งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเมืองการปกครองรัชกาลที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเมืองการปกครองรัชกาลที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเมืองการปกครองรัชกาลที่ 7
การเมืองการปกครองรัชกาลที่ 7 1. แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภา - ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 2. สภากรรมการองคมนตรี ที่ปรึกษาในพระองค์ 3. เสนาบดีสภา – ฝึกความรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะ 4. วางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น-เทศบาล ไม่สำเร็จ 5. เตรียมการร่างรัฐธรรมนูญ - พระยากัลยาณไมตรี(ดร.ฟรานซิส บี. แซร์) - มร.เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ + พระยาศรีวิศาลวาจา แต่ผู้ร่างทั้ง 2 ฉบับ ลงความเห็นว่าราษฎรไทยยังไม่พร้อมที่จะมีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ ควรค่อยเป็นค่อยไป

2 คณะราษฎร สาเหตุ คนไทยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดแบบประชาธิปไตย + การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย (จีน 2454) + ปัญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ คณะราษฎร จึงก่อการยึดอำนาจ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนา + นายปรีดี พนมยงค์ + หลวงพิบูลสงคราม + พระยาทรงสุรเดช + พระยาฤทธ์อาคเนย์ + พระประศาสน์พิทยายุทธ

3 การยึดตัวประกัน 1. เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ประธานอภิรัฐมนตรีสภา + เสนาบดีมหาดไทย 2. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 3. กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 4. พระยาสีหราชเดโชชัย ร.7 ประทับอยู่ วังไกลกังวล หัวหิน

4 หลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร
หลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร 1. หลักเอกราช 2. หลักความปลอดภัย 3. หลักเศรษฐกิจ 4. หลักเสมอภาค 5. หลักเสรีภาพ 6. หลักการศึกษา

5 สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญถาวร 10 ธ.ค. 2475
สภาผู้แทนราษฎร หากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังจบ ประถมศึกษาสามัญไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง สมาชิก 2 ประเภท 1. ราษฎรเลือกตั้งเข้ามา 2. สมาชิกที่ K.ทรงแต่งตั้ง

6 กบฏบวรเดช 2476 พระองค์เจ้าบวรเดช นำกำลังจาก นครราชสีมา สระบุรี อยุธยา
นำกำลังจาก นครราชสีมา สระบุรี อยุธยา มาถึงดอนเมืองเกิดสู้รบกัน พ่ายแพ้

7 การสละราชสมบัติ พ.ศ. 2477.....ร.7 เสด็จไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษ
ทรงขอให้คณะราษฎรคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน..ให้ปกครองประเทศตามหลักสากลเยี่ยงนานาอารยประเทศ...แต่ไม่สัมฤทธิผล 2 มีนาคม จึงประกาศสละราชสมบัติ

8 รัชกาลที่ 8 รัฐสภาอัญเชิญพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ...รัชกาลที่ 8 นายปรีดี พนมยงค์..ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 9 มิถุนายน รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช.. เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ รัชกาลที่ 9 จนถึงปัจจุบัน

9 พรรคการเมืองในสมัยปรีดี พนมยงค์
พรรคการเมืองในสมัยปรีดี พนมยงค์ มีการตั้งพรรคการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ - ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล - พรรคสหชีพ + พรรคแนว รัฐธรรมนูญ - ฝ่ายค้าน - พรรคประชาธิปัตย์

10 8 พฤศจิกายน 2490 สิ้นสุดอิทธิพลทางการเมืองของคณะราษฎร เริ่มเข้าสู่ยุคคณะทหารเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองไทยสืบต่อมาเป็นเวลานาน มีการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลโดยคณะทหารรวม 9 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย 19 ก.ย. 2549)

11 กรณี 14 ตุลา 2516 กรณี 6 ตุลา 2519 กรณีพฤษภาทมิฬ 2535

12 มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
รัฐธรรมนูญ 2540 มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด รัฐธรรมนูญ 2550 ป้องกันการทุจริต + คำนึงถึงประชาชนมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การเมืองการปกครองรัชกาลที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google