งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนา กระทรวงมหาดไทย “ ประชาคมอาเซียนกับผลกระทบต่อกฎหมายไทย ” ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนา กระทรวงมหาดไทย “ ประชาคมอาเซียนกับผลกระทบต่อกฎหมายไทย ” ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนา กระทรวงมหาดไทย “ ประชาคมอาเซียนกับผลกระทบต่อกฎหมายไทย ” ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

2 ประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อกฎหมายไทย  เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ !!! ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ กฎหมายไทย  คำถามที่นำไปสู่คำตอบ ๑. ที่มาของผลกระทบต่อกฎหมายไทย ? ๒. กระทบต่อกฎหมายไทยอย่างไร ?

3 ๑. ที่มาของผลกระทบต่อกฎหมายไทย  นิติสัมพันธ์ระดับรัฐ ระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน (ASEAN Member States: AMS) ในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือ ในลักษณะ “สมาคม” (Association) จนถึง การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง AMS สู่การ เป็น “ประชาคม” (Community)  นิติสัมพันธ์ระดับรัฐฯ คือ อะไร ?  นิติสัมพันธ์ระดับรัฐฯ มีอะไรบ้าง ?

4 นิติสัมพันธ์ระดับรัฐฯ  ความสัมพันธ์ระดับหรือระหว่างรัฐที่มี กฎหมายรองรับความสัมพันธ์  กฎหมายที่รองรับความสัมพันธ์ ได้แก่ สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศ

5 ลักษณะของนิติสัมพันธ์ระหว่าง AMS  นิติสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบฯ แบ่งได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้  ๑.๑. นิติสัมพันธ์ระหว่าง AMS ภายใต้กรอบ อาเซียน  ๑.๒. นิติสัมพันธ์ระหว่าง AMS นอกกรอบ อาเซียน

6 ๑.๑. นิติสัมพันธ์ฯ ภายใต้กรอบอาเซียน  นิติสัมพันธ์ฯ ภายใต้กรอบอาเซียน แบ่งได้ ๔ ลักษณะ ดังนี้ ๑.๑.๑. นิติสัมพันธ์ฯ ในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ๑.๑.๒. นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ในความร่วมมือ ด้านต่าง ๆ ๑.๑.๓. นิติสัมพันธ์ฯ ในระดับอนุภูมิภาค ๑.๑.๔. นิติสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN กับ องค์การ ระหว่างประเทศอื่น หรือ ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ AMS

7 ๑.๑.๑. / ๑ นิติสัมพันธ์ฯ ASEAN – ASEAN Community  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ปฏิญญากรุงเทพ ๒๕๑๐  เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า ๒๕๑๙ (PTA) ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตรา อากรร่วม (CEPT) เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

8 ๑.๑.๑. / ๒ นิติสัมพันธ์ฯ ASEAN – ASEAN Community  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ปฏิญญาบาหลี ๒๕๑๙  วางกรอบความร่วมมือ ๕ เรื่อง + ปรับโครงสร้าง ASEAN วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๓ (ASEAN Visions 2020) ๒๕๔๐  กำหนดเป้าหมายการร่วมมือระหว่างกันจนถึงปี ๒๕๖๓ และทบทวนอีกครั้ง แผนปฏิบัติการฮานอย ๒๕๔๑ (๒๕๔๑ - ๒๕๔๗)  วางกรอบการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๓ ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (๒) ๒๕๔๖  วางกรอบการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ให้แล้วเสร็จปี ๒๕๖๓

9 ๑.๑.๑. / ๓ นิติสัมพันธ์ฯ ASEAN – ASEAN Community  ประชาคมอาเซียน (AC)... แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ๒๕๔๗  แผนปฏิบัติการต่อเนื่องจากแผนฯ ฮานอย (๒๕๔๗ – ๒๕๕๓) ผลักดันการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ริเริ่มการจัดทำกฎบัตร อาเซียน (ASEAN Charter)  ผลักดันการจัดตั้ง APSC / AEC / ASCC ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดทำกฎบัตรอาเซียน ๒๕๔๘  แต่งตั้ง Eminent Persons Group (EPG) และ High Level Task Force (HLTF) ในการจัดทำร่างกฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทแห่งกฎบัตรอาเซียน ๒๕๕๐  กำหนดเร่งการดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนจากเดิม ภายในปี ๒๕๖๓ เป็น ๒๕๕๘

