งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis STUDENT INQUIRY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis STUDENT INQUIRY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis STUDENT INQUIRY

3 กราฟแสดง อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิดิน ความชื้นของดิน ฤดูใบไม้ร่วง ( ก. ย. - ต. ค. - พ. ย. - ธ. ค ) 9 10 11 12 ดินลึก - 5 cm - 10 cm I จากกราฟจะแปลความหมาย ข้อมูลอย่างไรได้บ้าง

4 สิ่งที่สังเกตได้จากกราฟ รูปแบบ (Patterns) - อุณหภูมิดินและอุณหภูมิอากาศมีรูปแบบ คล้ายกัน - อุณหภูมิดินไม่แปรผันเท่าอุณหภูมิอากาศ - ความชื้นของดินที่ระดับลึก 5 cm จะแปรผัน มากกว่าที่ระดับลึก 10 cm

5 II อุณหภูมิดินใกล้เคียงกับอุณหภูมิ อากาศตลอดเวลาหรือไม่ - บางเวลา - อุณหภูมิดินแห้งจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิ อากาศมากกว่าดินเปียก ( น้ำในดินเปียกทำให้ อุณหภูมิดินเปียกเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ อากาศได้ช้ากว่าดินแห้ง ) III ความชื้นของดินมีผลต่อการที่ อุณหภูมิดินและใกล้เคียงหรือห่างไกลจาก อุณหภูมิอากาศหรือไม่

6 IV จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะตั้ง คำถามที่นำไปสู่การวิจัย ( RESEARCH QUESTION) - อุณหภูมิดินแห้งและอุณหภูมิดินเปียกมี ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศต่างกัน อย่างไร V จากคำถามข้างต้นจะตั้งสมมติฐานได้ว่า อย่างไร - อุณหภูมิดินแห้งจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิ อากาศมากกว่าดินเปียก

7 VI จากสมมติฐานข้างต้นจะเขียนใหม่ให้ชัดเจน โดยระบุนิยามเชิงปฏิบัติการไว้ด้วย ได้อย่างไร - อุณหภูมิดิน ที่มีความชื้นต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศ มากกว่าดิน ที่มีความชื้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย VII จากสมมติฐานข้างต้นจะมีวิธีการทดสอบว่า เป็นจริงหรือไม่ได้อย่างไร 1. หาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือหลาย โรงเรียนที่เก็บข้อมูลอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิ ดิน และความชื้นของดินที่ความลึกเดียวกัน

8

9 2. สร้างตารางข้อมูล อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิ ดิน และความชื้นของดินที่ความลึกเดียวกัน 3. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของความชื้นของดินที่ ระดับลึก 5 cm 4. จัดความชื้นของดินออกเป็นดินแห้ง ( ถ้าดิน มีค่าความชื้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ) และดินเปียก ( ถ้าดินมีค่าความชื้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย ) 5. คำนวณความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ ระดับลึก 5cm และอุณหภูมิอากาศ 6. หาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิดินระดับลึก 5 cm และอุณหภูมิอากาศ 7. ทำข้อ 3-6 ซ้ำ สำหรับดินที่ระดับความลึก 10 cm

10 VIII จากตารางข้อมูลข้างต้นจะแปลความหมาย ข้อมูลและให้ข้อสรุปได้อย่างไร ที่ระดับลึก 5cm ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ ดินแห้งและอุณหภูมิอากาศ จะน้อยกว่าความแตกต่าง ระหว่างอุณหภูมิดินเปียกและอุณหภูมิอากาศอยู่ 1.3 องศา ( อุณหภูมิดินแห้งใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศ มากกว่าดินเปียก ) ที่ระดับลึก 5cm ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ ดินแห้งและอุณหภูมิอากาศ จะน้อยกว่าความแตกต่าง ระหว่างอุณหภูมิดินเปียกและอุณหภูมิอากาศอยู่ 0.4 องศา ( อุณหภูมิดินแห้งใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศ มากกว่าดินเปียก ) สรุป - ข้อมูลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า อุณหภูมิแห้งจะใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศมากว่าดิน เปียก

11 XI จากคำถามวิจัยข้างต้น จะ ตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไร - บินแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ มากกว่าดินเปียก - เนื้อดิน - สภาพทางภูมิศาสตร์ - สิ่งปกคลุมดิน - ฯลฯ XII ในการที่จะหาวิธีการทดสอบ สมมติฐานข้างต้น จะต้องคำนึงถึงตัวแปร ที่จะต้องควบคุมอะไรบ้าง

12 IX จะอภิปรายข้อมูลสรุปข้างต้น ตาม หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร ( ทำไม จึงเป็นเช่นนั้น ) - การที่อุณภูมิดินแห้งใกล้เคียงกับอุณหภูมิ อากาศมากกว่าดินเปียก เพราะดินแห้งกักอากาศ ไว้ได้มากกว่าดินเปียก - ดินแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ มากกว่าดินเปียกหรือไม่ X จากข้อสรุปและหลักการข้างต้น จะ นำไปสู่คำถามวิจัยได้ว่าอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt - Research Questions - Hypothesis & Testing Hypothesis STUDENT INQUIRY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google