งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ไลบรารีฟังก์ชัน. ไลบรารีฟังก์ชัน-ฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้ไลบรารีฟังก์ชันนั้นทำได้โดยการเขียนชื่อของฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บซึ่ง ภายในเป็นพารามิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ไลบรารีฟังก์ชัน. ไลบรารีฟังก์ชัน-ฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้ไลบรารีฟังก์ชันนั้นทำได้โดยการเขียนชื่อของฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บซึ่ง ภายในเป็นพารามิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ไลบรารีฟังก์ชัน

2 ไลบรารีฟังก์ชัน-ฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้ไลบรารีฟังก์ชันนั้นทำได้โดยการเขียนชื่อของฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บซึ่ง ภายในเป็นพารามิเตอร์ คือข้อมูลที่ฟังก์ชั่นต้องการใช้ /* A program to show the use of abs() function */ #include void main(void) { int x, y; x = -5; y = abs(x); printf("The absolute value of %d is %d ", x, y); } The absolute value of -5 is 5 ต้องมีการ include ไลบรารีไฟล์ของมันไว้ตรงส่วน preprocessing ด้วย P. 5.1

3 รูปแบบไวยากรณ์ (Syntax) ของฟังก์ชัน ชนิดของค่าส่งกลับ ชื่อฟังก์ชัน (พารามิเตอร์ต่างๆ) ตัวอย่างเช่น int abs( int ) y = abs (10 ) มีค่าเป็น 10 y = abs (-10) ก็มีค่าเป็น 10 y = abs(-5.3) มีค่าเป็น 5 การใช้งาน เช่น

4 วิธีการใช้งานฟังก์ชัน 1. ฟังก์ชันบางตัวไม่มีการคืนค่าออกมา การใช้งานทำได้โดยการเรียกฟังก์ชันเท่านั้น void printf(format_string, expression_list); void scanf(format_string, variable_list); การใช้งานทำได้โดยการเขียนชื่อฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บของพารามิเตอร์ เช่น printf("The absolute value of %d is %d ", x, y); 2. ฟังก์ชันบางตัวมีการคืนค่าผลลัพธ์ออกมาด้วย ดังตัวอย่างเช่น int abs ( int )

5 หรืออาจนำค่านั้นไปใช้โดยตรงโดยไม่ต้องส่งให้กับตัวแปรใดก็ได้ #include void main(void) { int x; x = -5; printf("The absolute value of %d is %d ", x, abs(x)); } The absolute value of -5 is 5 #include void main(void) { int x, y; x = -5; y = abs(x); printf("The absolute value of %d is %d ", x, y); } การใช้งานฟังก์ชันที่มีการคืนค่าผลลัพธ์ออกมานั้น ค่าที่ได้นี้สามารถนำไปกำหนดค่าให้อีกตัวแปรหนึ่งได้ P. 5.2 P. 5.3

6 Standard Input/Output Library Functions ฟังก์ชันการใช้งาน void printf(format_string, expression_list)พิมพ์ข้อความตามรูปแบบใน format_string และ ค่าของตัวแปรใน expression_list ออกทางหน้าจอ void scanf(format_string, variable_list)รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดตามรูปแบบใน format- string เก็บในตัวแปรใน variable-list int getchar(void);รับตัวอักษรจากคีย์บอร์ดหนึ่งตัวแล้วคืนค่าเป็นรหัส แอสกี char *gets(char *buf);รับข้อความจากคีย์บอร์ดให้กับตัวแปร variable int putchar(int c);แสดงตัวอักษรของรหัสแอสกี C บนหน้าจอ int puts(char *str);แสดงข้อความของ expression บนหน้าจอ

7 /* A program to show the use of getchar library function */ #include main() { int ch; printf(“Please enter a character : “); ch = getchar(); printf("Ascii code and value of your character are : %d %c\n", ch, ch); } P. 5.4 Please enter a character : a  Ascii code and value of your character are : 97 a

8 /* A program to show the use of putchar() function */ #include main() { int ch; printf(“Please enter an ascii code : “); scanf(“%d”, &ch); printf("The character of your ascii is : "); putchar(ch); } Please enter an ascii code: 97  The character of your ascii is : a P 5.5

9 /* A program to show the use of gets library function */ #include main() { char name[30]; printf(“Please enter your name : “); gets(name); printf("Good morning %s\n", name); } Please enter your name : Suthep Madarasmi  Good morning Suthep Madarasmi P 5.6

