งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการสังเกต นำไปสู่ คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน. ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่ จะเป็นคำถามวิจัย 1. ฤดูไหนที่มีช่วงของอุณหภูมิ กว้างที่สุด เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการสังเกต นำไปสู่ คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน. ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่ จะเป็นคำถามวิจัย 1. ฤดูไหนที่มีช่วงของอุณหภูมิ กว้างที่สุด เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากการสังเกต นำไปสู่ คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน

2 ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่ จะเป็นคำถามวิจัย 1. ฤดูไหนที่มีช่วงของอุณหภูมิ กว้างที่สุด เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

3 เพราะ  มีคำตอบแต่ไม่ชัดเจน  มีตัวแปรเดียว  มีข้อมูลมาก  สามารถที่จะตั้งสมมติฐานที่สามารถ ทดสอบได้  สามารถถามได้ที่จุดศึกษาใดจุดศึกษา หนึ่งหรือครอบคลุมได้ทั้งพื้นที่เช่นทั้ง ทวีปหรือที่หลายระดับความสูง

4 ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่ จะเป็นคำถามวิจัย 2. ในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล มากกว่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าในที่ สูงเหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่า หรือไม่ เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

5 เพราะ  น่าสนใจ  มีคำตอบ  สามารถหาข้อมูบได้  สามารถถามได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ แบบสากล  สามารถทดสอบได้โดยสัมพันธ์กับตัวแปร อื่น ( เช่น MUC ละติจูด ฯลฯ )

6 ตัวอย่างของคำถามที่ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นคำถามวิจัย 1. เมื่อมีปริมาณเมฆปกคลุมเพิ่มขึ้น อุณหภูมิของอากาศจะลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

7 เพราะ  แม้จะมีข้อมูลให้รวบรวมได้ แต่วิธีการ รวบรวมข้อมูลไม่สามารถทำให้สรุป คำตอบได้  ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลชั่วขณะที่สั้นๆ เท่านั้น

8  2. อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ระดับความสูง เหนือระดับน้ำทะเลที่ ละติจูด 25 ถึง 35 องศานั้นต่ำกว่า อุณหภูมิต่ำสุดของดิน หรือไม่ ตัวอย่างของคำถามที่ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นคำถามวิจัย เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

9 เพราะ  เฉพาะเจาะจงเกินไป  ไม่สามารถสรุปเป็นหลักการทั่วไปได้  ไม่ได้ให้นิยามคำว่าอุณหภูมิต่ำสุดของดิน  อาจไม่มีข้อมูลจากหลายโรงเรียนนัก

10 3. อุณหภูมิระหว่างสัปดาห์ของวันที่ 25 มีนาคมต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศหรือไม่ ตัวอย่างของคำถามที่ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นคำถามวิจัย เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย

11 เพราะ  ตอบได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลใด  เป็นความจริงที่ได้จากการอ่านอุณหภูมิ ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหา ความสัมพันธ์ของตัวแปรใด ๆ


ดาวน์โหลด ppt จากการสังเกต นำไปสู่ คำถามวิจัย นำไปสู่สมมติฐาน. ตัวอย่างของคำถามที่เหมาะสมที่ จะเป็นคำถามวิจัย 1. ฤดูไหนที่มีช่วงของอุณหภูมิ กว้างที่สุด เพราะเหตุใดคำถามนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำถามวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google