10 ๑.๑.๑. / ๔ นิติสัมพันธ์ฯ ASEAN – ASEAN Community  ประชาคมอาเซียน (ต่อ)... กฎบัตรอาเซียน ๒๕๕๐  อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์การระหว่างประเทศ ระดับรัฐบาล และ มีสภาพบุคคล แผนการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๒(Roadmap to ASEAN Community 2009)  ใช้แทนแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ มีระยะเวลา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘  ประกอบด้วย AEC Blueprint ๒๕๕๐ APSC Blueprint ๒๕๕๒ ASCC Blueprint ๒๕๕๒ และ การริเริ่มกรอบการทำงาน เพื่อบูรณาการอาเซียนฯ ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (๓) ๒๕๕๔  ส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลก //

11 ๑.๑.๒. / ๑ นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ ที่ สำคัญ มีดังนี้ ๑) นิติสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ๒) นิติสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ๓) นิติสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

12 ๑.๑.๒. / ๒ นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๑) นิติสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ; แถลงการณ์ว่าด้วยเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง ๒๕๑๔ (ZOPFAN) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ๒๕๑๙ (TAC) + พิธีสารแก้ไข (ฉ. ๑ / ๒๕๓๐) และ (ฉ. ๒ / ๒๕๔๑) สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๓๘ (SEANWEZ) ปฏิญญาว่าด้วยการจัดการของภาคีในทะเลจีนใต้  การจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) สนธิสัญญาอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น  สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาเซียน  ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น /

13 ๑.๑.๒. / ๓ (๑) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๒) นิติสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน แรงงาน ทุน อื่น ๆ

14 ๑.๑.๒. / ๓ (๒) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๒.๑) การค้า การค้าสินค้า การค้าบริการ

15 ๑.๑.๒. / ๓ (๒.๑) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  การค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า (PTA) ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วม (CEPT) เพื่อจัดตั้งเขต การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลงว่าด้วยศุลกากรอาเซียน ๒๕๔๐ ความตกลงว่าด้วยข้อตกลงรับรองร่วมกันของอาเซียน ๒๕๔๑  สาขาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  สาขาสินค้าเครื่องสำอาง ความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ๒๕๔๓ (e - ASEAN) พิธีสารเกี่ยวกับการใช้พิกัดอัตราศุลกากรอาเซียน ๒๕๔๖ (AHTN) ความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญอาเซียน ๒๕๔๗ (๑๑ สาขา) ; ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเดินอากาศ ยานยนต์ การประมง ฯลฯ ความตกลงจัดตั้งและดำเนินการด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว อาเซียน ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ๒๕๕๒ (ATIGA) หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) มาตรการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียนโดยให้สิทธิพิเศษด้านอากรศุลกากร ฯลฯ /

16 ๑.๑.๒. / ๓ (๒.๒) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  การค้าบริการ ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน ๒๕๓๘ (AFAS) ความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพระหว่างกัน (MRA) ๗ สาขา  แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  สถาปนิก  บริการวิศวกรรม  นักบัญชี  ช่างสำรวจ /

17 ๑.๑.๒. / ๓ (๓) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๒. ๒ ) การลงทุน ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการ ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (IGA) ความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนเสรีอาเซียน (AIA) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนเต็มรูปแบบอาเซียน (ACIA) ความตกลงว่าด้วยการร่วมทุนด้านอุตสาหกรรม อาเซียน (AIJVs) -> ความตกลงว่าด้วยความ ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (AICO) /

18 ๑.๑.๒. / ๓ (๔) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๒.๓) แรงงาน แรงงานมีฝีมือ  การเคลื่อนย้ายโดยเสรี โดยมี MRA รองรับ (๗ สาขา)  เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) แรงงานไร้ฝีมือ  ประชาคมอาเซียน ยังไม่มีการกล่าวถึง  ปัญหา การเข้าเมือง การพำนักอาศัย ? การเข้าสู่ทะเบียนราษฎรใน AMS ? การมีสิทธิในสัญชาติของคนรุ่นต่อ ๆ ไป ? /

19 ๑.๑.๒. / ๓ (๕) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๒.๔) ทุน การเคลื่อนย้ายทุนเสรีมากขึ้น การพัฒนาและรวมกลุ่มตลาดทุนอาเซียน การรับรองคุณสมบัติวิชาชีพด้านตลาดทุน  สนธิสัญญา ? /

20 ๑.๑.๒. / ๓ (๖) นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๒.๕) อื่น ๆ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ความตกลงว่าด้วยความมั่นคงด้านปิโตรเลียม ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ฯลฯ /