10 #include main() { char name[30]; printf("Please enter your name : "); gets(name); printf("Good morning "); puts(name); } P 5.7 Please enter your name : Suthep Madarasmi Good morning Suthep Madarasmi

11 Console Input/Output Functions ฟังก์ชันการใช้งาน clrscr( ) gotoxy( x, y) wherex( ) wherey( ) ล้างหน้าจอ ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังคอลัมน์ x บรรทัด y คืนค่าคอลัมน์ปัจจุบัน คืนค่าบรรทัดปัจจุบัน

12 /* A program to show the use of clrscr library function */ #include main() { char name[30]; printf("Please enter your name : "); gets(name); clrscr(); printf("Good morning "); puts(name); } P 5.8 Please enter your name : Suthep Madarasmi หลังจากป้อนข้อความและกด Enter โปรแกรมจะทำการล้างหน้าจอ ทำให้ข้อความทั้งหมดหายไป และจะทำการพิมพ์ข้อความใหม่บนบรรทัดแรกดังนี้ Good morning Suthep Madarasmi

13 /* A program to show the use of gotoxy function */ #include main() { char name[30]; printf("Please enter your name : "); gets(name); gotoxy(20, 5); printf("Good morning "); puts(name); } P 5.9 Please enter your name : Suthep Madarasmi Good morning Suthep Madarasmi

14 #include main() { char name[30]; printf("Please enter your name : "); gets(name); printf("%d\n”, wherex()); printf("%d\n”, wherey()); } P 5.10 Please enter your name : Suthep Madarasmi 1 3

15 Math Library Functions ฟังก์ชันการใช้งาน sqrt(int x)หาค่ารากที่สองของ x pow(double x, double y)หาค่า x y exp(x)หาค่าเอกซ์โปเนนเชียลของ x log(x)หาค่าล็อกธรรมชาติของ x log10(x)หาค่าล็อกฐานสิบของ x abs(x)หาค่าสัมประสิทธิ์ของ x (เมื่อ x เป็นเลขจำนวนเต็ม) fabs(x)หาค่าสัมประสิทธิ์ของ x (เมื่อ x เป็นเลขทศนิยม) ceil(x)คืนค่าเลขจำนวนเต็มของ x โดยปัดเศษขึ้น floor(x)คืนค่าเลขจำนวนเต็มของ x โดยปัดเศษลง fmod(x,y)หาค่าเศษของ x หาร y sin(x)หาค่า sin ของ x cos(x)หาค่า cos ของ x tan(x)หาค่า tan ของ x rand( )สุ่มเลขจำนวนเต็มระหว่าง 0 ถึง RAND_MAX

16 /* A program to show the use of sqrt and pow functions */ #include main() { float a, b, c; float x1, x2; printf(“Please enter a, b, c : “); scanf(“%f %f %f”, &a, &b, &c); x1 = (-b + sqrt (pow( b, 2 ) - 4*a*c) ) / ( 2 * a ); x2 = (-b - sqrt (pow( b, 2 ) - 4*a*c) ) / ( 2 * a ); printf("The values of x are %0.2f and %0.2f\n“, x1, x2); } Please enter a, b, c : 2 5 1  The values of x are –0.22 and –2.28 P 5.11

17 /* A program to show the use of exp, log, and log10 library functions */ #include main() { double x, ExpOfX, LnOfX, Log10OfX; printf("Please enter a number : "); scanf("%lf", &x); ExpOfX = exp(x); LnOfX = log(ExpOfX); Log10OfX = log10(ExpOfX); printf("Exponential of %0.4f is : %0.4f\n", x, ExpOfX); printf("Natural Log of %0.4f is : %0.4f\n", ExpOfX, LnOfX); printf("10 Base Log of %0.4f is : %0.4f\n", ExpOfX, Log10OfX); } Please enter a number : 1.0  Exponential of 1.0000 is : 2.7183 Natural Log of 2.7183 is : 1.0000 10 Base Log of 2.7183 is : 0.4343 P 5.12

