งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเมืองการปกครอง รัชกาลที่ 7 1. แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภา - ที่ปรึกษา ราชการแผ่นดิน 2. สภากรรมการองคมนตรี ที่ปรึกษาใน พระองค์ 3. เสนาบดีสภา – ฝึกความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเมืองการปกครอง รัชกาลที่ 7 1. แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภา - ที่ปรึกษา ราชการแผ่นดิน 2. สภากรรมการองคมนตรี ที่ปรึกษาใน พระองค์ 3. เสนาบดีสภา – ฝึกความรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเมืองการปกครอง รัชกาลที่ 7 1. แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภา - ที่ปรึกษา ราชการแผ่นดิน 2. สภากรรมการองคมนตรี ที่ปรึกษาใน พระองค์ 3. เสนาบดีสภา – ฝึกความรับผิดชอบ ร่วมกันทั้งคณะ 4. วางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น - เทศบาล ไม่สำเร็จ 5. เตรียมการร่างรัฐธรรมนูญ - พระยากัลยาณไมตรี ( ดร. ฟรานซิส บี. แซร์ ) - มร. เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ + พระยา ศรีวิศาลวาจา แต่ผู้ร่างทั้ง 2 ฉบับ ลงความเห็นว่า ราษฎรไทยยังไม่พร้อมที่จะมีการ ปกครองแบบรัฐธรรมนูญ ควรค่อย เป็นค่อยไป

2 คณะราษฎร สาเหตุ คนไทยส่วนหนึ่งได้รับ อิทธิพลทางความคิดแบบ ประชาธิปไตย + การเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศต่าง ๆ ใน เอเชีย ( จีน 2454) + ปัญหาความ เสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ คณะราษฎร จึงก่อการยึดอำนาจ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนา + นายปรีดี พนม ยงค์ + หลวงพิบูลสงคราม + พระยาทรงสุร เดช + พระยาฤทธ์อาคเนย์ + พระประศาสน์ พิทยายุทธ

3 การยึดตัวประกัน 1. เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรม พระนครสวรรค์วรพินิต ประธานอภิรัฐมนตรีสภา + เสนาบดีมหาดไทย 2. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 3. กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 4. พระยาสีหราชเดโชชัย ร.7 ประทับอยู่ วังไกลกังวล หัวหิน

4 หลัก 6 ประการ ของ คณะราษฎร 1. หลักเอก ราช 2. หลักความ ปลอดภัย 3. หลัก เศรษฐกิจ 4. หลักเสมอ ภาค 5. หลัก เสรีภาพ 6. หลัก การศึกษา

5 สภาผู้แทนราษฎร หากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังจบ ประถมศึกษาสามัญไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง สมาชิก 2 ประเภท 1. ราษฎรเลือกตั้งเข้ามา 2. สมาชิกที่ K. ทรงแต่งตั้ง สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญถาวร 10 ธ. ค. 2475

6 กบฏบวรเดช 2476 พระองค์เจ้าบวรเดช นำกำลังจาก นครราชสีมา สระบุรี อยุธยา มาถึงดอนเมืองเกิดสู้รบกัน... พ่ายแพ้

7 การสละราช สมบัติ พ. ศ. 2477..... ร.7 เสด็จไปรักษา พระเนตรที่อังกฤษ ทรงขอให้คณะราษฎรคำนึงถึง ความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน.. ให้ปกครองประเทศ ตามหลักสากลเยี่ยงนานา อารยประเทศ... แต่ไม่ สัมฤทธิผล 2 มีนาคม 2477 จึงประกาศสละ ราชสมบัติ

8 รัชกาลที่ 8 รัฐสภาอัญเชิญพระองค์ เจ้าอานันทมหิดล เสด็จ ขึ้นครองราชย์สมบัติ... รัชกาลที่ 8 นายปรีดี พนมยงค์.. ผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ 9 มิถุนายน 2489... รัชกาลที่ 8 เสด็จ สวรรคตด้วยพระแสงปืน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอ ดุลยเดช.. เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ..... รัชกาลที่ 9 จนถึงปัจจุบัน

9 พรรคการเมืองในสมัย ปรีดี พนมยงค์ มีการตั้งพรรคการเมืองอย่างไม่ เป็นทางการ - ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล - พรรคสหชีพ + พรรคแนว รัฐธรรมนูญ - ฝ่ายค้าน - พรรค ประชาธิปัตย์

10 8 พฤศจิกายน 2490 สิ้นสุดอิทธิพลทางการเมือง ของคณะราษฎร เริ่มเข้าสู่ยุคคณะทหารเริ่ม เข้ามามีอิทธิพลต่อการ เมืองไทยสืบต่อมาเป็น เวลานาน มีการรัฐประหารยึดอำนาจ รัฐบาลโดยคณะทหารรวม 9 ครั้ง ( ครั้งสุดท้าย 19 ก. ย. 2549)

11

12 มีความเป็น ประชาธิปไตยมาก ที่สุด ป้องกันการทุจริต + คำนึงถึงประชาชนมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การเมืองการปกครอง รัชกาลที่ 7 1. แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภา - ที่ปรึกษา ราชการแผ่นดิน 2. สภากรรมการองคมนตรี ที่ปรึกษาใน พระองค์ 3. เสนาบดีสภา – ฝึกความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google