งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกู้ยืมเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกู้ยืมเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกู้ยืมเงิน

2 สัญญาที่ “ผู้กู้” ได้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจาก “ผู้ให้กู้” เพื่อผู้กู้จะนำเงินไปใช้สอย และตกลงคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตามเวลาที่กำหนด และยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกันไว้เป็นการตอบแทน

3 การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ยืม จะฟ้องร้องบังคับคดีกันบ่ได๊

4 หลักฐานการกู้ยืมเงิน
1. เป็นหนังสือรูปใดก็ได้ 2. มีข้อความแสดงว่าเป็นหนี้เงินที่กู้ยืม 3. มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม

5 หากเขียนหนังสือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ และต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 คน
การลงลายมือชื่อ หากเขียนหนังสือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ และต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 คน

6 การชำระหนี้เงินกู้ยืม
คือการใช้เงินกับดอกเบี้ย หลักฐาน 1. ใบเสร็จ ใบรับเงินลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ 2. เวนคืนเอกสารการกู้ 3. เพิกถอนการกู้ในเอกสารการกู้

7 การคิดดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ ต่อปี หากเรียกเกินให้การคิดดอกเบี้ยเป็นโมฆะ คือ ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเลย ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกดอกเบี้ยจากลูกค้าได้เกินร้อยละ ต่อปี ตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

8 หากจะต้องฟ้องร้องต่อศาล เจ้าหนี้ต้องฟ้อง ภายใน 10 ปี นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา


ดาวน์โหลด ppt การกู้ยืมเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google