18 /* A program to show the use of abs and fabs library functions */ #include main() { int i1, i2, di; float x1, x2, dx; printf("Please enter two integers for i1 and i2 : "); scanf("%d %d", &i1, &i2); printf("Please enter two float numbers x1 and x2 : "); scanf("%f %f", &x1, &x2); di = abs(i2-i1); dx = fabs(x2-x1); printf("The difference of i1 and i2 is %d\n", di); printf("The difference of x1 and x2 is %0.4f\n", dx); } Please enter two integers foe i1 and i2 : 100 15  Please enter two float numbers for x1 and x2 : 100.0 15.0  The difference of i1 and i2 is 85 The difference of x1 and x2 is 85.0000 P 5.13

19 /* A program to show the use of ceil and floor functions */ #include main() { float x; printf("Please enter a float number : "); scanf("%f", &x); printf("Ceiled %0.4f is %0.4f\n", x, ceil(x)); printf("Floored %0.4f is %0.4f\n", x, floor(x)); } Please enter a float numbers : 2.7183  Ceiled 2.7183 is 3.0000 Floored 2.7183 is 2.0000 Please enter a float numbers : -2.7183  Ceiled -2.7183 is -2.0000 Floored -2.7183 is -3.0000 P 5.14

20 /* A program to show the use of fmod library function */ #include main() { float x, y; printf("Please enter two float numbers : "); scanf("%f %f", &x, &y); printf("%0.4f mod %0.4f is %0.4f\n", x, y, fmod(x,y)); } Please enter two float numbers : 35.5 3.0  35.5000 fmod 3.0000 is 2.5000 P 5.15

21 #include #define pi 3.1416 main() { float degree, radians; printf("Please enter a degree : "); scanf("%f", °ree); radians = degree*pi/180; printf("sin(%0.4f) is %0.4f\n", degree, sin(radians)); printf("cos(%0.4f) is %0.4f\n", degree, cos(radians)); printf("tan(%0.4f) is %0.4f\n", degree, tan(radians)); } Please enter a degree : 30  sin(30.000) is 0.5000 cos(30.000) is 0.8660 tan(30.000) is 0.5774 P 5.16

22 Standard Library Definition int rand(void); void srand(unsigned seed); สุ่มตัวเลข สุ่มตามเวลา rand()%100 +1 สุ่มตัวเลข 1 ถึง 100 int random(int MAX); random(100)+1 สุ่มตัวเลข 1 ถึง 100

23 #include main() { int i; time_t t; srand(time(NULL)); i = rand() % 2500; printf("The random number is : %d\n", i); } The random number is 1060 The random number is 1087 The random number is 1096 P 5.18

24 String Library ใช้ในการกำหนดค่าให้กับสตริง เนื่องจากไม่สามารถจะใช้เครื่องหมาย = โดยตรงได้ ฟังก์ชั่น strcpy #include void main(void) { char name[20]; strcpy( name, "Sam"); printf("Your name is %s.\n", name); } Your name is Sam.

25 String Library ใช้ในการหาความยาวของสตริง ฟังก์ชั่น strlen #include void main(void) { char name[20]; strcpy( name, "Sam"); printf("Your name is %s.\n", name); printf("Your name is %d characters long.\n", strlen(name)); } Your name is Sam. Your name is 3 characters long.

26 String Library ใช้ในการเปรียบเทียบสตริง เนื่องจากเรา ไม่สามารถเปรียบเทียบทั้งสตริงด้วย เครื่องหมายเปรียบเทียบธรรมดาได้ ฟังก์ชั่น strcmp strcmp(ตัวแปร/”ข้อความ”1, ตัวแปร/”ข้อความ”2) ถ้าเท่ากัน จะได้ค่า == 0 ถ้าไม่เท่ากัน จะได้ค่า !=0

27 #include void main(void) { char Name[20]; int A, B; strcpy( Name, "Sam"); printf("Your name is %s.\n", Name); A = strcmp(Name,”Sombut”); printf(“The difference of %s and %s is %d.\n", Name, “Sombut”, A); B = strcmp(name,”Sam”); printf(“The difference of %s and %s is %d.\n", Name, “Sam”, B); } Your name is Sam. The difference of Sam and Sombut is -14. The difference of Sam and Sam is 0. ฟังก์ชั่น strcmp


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ไลบรารีฟังก์ชัน. ไลบรารีฟังก์ชัน-ฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้ไลบรารีฟังก์ชันนั้นทำได้โดยการเขียนชื่อของฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บซึ่ง ภายในเป็นพารามิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google