21 ๑.๑.๒. / ๔ นิติสัมพันธ์ฯ ระหว่าง AMS ด้านต่าง ๆ  ๓) นิติสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอาเซียน ความตกลงว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการดำเนินการ ในภาวะฉุกเฉิน พิธีสารเพื่อการรวมสาขาการดูแลสุขภาพอาเซียน ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการกระทำรุนแรงต่อสตรีใน ภูมิภาคอาเซียน ความตกลงว่าด้วยมลภาวะข้ามพรมแดน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม ฯลฯ /

22 ๑.๑.๓. นิติสัมพันธ์ฯ ในระดับอนุภูมิภาค  ๑) ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  ๒) แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT - GT)  ๓) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMACs)  ๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมลายู (BIMP - EAGA) /

23 ๑.๑.๔. นิติสัมพันธ์ฯ ASEAN – IO / Non - AMS  ความตกลงเขตการค้าเสรีตะวันออก (ASEAN + 3)  ความตกหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ ๖ ประเทศ (ASEAN + 3 + AUS, NZ, and IN)  ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน  ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น  ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย  ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์  อื่น ๆ ; การเจรจาระหว่างอาเซียนกับความร่วมมืออาหรับ (ASEAN – the Gulf Cooperation Council: GCC) ประกอบด้วย ประเทศบาห์เรน กาตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ///

24 ๑.๒. / ๑ นิติสัมพันธ์ฯ นอกกรอบอาเซียน  บางเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน ๑) ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  ไทย – อินโดนีเซีย  ไทย – ฟิลิปปินส์  ไทย – กัมพูชา  ไทย – ลาว ๒) ความตกลงทวิภาคีทางการค้า  ไทย – ลาว  ไทย – กัมพูชา

25 ๑.๒. / ๒ นิติสัมพันธ์ฯ นอกกรอบอาเซียน  ๓) ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการลงทุน ไทย – ลาว ไทย – เวียดนาม ไทย – กัมพูชา ไทย – ฟิลิปปินส์ ไทย – อินโดนีเซีย  ๔) ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขจัดภาษีซ้อน ไทย – มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และ สหภาพพม่า ไทย – บรูไน ยังไม่มีผลบังคับใช้ /

26 ๑.๒. / ๓ นิติสัมพันธ์ฯ นอกกรอบอาเซียน  ๕) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานไร้ฝีมือ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วย ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน ณ นครเวียงจันทน์ (๑๘.๑๐.๒๕๔๕) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้าน การจ้างแรงงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี (๓๑.๐๕.๒๕๔๖) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง แรงงาน ณ จังหวัด (๒๑.๐๖.๒๕๔๖) ///

27 รัฐธรรมนูญ - กระบวนการทำสนธิสัญญา  กระบวนการทำสนธิสัญญา กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการตามกฎหมายภายใน  รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่ฝ่าย บริหารจะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา ม. ๑๙๐ ว. ๒ ประเภทที่ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่ฝ่าย บริหารจะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา ม. ๑๙๐ ว. ๑

28 ๒. ผลกระทบต่อกฎหมายไทย  กระทบต่อกฎหมายไทยอย่างไร ?  เมื่อประเทศไทยผูกพันตามสนธิสัญญาต่าง ๆ ย่อมมี หน้าที่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้เจรจาตกลงระหว่าง กัน หากไม่ปฏิบัติตามเกิดความรับผิดของรัฐ  พันธกรณีต้องได้รับการปฏิบัติหรือสามารถบังคับใช้ ภายในประเทศ  เนื่องจากสนธิสัญญาไม่มีผลบังคับใช้ได้โดยตรง ภายในประเทศไทย ต้องมีการแปลงรูป (transform) หรือปรับให้เป็นกฎหมายภายใน หรือ มีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาก่อนจึงจะ สามารถบังคับได้

29 ๒. ผลกระทบต่อกฎหมายไทย  ผลกระทบ ๒ ลักษณะ  ๒.๑. ผลกระทบต่อการตรากฎหมายรองรับ พันธกรณีตามสนธิสัญญา  ๒.๒. ผลกระทบต่อการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

30 ๒.๑. ผลกระทบต่อกฎหมายที่รองรับฯ  ๒.๑.๑. การตรากฎหมายฉบับใหม่รองรับ สนธิสัญญา  ๒.๑.๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ภายในที่รองรับสนธิสัญญาฯ  ๒.๑.๓. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในที่ รองรับสนธิสัญญาฯ

