งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล
การประเมิน online นำเสนอโดย นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล

2 การประเมิน online หมายถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านเวปไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามช่วงเวลาที่กำหนด คะแนนที่ผู้ประเมินกรอกจะลิงค์ไปเก็บในฐานข้อมูล ACCESS และจะเรียกใช้ได้ตามรูปแบบที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องการ

3 ผู้ริเริ่มและจัดทำโปรแกรม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำนักงานเลขานุการคณะฯ) ครั้งที่ 1/2552 1. ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ประธาน 2. นางสุวภัทร วชิรอนันต์ กรรมการ 3. นางอุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ กรรมการ 4. นายอุทิศ อินทศร กรรมการ 5. นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ กรรมการ 6. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม เลขานุการ 7. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้จัดทำโปรแกรม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

4 ที่มาของการประเมิน online
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิม ฝ่ายเลขานุการแจกแบบประเมินไปยังผู้บริหาร (ผู้บริหาร 1 คน ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน) ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยกรอกเป็นตัวเลข ตัวอย่างแบบประเมิน ฝ่ายเลขานุการกรอข้อมูลในฐานACCESS ทีละรายการ Print เอกสารนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง

5 ปัญหา การประเมินแบบเดิมมีความล่าช้า
- ผู้บริหารบางท่านไปราชการ/ติดภารกิจ - ต้องกรอกข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก ฝ่ายเลขานุการต้องกรอกตัวเลขจำนวนมาก (ทำงานซ้ำซ้อน) คณะกรรมการประเมินต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในภาพรวมมีความล่าช้า

6 จัดทำโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านเวปไซต์

7 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่
ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ประเมินให้ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน เวปไซต์พร้อมแนบเอกสารสาธิตวิธีการใช้ ผู้บังคับบัญชาประเมินผ่านเวปไซต์ ข้อมูลลิงค์ไปในฐานACCESS พร้อมทั้งประมวลผลการประเมิน ฝ่ายเลขานุการพิมพ์เอกสารเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ภายหลังการทดลองใช้ รอบการประเมิน 1/2552
ลดภาระงานของคณะกรรมการประเมิน - การกรอกข้อมูล - การตรวจสอบ 2. ความสะดวก รวดเร็วของผู้ประเมิน 3. ข้อมูลการประเมินเป็นความลับ 4. การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว/ถูกต้อง

9 สาธิตโปรแกรมการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google