งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวนโยบายและแนวทางในการ พัฒนา ก. ถ. นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวนโยบายและแนวทางในการ พัฒนา ก. ถ. นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวนโยบายและแนวทางในการ พัฒนา ก. ถ. นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ.

2 แนวนโยบาย เคารพในปณิธานและยึดมั่นใน หลักการและมาตรฐานกลาง ตลอดจน แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม ยึดหลัก “ ความเปนอิสระในการ บริหารงานบุคคล ” ภายใตกรอบที่ กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและ กฎหมายที่เกี่ยวของ ความเปนอิสระขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในการ บริหารงานบุคคลนั้น ตองตรวจสอบ ได และมีเปาหมายถึงสัมฤทธิ์ผล และประสิทธิภาพของงานตามอํานาจ หนาที่ขององคกร ปกครองส วนทองถิ่น ควบคูกันไป

3 แนวนโยบาย ( ต่อ ) ยึดหลักการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ กําหนดไว ในกฎหมาย ที่ เกี่ยวของอยางเครงครัด ยึดหลักความเปนกลาง ความถูกตอง ชอบธรรม เปนที่ตั้ง ในการ พิจารณาวินิจฉัย ระมัดระวังและปองกันมิใหเกิดปญหา อุปสรรค และชองวาง ในการ ปกครองการบริหาร และการ บริหารงานบุคคล ในองคกร ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท เสริมสรางความสัมพันธระหวาง ก. ถ. คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทอง ถิ่นทุกประเภท ผูบริหารในองคกร ปกครอง สวนทองถิ่น และ พนักงานสวนทองถิ่นใหแนนแฟน

4 แนวนโยบาย ( ต่อ ) ประสานความรวมมือกับองคกรการ บริหารงานบุคคลอื่น และหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาองคกร และ ระบบ การบริหารงาน บุคคลสวนทองถิ่น สรางขวัญและกําลังใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเน นมาตรการเชิงบวก สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา บุคลากรของ องคกร ปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง

5 แนวทางในการพัฒนา ก. ถ ใหความสําคัญกับหลักการบริหาร จัดการบานเมืองที่ดี ที่เนน ใน เรื่องประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ความคุ มคา ความโปรงใส การประหยัด และ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ใหความสําคัญกับหลักการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ ของทุก หนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีส วนรวมของคณะกรรมการพนักงานส วนทองถิ่น ทุกระดับ ตลอดจน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานสวน ทองถิ่น โดยมีการพบปะเยี่ยมเยียนหรือ ประชุมหารือ รวมกันใน บางครั้ง

6 แนวทางในการพัฒนา ก. ถ. ( ต่อ ) สรางระบบรับเรื่องราวรองทุกข อัน เกิดจากการบริหารงานบุคคลเพื่อให คําแนะนําและพิจารณาปญหาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น สรางระบบการเฝาระวังและติดตาม ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ทั้งที่เปนขององค กรปกครอง สวนท องถิ่นเอง และขององคกรการ บริหารงานบุคคลอื่น ที่ ปรากฏ สูสาธารณะในชองทางตาง ๆ

7 แนวทางในการพัฒนา ก. ถ. ( ต่อ ) สงเสริมและสนับสนุน การศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ การ บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปสู การปฏิบัติที่ เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ ตองมีการกําหนดยุทธศาสตรและการ จัดการเชิงบูรณาการ เพื่อ ใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นทุก ระดับ เปนไปโดย ถูกตองตามเจตนา รมณของกฎหมาย และทิศทางเดียวกัน

8 แนวทางในการพัฒนา ก. ถ. ( ต่อ ) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ ดีระหวางกัน ของ คณะกรรมการ ก. ถ. และอนุกรรมการ ใน ก. ถ. ทุกคณะ ควรมีโอกาส พบปะกันในแตละเดือนเพื่อกอใหเกิด การปฏิบัติ ตามอํานาจหนาที่รวม กัน

9 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt แนวนโยบายและแนวทางในการ พัฒนา ก. ถ. นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google