31 ๒.๑.๑. การตรากฎหมายฉบับใหม่รองรับฯ  กรณีที่ยังไม่มีกฎหมายภายในรองรับ สนธิสัญญา จึงต้องตรากฎหมายภายใน รองรับให้มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ ;  ลักษณะการตรากฎหมาย ๑) การตรากฎหมายฉบับใหม่ฯ โดยนำ สาระสำคัญของสนธิสัญญาบัญญัติเป็นกฎหมาย ภายใน ๒) การตรากฎหมายฉบับใหม่ฯ โดยการแปล สนธิสัญญาแนบท้ายพระราชบัญญัติ

32 ๒.๑.๑. การตรากฎหมายฉบับใหม่รองรับฯ  ๑) การตรากฎหมายฉบับใหม่ฯ โดยนำ สาระสำคัญของสนธิสัญญาบัญญัติเป็น กฎหมายภายใน พรบ. คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๕๑ พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ๒๕๕๑ ประกาศการมีผลบังคับใช้ของความตกลง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อการ ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  ไทย – ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ /

33 ๒.๑.๑. การตรากฎหมายฉบับใหม่รองรับฯ  ๒) การตรากฎหมายฉบับใหม่ฯ โดยการแปล สนธิสัญญาแนบท้ายพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒๕๒๒ – กำหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ... เป็นไปตาม การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ท้ายพระราชบัญญัตินี้ พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราช ราชอาณาจักรไทยกับ... ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว /

34 ๒.๑.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายใน  กรณีที่มีกฎหมายภายในรองรับอยู่แล้วแต่ต้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับพันธกรณีตาม สนธิสัญญา ; พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ๒๕๔๒ เรื่อง สัดส่วนผู้ถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการ ร้อยละ ๕๑ / ๔๙ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ AEC กำหนดให้สัดส่วนของคนชาติประเทศสมาชิกสามารถถือ หุ้นได้เกินร้อยละ ๔๙ บางกิจการสามารถถือหุ้นได้ถึง ร้อยละ ๗๐ (logistics) พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว ๒๕๕๑ ที่ห้ามคน ต่างชาติประกอบอาชีพบางอาชีพ /

35 ๒.๑.๒ การเพิ่มเติมกฎหมายภายใน  กรณีมีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาแล้ว แต่ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพันธกรณีของ สนธิสัญญา ; ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการ ลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต. ๒๐) รองรับความตกลงว่าด้วยการมาตรการการ กำหนดอัตราอากรร่วม (CEPT) เพื่อการจัดตั้งเขตการค้า เสรีอาเซียน (AFTA) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการ ลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่ (สห. ๑) รองรับมาตรการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียน โดยให้ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN Integration System of Preferences: AISP) แก่ประเทศสมาชิก ใหม่อาเซียน

36 ๒.๑.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายใน  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากร ศุลกากร (รทอ. ๘) เพื่อรองรับความตกลงพื้นฐาน ว่าด้วยโครงการร่วมทุนทางอุตสาหกรรมของ อาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษ ทางการค้าของอาเซียน (AIJV)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรองรับความตก ลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่า ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN และ สาธารณรัฐเกาหลี  ฯลฯ /

37 ๒.๒. ผลกระทบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ใน Blueprint กำหนดให้แผนงานและการ ดำเนินงานต่าง ๆ ในการจัดตั้งประชาคม อาเซียน เป็นแผนพัฒนาแห่งชาติ (National Development Plan)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้รองรับเรื่องการเตรียมความพร้อมของ ประเทศไทย และ การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อ ความร่วมมือในการเป็นประชาคมอาเซียน /

38 ประเด็นอื่น ๆ  การรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนชาติของ ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประเทศไทย  การวางระบบกฎหมายภายในในการจัดการ พลเมืองของอาเซียน  การพิจารณาคดีที่มีองค์ประกอบระหว่าง ประเทศ  การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาของ ศาลต่างประเทศสมาชิกอื่นในประเทศไทย  ฯลฯ

39 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย  กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศ  กฎหมายภายใน ประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ (กฎหมาย ต่างประเทศ)

40 การเตรียมความพร้อมของผู้ใช้กฎหมาย  ฝ่ายบริหาร - ฝ่ายปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนา กระทรวงมหาดไทย “ ประชาคมอาเซียนกับผลกระทบต่อกฎหมายไทย ” ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google