งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการสังเกต นำไปสู่คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการสังเกต นำไปสู่คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากการสังเกต นำไปสู่คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน
จากการสังเกต นำไปสู่คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน

2 ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย
1. ฤดูไหนที่มีช่วงของอุณหภูมิกว้างที่สุด เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

3 เพราะ มีคำตอบแต่ไม่ชัดเจน มีตัวแปรเดียว มีข้อมูลมาก
สามารถที่จะตั้งสมมติฐานที่สามารถทดสอบได้ สามารถถามได้ที่จุดศึกษาใดจุดศึกษาหนึ่งหรือครอบคลุมได้ทั้งพื้นที่เช่นทั้งทวีปหรือที่หลายระดับความสูง

4 ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย
2. ในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่าหรือไม่ เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

5 เพราะ น่าสนใจ มีคำตอบ สามารถหาข้อมูบได้
สามารถถามได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและแบบสากล สามารถทดสอบได้โดยสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (เช่น MUC ละติจูด ฯลฯ)

6 ตัวอย่างของคำถามที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย
1. เมื่อมีปริมาณเมฆปกคลุมเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของอากาศจะลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

7 เพราะ แม้จะมีข้อมูลให้รวบรวมได้ แต่วิธีการรวบรวมข้อมูลไม่สามารถทำให้สรุปคำตอบได้ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลชั่วขณะที่สั้นๆ เท่านั้น

8 ตัวอย่างของคำถามที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย
2. อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ ละติจูด 25 ถึง 35 องศานั้นต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำสุดของดิน หรือไม่ เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

9 เพราะ เฉพาะเจาะจงเกินไป ไม่สามารถสรุปเป็นหลักการทั่วไปได้
ไม่ได้ให้นิยามคำว่าอุณหภูมิต่ำสุดของดิน อาจไม่มีข้อมูลจากหลายโรงเรียนนัก

10 ตัวอย่างของคำถามที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย
3. อุณหภูมิระหว่างสัปดาห์ของวันที่ 25 มีนาคมต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศหรือไม่ เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

11 เพราะ ตอบได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลใด
เป็นความจริงที่ได้จากการอ่านอุณหภูมิ ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของตัวแปรใด ๆ


ดาวน์โหลด ppt จากการสังเกต นำไปสู่คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google