งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online

2 หมายถึง การประเมินผลการ ปฏิบัติงานผ่านเวปไซต์คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด คะแนนที่ผู้ ประเมินกรอกจะลิงค์ไปเก็บใน ฐานข้อมูล ACCESS และจะ เรียกใช้ได้ตามรูปแบบที่ คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานต้องการ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานผ่านเวปไซต์คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด คะแนนที่ผู้ ประเมินกรอกจะลิงค์ไปเก็บใน ฐานข้อมูล ACCESS และจะ เรียกใช้ได้ตามรูปแบบที่ คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานต้องการ การประเมิน online

3 ผู้ริเริ่มและจัดทำโปรแกรม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( สำนักงานเลขานุการคณะฯ ) ครั้งที่ 1/2552 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( สำนักงานเลขานุการคณะฯ ) ครั้งที่ 1/2552 1. ผศ. วรวิทย์วณิชาภิชาติ ประธาน 2. นางสุวภัทรวชิรอนันต์กรรมการ 3. นางอุภาภรณ์แก้วสวัสดิ์กรรมการ 4. นายอุทิศอินทศร กรรมการ 5. นางสาววิไลลักษณ์สิงขรัตน์ กรรมการ 6. นางสาวขวัญฤทัยเดชอุดม เลขานุการ 7. นางสาวยุวภาโฆสกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้จัดทำโปรแกรม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้จัดทำโปรแกรม นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ

4 ที่มาของการประเมิน online การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิม ฝ่ายเลขานุการแจกแบบประเมินไปยัง ผู้บริหาร ( ผู้บริหาร 1 คน ประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน ) ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยกรอกเป็น ตัวเลข ตัวอย่างแบบประเมิน ตัวอย่างแบบประเมิน ฝ่ายเลขานุการกรอข้อมูลในฐาน ACCESS ทีละรายการ Print เอกสารนำเสนอข้อมูลให้ คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง

5 ปัญหา 1. การประเมินแบบเดิมมีความล่าช้า - ผู้บริหารบางท่านไปราชการ / ติดภารกิจ - ต้องกรอกข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก 2. ฝ่ายเลขานุการต้องกรอกตัวเลขจำนวน มาก ( ทำงานซ้ำซ้อน ) 3. คณะกรรมการประเมินต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบข้อมูล 4. การประมวลผลข้อมูลในภาพรวมมีความ ล่าช้า

6 จัดทำโปรแกรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเวปไซต์ จัดทำโปรแกรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเวปไซต์

7 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ประเมินให้ประเมินผล การปฏิบัติงานผ่าน เวปไซต์พร้อมแนบเอกสารสาธิตวิธีการใช้ ผู้บังคับบัญชาประเมินผ่านเวป ไซต์ ข้อมูลลิงค์ไปในฐาน ACCESS พร้อมทั้ง ประมวลผลการประเมิน ฝ่ายเลขานุการพิมพ์เอกสารเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ภายหลังการทดลองใช้ รอบ การประเมิน 1/2552 1. ลดภาระงานของคณะกรรมการประเมิน - การกรอกข้อมูล - การตรวจสอบ 2. ความสะดวก รวดเร็วของผู้ประเมิน 3. ข้อมูลการประเมินเป็นความลับ 4. การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว / ถูกต้อง

9 สาธิตโปรแกรมการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม 2. นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล การประเมิน online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google