งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online

2 หมายถึง การประเมินผลการ ปฏิบัติงานผ่านเวปไซต์คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด คะแนนที่ผู้ ประเมินกรอกจะลิงค์ไปเก็บใน ฐานข้อมูล ACCESS และจะ เรียกใช้ได้ตามรูปแบบที่ คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานต้องการ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานผ่านเวปไซต์คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด คะแนนที่ผู้ ประเมินกรอกจะลิงค์ไปเก็บใน ฐานข้อมูล ACCESS และจะ เรียกใช้ได้ตามรูปแบบที่ คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานต้องการ การประเมิน online

3 ผู้ริเริ่มและจัดทำโปรแกรม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( สำนักงานเลขานุการคณะฯ ) ครั้งที่ 1/2552 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( สำนักงานเลขานุการคณะฯ ) ครั้งที่ 1/ ผศ. วรวิทย์วณิชาภิชาติ ประธาน 2. นางสุวภัทรวชิรอนันต์กรรมการ 3. นางอุภาภรณ์แก้วสวัสดิ์กรรมการ 4. นายอุทิศอินทศร กรรมการ 5. นางสาววิไลลักษณ์สิงขรัตน์ กรรมการ 6. นางสาวขวัญฤทัยเดชอุดม เลขานุการ 7. นางสาวยุวภาโฆสกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้จัดทำโปรแกรม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้จัดทำโปรแกรม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ

4 ที่มาของการประเมิน online การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิม ฝ่ายเลขานุการแจกแบบประเมินไปยัง ผู้บริหาร ( ผู้บริหาร 1 คน ประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน ) ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยกรอกเป็น ตัวเลข ตัวอย่างแบบประเมิน ตัวอย่างแบบประเมิน ฝ่ายเลขานุการกรอข้อมูลในฐาน ACCESS ทีละรายการ Print เอกสารนำเสนอข้อมูลให้ คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง

5 ปัญหา 1. การประเมินแบบเดิมมีความล่าช้า - ผู้บริหารบางท่านไปราชการ / ติดภารกิจ - ต้องกรอกข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก 2. ฝ่ายเลขานุการต้องกรอกตัวเลขจำนวน มาก ( ทำงานซ้ำซ้อน ) 3. คณะกรรมการประเมินต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบข้อมูล 4. การประมวลผลข้อมูลในภาพรวมมีความ ล่าช้า

6 จัดทำโปรแกรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเวปไซต์ จัดทำโปรแกรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเวปไซต์

7 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ประเมินให้ประเมินผล การปฏิบัติงานผ่าน เวปไซต์พร้อมแนบเอกสารสาธิตวิธีการใช้ ผู้บังคับบัญชาประเมินผ่านเวป ไซต์ ข้อมูลลิงค์ไปในฐาน ACCESS พร้อมทั้ง ประมวลผลการประเมิน ฝ่ายเลขานุการพิมพ์เอกสารเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ภายหลังการทดลองใช้ รอบ การประเมิน 1/ ลดภาระงานของคณะกรรมการประเมิน - การกรอกข้อมูล - การตรวจสอบ 2. ความสะดวก รวดเร็วของผู้ประเมิน 3. ข้อมูลการประเมินเป็นความลับ 4. การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว / ถูกต้อง

9 สาธิตโปรแกรมการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google