งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243
เรื่อง การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิและวัฏจักรชีวิตของพืช โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔

2 การถ่ายละอองเรณู(pollination)
เมื่ออับเรณูแก่เต็มที่ จะแตกออกละอองเรณูจะกระจายไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย โดยอาศัยสื่อต่างๆพาไป เช่น ลม น้ำ แมลง และมนุษย์ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การถ่ายละอองเรณู

3 การปฏิสนธิ (Fertilization )
เมื่อละอองเรณูตกบนยอดเกสรตัวเมีย ทิวบ์นิวเคลียสจะควบคุมการสร้างหลอดละอองเรณูด้วยการสร้างหลอดลงไปตามก้านชูเกสรตัวเมียผ่านเข้าทางรูไมโครไพล์

4 สเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งจะผสมกับเซลล์ไข่ ได้ไซโกต
ในขณะที่เจเนอเรทีฟนิวเคลียสจะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส ได้ 2 สเปิร์มนิวเคลียส ซึ่ง สเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งจะผสมกับเซลล์ไข่ ได้ไซโกต อีกสเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งจะผสมกับเซลล์โพลานิวคลีไอได้เอนโดสเปิร์ม เรียกการผสม 2 ครั้งนี้ว่า การปฏิสนธิซ้อน (double fertilization)

5

6

7 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืช(alternation of generation)
วัฏจักรชีวิตของพืชมีดอกจะมีการสลับกันระหว่างช่วง สปอโรไฟต์(จะมีจำนวนโครโมโซมเป็นดิพลอยด์คือมีโครโมโซม2n ) และ แกมมีโทไฟต์ ( จะมีจำนวนโครโมโซมเป็น แฮพลอยด์ คือมีโครโมโซม n )

8 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของมอส
ช่วงแฮพลอยด์จะมีการแบ่งแบบไมโทซิสหลายครั้งและเจริญต่อไป จึงมีขนาดใหญ่และมีช่วงชีวิตค่อนข้างยาวนาน ช่วงดิพลอยด์จะอาศัยอยู่บนช่วงที่เป็นแฮพลอยด์ ดังนั้นจึงเห็นต้นแกมีโทไฟต์ชัดเจน

9 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของเฟิน
สำหรับเฟิน ช่วงสปอโรไฟต์มีลำต้นและใบที่ชัดเจน ส่วนช่วงแกมีโทไฟต์มีขนาดเล็กเป็นแผ่นบาง ๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโพรทัลลัส

10

11 ข้อทดสอบ คำชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า การถ่ายละอองเรณู ก. ละอองเรณูแก่จัดที่อับเรณูแตกออก ข. การงอกหลอดละอองเรณูตามก้านชูเกสรตัวเมีย ค. ละอองเรณูตกบนยอดเกสรตัวเมีย ง. ถูกทุกข้อ

12 2. การปฏิสนธิซ้อนหมายถึงข้อใด
ก. การผสมที่ทำให้เกิดต้นอ่อนและใบเลี้ยงในเมล็ด ข. การผสมที่ทำให้เกิดต้นอ่อนและเอนโดสเปิร์มในเมล็ด ค. การผสมของสเปิร์ม 2 นิวเคลียสกับไข่และซินเนอร์จิด ง. การผสมของสเปิร์ม 2 นิวเคลียสกับไข่ 2 ครั้ง 3. ข้อใดคือส่วนที่จะเจริญไปเป็นต้นอ่อน ก. สเปิร์มกับไข่ ข. สเปิร์มกับโพลาร์นิวคลีไอ ค. สเปิร์มกับซิเนอร์จิด ง. สปร์มกับแอนติโพแดล

13 4. วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชมีดอกช่วงสปอโรไฟต์คือข้อใด
ก.ลำต้น ข.เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ ค.ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ ง. ถูกทุกข้อ 5. โดยทั่วไปจะพบมอส ในระยะใด ก.สปอโรไฟต์ ข.แกมีโทไฟต์ ค.แฮพลอยด์ ง.ข้อ ข และ ค 6. แกมีโทไฟต์ของเฟินเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ก.ทัลลัส ข.โพรทัลลัส ค.อาร์ชีโกเนียม ง.แอนเทอริเดียม

14 7. ต้นนนทรี ที่เห็นอยู่ทั่วไปในโรงเรียนเป็นช่วงชีวิตใด
ก.แกมีโทไฟต์ มีโครโมโซม 1 ชุด ข.แกมีโทไฟต์ มีโครโมโซม 2 ชุด ค. ค.สปอโรไฟต์ มีโครโมโซม 1 ชุด ง .สปอโรไฟต์ มีโครโมโซม 2 ชุด


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google