งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรชีวิตของพืช โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรชีวิตของพืช โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรชีวิตของพืช โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ http://www.nps.co.th เรื่อง การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรชีวิตของพืช โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ http://www.nps.co.th

2 การถ่ายละอองเรณู (pollination) เมื่ออับเรณูแก่ เต็มที่ จะแตก ออกละอองเรณู จะกระจายไปตก บนยอดเกสรตัว เมีย โดยอาศัย สื่อต่างๆพาไป เช่น ลม น้ำ แมลง และ มนุษย์ เรียก ปรากฏการณ์นี้ ว่า การถ่าย ละอองเรณู

3 การปฏิสนธิ (Fertilization ) เมื่อละออง เรณูตกบนยอด เกสรตัวเมีย ทิวบ์นิวเคลียส จะควบคุมการ สร้างหลอด ละอองเรณูด้วย การสร้างหลอด ลงไปตามก้านชู เกสรตัวเมียผ่าน เข้าทางรูไมโคร ไพล์

4 ในขณะที่เจ เนอเรทีฟ นิวเคลียสจะแบ่ง นิวเคลียสแบบไม โทซิส ได้ 2 สเปิร์มนิวเคลียส ซึ่ง สเปิร์มนิวเคลียส หนึ่งจะผสมกับ เซลล์ไข่ ได้ไซ โกต อีกสเปิร์ม นิวเคลียสหนึ่งจะ ผสมกับเซลล์โพ ลานิวคลีไอได้ เอนโดสเปิร์ม เรียกการผสม 2 ครั้งนี้ว่า การ ปฏิสนธิซ้อน (double fertilization)

5

6

7 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืช (alternation of generation) วัฏจักรชีวิตของพืชมีดอก จะมีการสลับกันระหว่าง ช่วง สปอโรไฟต์ ( จะมี จำนวนโครโมโซมเป็นดิ พลอยด์คือมีโครโมโซม 2n ) และ แกมมีโทไฟต์ ( จะมี จำนวนโครโมโซมเป็น แฮ พลอยด์ คือมีโครโมโซม n )

8 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของมอส ช่วงแฮพลอยด์ จะมีการแบ่งแบบ ไมโทซิสหลาย ครั้งและเจริญ ต่อไป จึงมีขนาด ใหญ่และมีช่วง ชีวิตค่อนข้าง ยาวนาน ช่วงดิ พลอยด์จะอาศัย อยู่บนช่วงที่เป็น แฮพลอยด์ ดังนั้น จึงเห็นต้นแกมีโท ไฟต์ชัดเจน

9 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของเฟิน สำหรับเฟิน ช่วงสปอโรไฟต์ มีลำต้นและใบที่ ชัดเจน ส่วนช่วง แกมีโทไฟต์มี ขนาดเล็กเป็น แผ่นบาง ๆหรือ เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า โพรทัลลัส

10

11 ข้อทดสอบ คำชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว 1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า การ ถ่ายละอองเรณู ก. ละอองเรณูแก่จัดที่อับเรณูแตกออก ข. การงอกหลอดละอองเรณูตามก้านชู เกสรตัวเมีย ค. ละอองเรณูตกบนยอดเกสรตัวเมีย ง. ถูกทุกข้อ

12 2. การปฏิสนธิซ้อนหมายถึงข้อใด ก. การผสมที่ทำให้เกิดต้นอ่อนและใบ เลี้ยงในเมล็ด ข. การผสมที่ทำให้เกิดต้นอ่อนและเอน โดสเปิร์มในเมล็ด ค. การผสมของสเปิร์ม 2 นิวเคลียสกับไข่ และซินเนอร์จิด ง. การผสมของสเปิร์ม 2 นิวเคลียสกับไข่ 2 ครั้ง 3. ข้อใดคือส่วนที่จะเจริญไปเป็นต้นอ่อน ก. สเปิร์มกับไข่ข. สเปิร์มกับโพ ลาร์นิวคลีไอ ค. สเปิร์มกับซิเนอร์จิดง. สปร์มกับแอน ติโพแดล

13 4. วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชมีดอก ช่วงสปอโรไฟต์คือข้อใด ก. ลำต้นข. เมกะสปอร์มาเทอร์ เซลล์ ค. ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ง. ถูกทุก ข้อ 5. โดยทั่วไปจะพบมอส ในระยะใด ก. สปอโรไฟต์ข. แกมีโทไฟต์ ค. แฮพลอยด์ง. ข้อ ข และ ค 6. แกมีโทไฟต์ของเฟินเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า ก. ทัลลัสข. โพรทัลลัส ค. อาร์ชีโกเนียมง. แอนเทอริเดียม

14 7. ต้นนนทรี ที่เห็นอยู่ทั่วไปใน โรงเรียนเป็นช่วงชีวิตใด ก. แกมีโทไฟต์ มีโครโมโซม 1 ชุด ข. แกมีโทไฟต์ มีโครโมโซม 2 ชุด ค. ค. สปอโรไฟต์ มีโครโมโซม 1 ชุด ง. สปอโรไฟต์ มีโครโมโซม 2 ชุด


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรชีวิตของพืช โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google