งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8.2.1 ไอออนในสารละลายกรด สารละลายกรดทุกชนิดมีไอออนที่ เหมือนกันคือ H 3 O + ซึ่งเป็นไอออนที่แสดงสมบัติของกรด ทำให้สารละลายกรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8.2.1 ไอออนในสารละลายกรด สารละลายกรดทุกชนิดมีไอออนที่ เหมือนกันคือ H 3 O + ซึ่งเป็นไอออนที่แสดงสมบัติของกรด ทำให้สารละลายกรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8.2.1 ไอออนในสารละลายกรด สารละลายกรดทุกชนิดมีไอออนที่ เหมือนกันคือ H 3 O + ซึ่งเป็นไอออนที่แสดงสมบัติของกรด ทำให้สารละลายกรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสี แดง

2 8.2.2 ไอออนในสารละลายเบส สารละลายเบสทุกชนิดมีไอออนที่ เหมือนกันคือ OH - ซึ่ง เป็นไอออนที่แสดงสมบัติของเบส ทำ ให้สารละลายเบส เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นสีน้ำ เงิน

3 8.3 ทฤษฏีกรด - เบส ทฤษฏีกรด – เบสอาร์เรเนียส กล่าวว่า กรดคือสารที่ละลายน้ำแล้ว แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน และเบส คือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดร อกไซด์ไอออน ทฤษฏีกรด - เบสเบรินสเตด - ลาวรี กล่าวว่า กรดคือสารที่ให้โปรตอนแก่ สารอื่น และเบสคือสารที่รับโปรตอน จากสารอื่น

4 ทฤษฏีกรด – เบสลิวอิส กล่าวว่า กรดคือสารที่รับคู่อิเล็กตรอนจากสาร อื่น และเบสคือสารที่ให้คู่อิเล็กตรอน แก่สารอื่น ทฤษฏีกรด – เบสเบรินสเตด – ลาว รีใช้อธิบายสมบัติของกรด – เบสได้ กว้างกว่าทฤษฏีกรด – เบสอาร์เร เนียส เพราะพิจารณาความเป็นกรด – เบสของสารจากการถ่ายโอนโปรตอน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องอยู่ในสารละลาย ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

5 ในปฏิกิริยาระหว่าง NH 4 Cl กับ H 2 O และ CH 3 COONa กับ H 2 O ตาม ทฤษฏีกรด – เบสเบรินสเตด - ลาวรี ทำให้ทราบว่า H 2 O สามารถให้และ รับโปรตอนได้ จึงแสดงสมบัติเป็นได้ ทั้งกรดและเบส การพิจารณาว่าสาร ใดจะเป็นกรดเป็นเบสต้องพิจารณา จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น นอกจาก H 2 O แล้วยังมีสารอื่นอีกที่ทำหน้าที่เป็นได้ ทั้งกรดและเบส

6 8.4 คู่กรด - เบส


ดาวน์โหลด ppt 8.2.1 ไอออนในสารละลายกรด สารละลายกรดทุกชนิดมีไอออนที่ เหมือนกันคือ H 3 O + ซึ่งเป็นไอออนที่แสดงสมบัติของกรด ทำให้สารละลายกรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google