งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและชนิดของ คลื่น ส่วนประกอบของคลื่น. คลื่น คลื่น คือ กระบวนการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือ เป็นการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งกำเนิดออกไปยังบริเวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและชนิดของ คลื่น ส่วนประกอบของคลื่น. คลื่น คลื่น คือ กระบวนการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือ เป็นการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งกำเนิดออกไปยังบริเวณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและชนิดของ คลื่น ส่วนประกอบของคลื่น

2 คลื่น คลื่น คือ กระบวนการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือ เป็นการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งกำเนิดออกไปยังบริเวณ โดยรอบ

3 คลื่นสามารถจำแนกตามลักษณะต่าง ๆได้ดังนี้ 2. จำแนกตามลักษณะการ เคลื่อนที่ 1. จำแนกตามลักษณะการอาศัย ตัวกลาง 3. จำแนกตามลักษณะการเกิด คลื่น

4 จำแนกตามลักษณะการอาศัยตัวกลาง 1. คลื่นกล (Mechanical wave) เป็นคลื่นที่ เคลื่อนที่โดย อาศัยตัวกลางซึ่งอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ ได้ ตัวอย่างของคลื่นกล ได้แก่ คลื่นเสียง คลื่นที่ผิวน้ำ คลื่นในเส้นเชือก เป็นต้น

5 2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves) เกิดจากการรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic disturbance) โดยการทำให้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมีการ เปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำ ให้เกิดสนามแม่เหล็ก หรือถ้าสนามแม่เหล็กมีการ เปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนำ ให้เกิดสนามไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง ประกอบด้วย สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีการสั่นในแนวตั้งฉาก กัน และอยู่บนระนาบ ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่ อาศัยตัวกลาง จึงสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น

6 สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ 2. อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดในสุญญากาศ เท่ากับ 3x10 8 m/s ซึ่งเท่ากับ อัตราเร็วของแสง 3. เป็นคลื่นตามขวาง 4. ถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 5. ถูกปล่อยออกมาและถูกดูดกลืนได้โดยสสาร 6. ไม่มีประจุไฟฟ้า 7. คลื่นสามารถแทรกสอด สะท้อน หักเห และเลี้ยวเบน ได้

7 จำแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ 1 คลื่นตามขวาง (Transverse wave) เป็นคลื่นที่ อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับทิศการ เคลื่อนที่ของคลื่นตัว อย่างของคลื่นตามขวางได้แก่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8 คลื่นตามขวางในเส้นเชือก

9 2 คลื่นตามยาว (Longitudinal wave) เป็นคลื่น ที่อนุภาคของ ตัวกลางเคลื่อนที่ไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ ของคลื่น ตัวอย่างของคลื่นตามยาวได้แก่ คลื่นเสียง คลื่นตามยาวของอนุภาคในท่อ

10 จำแนกตามลักษณะการเกิดคลื่น 1. คลื่นดล (Pulse wave) เป็นคลื่นที่เกิดจาก แหล่งกำเนิดถูกรบกวน เพียงครั้งเดียว 2. คลื่นต่อเนื่อง (Continuous wave) เป็นคลื่นที่เกิด จากแหล่งกำเนิด ถูกรบกวนเป็นจังหวะต่อเนื่อง

11 ส่วนประกอบของ คลื่น

12 สันคลื่น (Crest) เป็นตำแหน่งสูงสุดของคลื่น หรือเป็นตำแหน่งที่มีการ กระจัดสูงสุดในทางบวก C และ C / อัตราเร็วของ คลื่น (wave speed) หาได้จากผลคูณ ระหว่างความ ยาวคลื่น และความถี่ อัตราเร็วคลื่น ในตัวกลางชนิดต่าง ๆ ท้องคลื่น (Crest) เป็นตำแหน่งต่ำสุดของ คลื่น หรือเป็น ตำแหน่งที่มีการกระจัด สูงสุดในทางลบ ได้แก่ จุด D และ D’ แอมพลิจูด (Amplitude) เป็นระยะการ กระจัดมากสุด ทั้ง ค่าบวกและค่าลบ แทนด้วย A ดังรูป

13 ความยาวคลื่น (Wavelength) เป็นความยาวของคลื่น หนึ่งลูกมีค่าเท่ากับระยะ ระหว่างสันคลื่นหรือท้อง คลื่นที่อยู่ถัดกัน ความ ยาวคลื่นแทนด้วย สัญลักษณ์ มีหน่วย เป็นเมตร (m) เช่น จาก จุด C ถึง C’ หรือจากจุด D ถึง D’ ลักษณะที่ เหมือนกัน เรียกว่า มีเฟส ตรงกัน (inphase) คาบ (period) หมายถึง ช่วงเวลาที่ คลื่น เคลื่อนที่ ผ่าน ตำแหน่งใด ๆ ครบหนึ่ง ลูกคลื่น แทนด้วย สัญลักษณ์ T มีหน่วย เป็น วินาทีต่อ รอบ (s) ความถี่ (frequency) หมายถึง จำนวนลูก คลื่นที่ เคลื่อนที่ ผ่าน ตำแหน่งใด ๆ ในหนึ่ง หน่วยเวลา แทนด้วย สัญลักษณ์ f มีหน่วย เป็นรอบต่อ วินาที (s -1 ) หรือ เฮิรตซ์ (Hz)

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและชนิดของ คลื่น ส่วนประกอบของคลื่น. คลื่น คลื่น คือ กระบวนการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือ เป็นการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งกำเนิดออกไปยังบริเวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google