งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานภายในระบบ (Internal Energy) หมายถึง ผลรวมของพลังงานจลน์ และพลังงาน ศักย์ของโมเลกุลของระบบ ถ้าพลังงานภายในระบบ เปลี่ยนไป และเราวัดโดยตรงไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานภายในระบบ (Internal Energy) หมายถึง ผลรวมของพลังงานจลน์ และพลังงาน ศักย์ของโมเลกุลของระบบ ถ้าพลังงานภายในระบบ เปลี่ยนไป และเราวัดโดยตรงไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พลังงานภายในระบบ (Internal Energy) หมายถึง ผลรวมของพลังงานจลน์ และพลังงาน ศักย์ของโมเลกุลของระบบ ถ้าพลังงานภายในระบบ เปลี่ยนไป และเราวัดโดยตรงไม่ได้ เรามักจะคิดจาก อุณหภูมิของความร้อน

4 ถ้าระบบมี N โมเลกุล และแต่ละโมเลกุลมี พลังงานจลน์เฉลี่ยเป็นไปตามทฤษฎีจลน์ `Ek = (3/2)KBT ดังนั้น พลังงานภายในระบบจึงเป็น U = (3/2) N KBT หรือ U = (3/2)nRT จะเห็นว่าพลังงานภายในของระบบขึ้นกับ จำนวนของโมเลกุลและอุณหภูมิ

5 กฎข้อที่ 1 เทอร์มอไดนามิกส์ (Thermodynamics) ให้พิจารณากระบอกบรรจุก๊าซในรูป F เมื่อให้ความร้อน DQ แก่ระบบ ระบบจะมีอุณหภูมิ สูงขึ้น แสดงว่าพลังงานภายในของระบบมีค่าเพิ่มขึ้น DX ( คือ DU ) และระบบจะขยายตัว ( เกิด DW ) ซึ่งเป็นงานที่ระบบกระทำได้จากหลักอนุรักษ์ พลังงาน จะได้ DQ = DU + DW

6 งานที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนปริมาตร สมมติว่ามีแก๊ส เหลว หรือ gas ในกระบอกสูบที่มีลูกสูบ ให้กระบอกสูบมี พื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A แรงที่ระบบกระทำกับหน้าลูกสูบ เท่ากับ F ← DX → F → A

7 ความดัน P = F/A F = PA ถ้าลูกสูบเลื่อนออกมาเป็นระยะทาง DX จาก W = FS DW = FDX à PADX DW = PDV DV = ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลง

8 สรุป 1. พลังงานภายในระบบ (U) คือ พลังงานรวมของ โมเลกุลของแก๊สทุกตัวในขอบเขตที่กำลังพิจารณา สำหรับ แก๊สอุดมคติ (Ideal gas) พลังงานภายในเป็นพลังงานจลน์ เพียงอย่างเดียว 2. พลังงานภายในระบบขึ้นอยู่กับจำนวนของโมเลกุลและ อุณหภูมิ 3. กฎข้อที่ 1 ของ Thermodynamics มีสมการคือ DQ = DW + DU 4. Adiabatic process เป็นกระบวนการทาง Thermodynamics ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความร้อนไหลเข้า หรือไหลออกจากระบบ เช่น กระบอกสูบในเครื่องยนต์ 5. Isochoric process เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดย ปริมาตรคงที่ ความดัน และอุณหภูมิเปลี่ยน เนื่องจากมี ความร้อนไหลเข้าไปในระบบ เช่น การต้มน้ำให้เดือดใน ภาชนะเปิด 6. สรุปเครื่องหมาย ของ DU และ DW

9 ปริมาณเครื่องหมาย DQDQ ความร้อนไหล เข้าสู่ระบบ + ความร้อนไหล ออกจากระบบ _ DUDU พลังงานภายใน ระบบที่เพิ่มขึ้น + พลังงานภายใน ระบบที่ลดลง _ DWDW งานที่ทำโดย ระบบ + งานที่ให้กับ ระบบ _

10 ตัวอย่าง

11 พลังงานภายในระบบของก๊าซ พลังงานภายในระบบของก๊าซ หมายถึง ผลรวม ของพลังงานของโมเลกุลของก๊าซทั้งหมดในภาชนะหนึ่ง ๆ ที่พิจารณา ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ ปริมาณของก๊าซ

12 เนื่องจาก โมเลกุลของก๊าซอุดมคติ มีการเคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็วสูง อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น พลังงานของโมเลกุลของก๊าซ จึงอยู่ในรูปของ พลังงานจลน์ เพียงอย่างเดียว พิจารณา พลังงานจลน์เฉลี่ยของก๊าซ 1 โมเลกุล จาก สมการ Ek = k B T ถ้าให้ N = จำนวนโมเลกุลของก๊าซทั้งหมด ในภาชนะที่พิจารณา U = พลังงานภายในระบบของก๊าซที่ พิจารณา ( ในภาชนะที่บรรจุ ) จะได้ว่า U = N …… (1) = N ( k B T ) หรือ U = N k B T ……………………………………(2)

13 เมื่อ k B = ค่าคงตัว แสดงว่า U a N T หมายความว่า “ พลังงานภายในระบบของก๊าซ ( U ) จะ แปรผันตรงกับ จำนวนโมเลกุล ( N ) และ อุณหภูมิสัมบูรณ์ ( T ) ของก๊าซ ในภาชนะที่บรรจุ นั้น


ดาวน์โหลด ppt พลังงานภายในระบบ (Internal Energy) หมายถึง ผลรวมของพลังงานจลน์ และพลังงาน ศักย์ของโมเลกุลของระบบ ถ้าพลังงานภายในระบบ เปลี่ยนไป และเราวัดโดยตรงไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google