งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ แรงลอยตัว ?... ? แรงลอยตัว (hydrostatic lift หรือ buoyancy) หมายถึง แรง ลัพธ์ที่ของไหลกระทำต่อ ผิวของวัตถุที่จมบางส่วน หรือจมทั้งชิ้นวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ แรงลอยตัว ?... ? แรงลอยตัว (hydrostatic lift หรือ buoyancy) หมายถึง แรง ลัพธ์ที่ของไหลกระทำต่อ ผิวของวัตถุที่จมบางส่วน หรือจมทั้งชิ้นวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของ แรงลอยตัว ?... ? แรงลอยตัว (hydrostatic lift หรือ buoyancy) หมายถึง แรง ลัพธ์ที่ของไหลกระทำต่อ ผิวของวัตถุที่จมบางส่วน หรือจมทั้งชิ้นวัตถุ ซึ่งเป็น แรงปฏิกิริยาโต้ตอบใน ทิศทางขึ้นเพื่อให้เกิด ความสมดุลกับการที่วัตถุมี น้ำหนักพยายามจมลงอัน เนื่องมาจากแรงโน้มถ่วง ของโลก

4 แรงลอยตัว (buoyant force) หรือแรงพยุงของ ของเหลวทุกชนิดเป็นไปตามหลักของอาร์คิมีดิส (Archimedes' Principle) ซึ่งกล่าวว่า แรงลอยตัวหรือ แรงพยุงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ มีขนาดเท่ากับ น้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุ ส่วนที่จมอยู่ในของเหลว  วัตถุ  ของเหลว

5 ความหนาแน่น  = M / V หรือ M =  V ดังนั้น Mg =  Vg แรงลอยตัว = น้ำหนักของของเหลว ปริมาตรเท่าวัตถุส่วนจม =  ของเหลว V ส่วนจม g น้ำหนักของวัตถุ = น้ำหนักของ ของเหลวที่ถูกแทนที่ ถ้าวัตถุนั้นไม่ลอย เมื่อชั่งใน ของเหลวจะได้น้ำหนักน้อยกว่าชั่งใน อากาศ น้ำหนักที่หายไปมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของเหลวปริมาตรเท่าวัตถุ

6 ของลอย วัตถุที่จัด ว่า ลอยในของเหลว ต้องเข้าหลักดังนี้ 1. ไม่มีเชือกผูก ก็ลอยนิ่งในของเหลวได้ 2. ถ้ามีเชือกผูก เชือกต้องหย่อน 3. วัตถุอยู่ไม่ถึง ก้นภาชนะ

7 ลอยธรรมดา ลอยมีน้ำหนักกด ลอยมีน้ำหนักถ่วง B1B2B1B2 ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3 ตุ้ม ไม้ B 3 ไ ม้ ตุ้ม B 4 ของลอยที่ลอยนิ่งได้ แสดงว่า สมดุล แรงขึ้น = แรงลง ภาพ 1B 1 = W ไม้ทั้งก้อน ภาพ 2B 2 = W ไม้ทั้งก้อน + W ตุ้ม ภาพ 3 B 3 + B 4 = W ไม้ทั้งก้อน + W ตุ้ม การที่วัตถุไม่ขึ้นหรือลง แสดงว่า สมดุล แรงขึ้น = แรงลง ดังนั้น น้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่ = น้ำหนักวัตถุทั้งก้อน ในอากาศ

8 1." ของเหลวที่ถูกแทนที่ " และ " น้ำหนักวัตถุในอากาศ " อาจมีมากกว่า 1 แรง ก็ได้ เช่น ภาพที่ 3 ( ต้องสังเกตแรงจากรูป ) 2. คำว่า " น้ำหนักของวัตถุใน อากาศ " หมายถึง น้ำหนักวัตถุทั้งก้อน 3. คำว่า " กด " แปลว่า มีตุ้มน้ำหนัก วางทับอยู่ตอนบน 4. คำว่า " ถ่วง " แปลว่า มีตุ้มน้ำหนัก ดึงอยู่ตอนล่าง และตุ้มน้ำหนักแทนที่น้ำด้วย 5. ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรคิดน้ำหนักวัตถุ ในของเหลว ให้พิจารณาเป็นน้ำหนักวัตถุใน อากาศทั้งหมด แรงลอยตัว เท่ากับน้ำหนักของเหลวที่มี ปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม ( หรือน้ำหนัก ของเหลวที่ถูกแทนที่ ) แรงยกตัว เท่ากับน้ำหนักของเหลวที่มี ปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่ลอย ข้อควรจำ

9 - ถ้าขนาดของแรงลอยตัวมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุ วัตถุจะ จมในของไหลนั้น - ถ้าขนาดของแรงลอยตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับน้ำหนักของ วัตถุ วัตถุจะลอยในของเหลวนั้น - น้ำหนักของวัตถุที่ที่หายไปในของเหลวจะมีขนาดเท่ากับ น้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม ขนาดของแรงลอยตัว = ขนาดของน้ำหนัก ของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ หรือ ขนาดของแรงลอยตัว = ขนาดของน้ำหนักของ ของไหลที่มีปริมาตรเท่าวัตถุส่วนจม หลักของอาร์คีมิดิส วัตถุใดๆอยู่ในของไหลทั้งก้อนหรือจม อยู่เพียงบางส่วนจะถูกแรงลอยตัวกระทำ และ ขนาดของแรงลอยตัวจะเท่ากับ ขนาดของ น้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ ซึ่ง เขียนใหม่ได้ว่า

10


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ แรงลอยตัว ?... ? แรงลอยตัว (hydrostatic lift หรือ buoyancy) หมายถึง แรง ลัพธ์ที่ของไหลกระทำต่อ ผิวของวัตถุที่จมบางส่วน หรือจมทั้งชิ้นวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google