งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis
STUDENT INQUIRY - Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis

3 I จากกราฟจะแปลความหมายข้อมูลอย่างไรได้บ้าง
กราฟแสดง อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิดิน ความชื้นของดิน ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. - ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค) ดินลึก cm - 10 cm I จากกราฟจะแปลความหมายข้อมูลอย่างไรได้บ้าง

4 I จากกราฟจะแปลความหมายข้อมูลอย่างไรได้บ้าง
สิ่งที่สังเกตได้จากกราฟ รูปแบบ (Patterns) - อุณหภูมิดินและอุณหภูมิอากาศมีรูปแบบคล้ายกัน - อุณหภูมิดินไม่แปรผันเท่าอุณหภูมิอากาศ - ความชื้นของดินที่ระดับลึก 5 cm จะแปรผันมากกว่าที่ระดับลึก 10 cm

5 II อุณหภูมิดินใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศตลอดเวลาหรือไม่
- บางเวลา III ความชื้นของดินมีผลต่อการที่อุณหภูมิดินและใกล้เคียงหรือห่างไกลจากอุณหภูมิอากาศหรือไม่ - อุณหภูมิดินแห้งจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศมากกว่าดินเปียก (น้ำในดินเปียกทำให้อุณหภูมิดินเปียกเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศได้ช้ากว่าดินแห้ง)

6 IV จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะตั้งคำถามที่นำไปสู่การวิจัย (RESEARCH QUESTION)
- อุณหภูมิดินแห้งและอุณหภูมิดินเปียกมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศต่างกันอย่างไร V จากคำถามข้างต้นจะตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไร - อุณหภูมิดินแห้งจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศมากกว่าดินเปียก

7 VI จากสมมติฐานข้างต้นจะเขียนใหม่ให้ชัดเจน โดยระบุนิยามเชิงปฏิบัติการไว้ด้วย ได้อย่างไร
- อุณหภูมิดิน ที่มีความชื้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศมากกว่าดิน ที่มีความชื้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย VII จากสมมติฐานข้างต้นจะมีวิธีการทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ได้อย่างไร 1. หาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือหลายโรงเรียนที่เก็บข้อมูลอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิดิน และความชื้นของดินที่ความลึกเดียวกัน

8

9 2. สร้างตารางข้อมูล อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิดิน และความชื้นของดินที่ความลึกเดียวกัน
3. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของความชื้นของดินที่ระดับลึก 5 cm 4. จัดความชื้นของดินออกเป็นดินแห้ง (ถ้าดินมีค่าความชื้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) และดินเปียก (ถ้าดินมีค่าความชื้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย) 5. คำนวณความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ระดับลึก 5cm และอุณหภูมิอากาศ 6. หาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิดินระดับลึก 5 cm และอุณหภูมิอากาศ 7. ทำข้อ 3-6 ซ้ำ สำหรับดินที่ระดับความลึก 10 cm

10 VIII จากตารางข้อมูลข้างต้นจะแปลความหมายข้อมูลและให้ข้อสรุปได้อย่างไร
ที่ระดับลึก 5cm ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิดินแห้งและอุณหภูมิอากาศ จะน้อยกว่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิดินเปียกและอุณหภูมิอากาศอยู่ 1.3 องศา (อุณหภูมิดินแห้งใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศมากกว่าดินเปียก) ที่ระดับลึก 5cm ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิดินแห้งและอุณหภูมิอากาศ จะน้อยกว่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิดินเปียกและอุณหภูมิอากาศอยู่ 0.4 องศา (อุณหภูมิดินแห้งใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศมากกว่าดินเปียก) สรุป - ข้อมูลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าอุณหภูมิแห้งจะใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศมากว่าดินเปียก

11 XI จากคำถามวิจัยข้างต้น จะตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไร
- บินแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้มากกว่าดินเปียก XII ในการที่จะหาวิธีการทดสอบสมมติฐานข้างต้น จะต้องคำนึงถึงตัวแปรที่จะต้องควบคุมอะไรบ้าง - เนื้อดิน - สภาพทางภูมิศาสตร์ - สิ่งปกคลุมดิน - ฯลฯ

12 X จากข้อสรุปและหลักการข้างต้น จะนำไปสู่คำถามวิจัยได้ว่าอย่างไร
IX จะอภิปรายข้อมูลสรุปข้างต้น ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น) - การที่อุณภูมิดินแห้งใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศมากกว่าดินเปียก เพราะดินแห้งกักอากาศไว้ได้มากกว่าดินเปียก X จากข้อสรุปและหลักการข้างต้น จะนำไปสู่คำถามวิจัยได้ว่าอย่างไร - ดินแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้มากกว่าดินเปียกหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt - Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google