณาชูจันทร์รหัส 4440107 นางสาววัลยาบรมสุขรหัส 4440165 นายสิทธิพล คำแก้วรหัส 4440192.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธนภัค แสงมณี รหัส 4440074 นายธาวิช คงประสมรหัส 4440079 นางสาวปวีณาชูจันทร์รหัส 4440107 นางสาววัลยาบรมสุขรหัส 4440165 นายสิทธิพล คำแก้วรหัส 4440192."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายธนภัค แสงมณี รหัส 4440074 นายธาวิช คงประสมรหัส 4440079 นางสาวปวีณาชูจันทร์รหัส 4440107 นางสาววัลยาบรมสุขรหัส 4440165 นายสิทธิพล คำแก้วรหัส 4440192 นางสาวสุรัตน์วดีศรีเมืองรหัส 4440209 นายอนุสรณ์ขวัญคงบุญรหัส 4440217 นางสาวนพวรรณนิลสุวรรณรหัส 4642014

3 จัดอยู่ใน genus Cucumovirius Family Bromoviridae

4  ไม่มีถุงหุ้ม (non - enveloped virion )  มีอนุภาคเป็นประเภททรงกลม (isometric or polyhedral)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 29 nm  อนุภาค Cucumber mosaic virus

5 คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของ อนุภาค CMV (Physicochemical Properties of CMV Particles)  ความหนาแน่นของอนุภาค (Density) มีค่า 1.367g cm -3 (Daniles and Campbell, 1992)  ประสิทธิภาพในการตกตะกอน Sedimentation Coefficient มีค่า 99 s (Davis et al., 1996)  ค่าการดูดกลืนแสง 260/280 มีค่า 1.7

6 คุณสมบัติของกรดนิวคลีอิคของ ไวรัส (Properties of the Viral Nucleic acid )  อนุภาคของ CMV ประกอบด้วย Nucleic acid 18 %  ขนาดของ Genome ทั้งหมด 8.621 Kb  Genome เป็น plus - sense single -stranded RNA ( +ssRNA)

7 ลักษณะอาการของโรคที่เกิด จาก CMV พืชตระกูลแตง ลักษณะอาการ Mosaic จะเห็นใบพืชเป็นสี เขียวอ่อนและแก่ สลับกันบนใบพืช ในกลุ่มพืชใบเลี้ยง คู่อาการ mosaic จะมีลวดลายไม่ แน่นอน มีขอบเขต การด่างที่เห็นได้ ชัดเจน Http : // www.idealibrary.com

8 stomata cells ของ Commelina diffusa Cytopathology พบ Inclusion ของ CMV ใน cell ที่ติดเชื้อ

9 Inclusion CMV inclusion ใน epidermis cell ของ Capsicum annum  http : // www.elsevier.com/virus

10 การถ่ายทอดเชื้อ CMV มีเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะและกลไกการ ถ่ายทอดประเภท non - persistent ลักษณะการถ่ายทอด เพลี้ยอ่อนจะเกาะบนใบพืชที่ติดเชื้อ CMV ใช้ stylet ทิ่มแทงลงไปในใบ พืชแล้วถอนออก โดยปกติจะใช้เวลา น้อยกว่า 30 วินาที เพื่อชิมพืชที่ติด เชื้อจะทำให้ไวรัสติดไปกับปลาย stylet เมื่อเพลี้ยอ่อนดูดกินพืชต้น ใหม่ทำให้พืชได้รับการถ่ายทอดไวรัส

11  Myzus persicae แมลง พาหะเชื้อ CMV (http : // www.idealibrary.com )

12 การถ่ายทอดของ CMV ผ่านทาง เมล็ด

13  ในปี ค. ศ. 1987 พบการระบาดของ CMV ในประเทศอิตาลี และ สเปน โดย CMV จะเข้าไปทำลายมะเขือเทศ ทำให้ปริมาณการผลิตมะเขือเทศเพื่อ การส่งออกลดลงถึง 30 % ของ ปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อน หน้านี้

14  ในปี ค. ศ. 1995 -1997 พบการ ระบาดของ CMV ใน Mediterranean ซึ่งลักษณะการที่ CMV เข้าทำลายใน พืชอาศัยชนิดเดียวกับในประเทศ อิตาลี และ สเปน  ในปัจจุบันพบว่า CMV ได้มีการแพร่ ระบาด ไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้แก่ ประเทศ จีน กรีก สเปน อิตาลี ฯลฯ

15  ไม่ควรปลูกพืชที่ง่ายต่อการเกิดโรค ไว้ในที่บริเวณใกล้กัน  กำจัดวัชพืชในแปลงและบริเวณรอบๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของ CMV และ แมลงพาหะ  เมื่อพบต้นไม้ที่เป็นโรค ควรรีบถอนรำ ไปเผาทำลาย  การคลุมแปลงด้วยพลาสติกสะท้อน แสง สีบรอนซ์ จะช่วยลดการเข้า ทำลายของแมลง ได้ระดับหนึ่ง  ใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดเชื้อ CMV

16  Davis, R.,BrownJ. F., and Pone, S.P.1996. Causal relationship between cucumber mosaic cucumovirus and kava dieback in the South Pacific.Plant Disease Vol 80 : 194 -198  Daniels, J., and Campbell, R.N. 1992. Characterization of Cucumber mosaic virus isolates from California. Plant Disease. Vol 76 : 1245 -1250


ดาวน์โหลด ppt นายธนภัค แสงมณี รหัส 4440074 นายธาวิช คงประสมรหัส 4440079 นางสาวปวีณาชูจันทร์รหัส 4440107 นางสาววัลยาบรมสุขรหัส 4440165 นายสิทธิพล คำแก้วรหัส 4440192.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google