งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกู้ยืม เงิน. สัญญาที่ “ ผู้กู้ ” ได้ขอยืม เงินจำนวนหนึ่งจาก “ ผู้ให้ กู้ ” เพื่อผู้กู้จะนำเงินไปใช้ สอย และตกลงคืนเงิน ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตาม เวลาที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกู้ยืม เงิน. สัญญาที่ “ ผู้กู้ ” ได้ขอยืม เงินจำนวนหนึ่งจาก “ ผู้ให้ กู้ ” เพื่อผู้กู้จะนำเงินไปใช้ สอย และตกลงคืนเงิน ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตาม เวลาที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกู้ยืม เงิน

2 สัญญาที่ “ ผู้กู้ ” ได้ขอยืม เงินจำนวนหนึ่งจาก “ ผู้ให้ กู้ ” เพื่อผู้กู้จะนำเงินไปใช้ สอย และตกลงคืนเงิน ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตาม เวลาที่กำหนด และยินยอม เสียดอกเบี้ยตามอัตราที่ตก ลงกันไว้เป็นการตอบแทน

3 การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทถ้ามิได้มี หลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ยืม จะ ฟ้องร้องบังคับคดีกัน บ่ได๊

4 หลักฐานการกู้ยืมเงิน 1. เป็นหนังสือรูปใดก็ได้ 2. มีข้อความแสดงว่าเป็น หนี้เงินที่กู้ยืม 3. มีการลงลายมือชื่อผู้ กู้ยืม

5 การลง ลายมือ ชื่อ หากเขียนหนังสือ ไม่ได้ให้พิมพ์ ลายนิ้วมือ และ ต้องมีพยานลง นามรับรอง 2 คน

6 การชำระหนี้ เงินกู้ยืม คือการใช้เงินกับดอกเบี้ย หลักฐาน 1. ใบเสร็จ ใบรับเงินลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ 2. เวนคืนเอกสารการกู้ 3. เพิกถอนการกู้ในเอกสารการกู้

7 การคิด ดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หาก เรียกเกินให้การคิดดอกเบี้ยเป็น โมฆะ คือ ไม่มีสิทธิได้รับ ดอกเบี้ยเลย ธนาคารพาณิชย์อาจเรียก ดอกเบี้ยจากลูกค้าได้เกินร้อย ละ 15 ต่อปี ตาม พ. ร. บ. การ ธนาคารพาณิชย์ และประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 หากจะต้องฟ้องร้องต่อ ศาล เจ้าหนี้ต้องฟ้อง ภายใน 10 ปี นับจาก วันที่ถึงกำหนดชำระ ตามสัญญา


ดาวน์โหลด ppt การกู้ยืม เงิน. สัญญาที่ “ ผู้กู้ ” ได้ขอยืม เงินจำนวนหนึ่งจาก “ ผู้ให้ กู้ ” เพื่อผู้กู้จะนำเงินไปใช้ สอย และตกลงคืนเงิน ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตาม เวลาที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google