งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน. 2 แรงจูงใจในการทำงานแรงจูงใจในการทำงาน - ความหมายและแรงจูงใจใน การทำงาน - แรงจูงใจกับจิตวิทยา อุตสาหกรรม - องค์ประกอบของแรงจูงใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน. 2 แรงจูงใจในการทำงานแรงจูงใจในการทำงาน - ความหมายและแรงจูงใจใน การทำงาน - แรงจูงใจกับจิตวิทยา อุตสาหกรรม - องค์ประกอบของแรงจูงใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน

2 2 แรงจูงใจในการทำงานแรงจูงใจในการทำงาน - ความหมายและแรงจูงใจใน การทำงาน - แรงจูงใจกับจิตวิทยา อุตสาหกรรม - องค์ประกอบของแรงจูงใจ - แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ - การประยุกต์จิตวิทยา แรงจูงใจในงานธุรกิจ

3 3 แรงจูงใจในการทำงาน สภาวะการต่างๆ ที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการนำไปสู่การตัดสินใจใน การปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

4 4 องค์ประกอบของแรงจูงใจ ความ ต้องการ แรงจูงใจ พฤติกรรม เป้าหมาย ตัวบุคคล ข้อมูลย้อนกลับ องค์กร บุคคล + - แรงขับ Needs Motive Goal

5 5 การจัดอันดับของทักษะและ คุณสมบัติ ของผู้บริหารระดับสูง ทักษะ (Skill) 1. ความเป็นผู้นำและการจูง ใจ 18.7 % 2. ระบบข้อมูล ( สารสนเทศ ) 11.6% 3. การติดต่อสื่อสาร 11.2% 4. ความเข้าใจพฤติกรรมของ มนุษย์ 10.8% 5. การเงิน 10.4% 6. ความรอบรู้ในสิ่งแวดล้อม 7.1% 7. การวางแผน 6.4% คุณสมบัติส่วนตัว 1. ความสามารถในการ ทำงาน 22.5% 2. มีพลังและแรงขับ 21.7% 3. ความสามารถในการ เปลี่ยนแปลง 11.9% 4. สมรรถภาพทางสติปัญญา 11.9% 5. ความสามารถในการ ติดต่อสื่อสาร 10.4% 6. การสร้างบูรณภาพ 8.4%

6 6 ทฤษฎีเอ็กซ์ (X) และทฤษฎีวาย (Y) X ( - ) Y (+ ) 1. ไม่ชอบทำงาน 1. ชอบทำงาน 2. บังคับ ข่มขู่ สั่งการ ควบคุม 2. มี สำนึก ควบคุมตนเองได้ 3. ไม่มีความรับผิดชอบ 3. มีความ รับผิดชอบ 4. ชอบความมั่นคงปลอดภัย 4. ภูมิใจกับคำ ยกย่องมากกว่าเงิน 5. ไม่ทะเยอทะยาน 5. แสวงหา งาน ( ความรับผิดชอบ ) 6. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 6. มี จินตนาการ ฉลาด 7.…………………. 7. ……………….. คุณคือ ?………….

7 7 ระบบการจูงใจของญี่ปุ่น 1. คน 2. วัตถุดิบ 3. ทุน ทรัพย์ 1. ระบบการจ้างงาน ตลอดชีวิต 2. ระบบการทำงาน เป็นกลุ่ม 3. ระบบการตัดสินใจ 4. ระบบความ รับผิดชอบสูง 5. การยึดถือ ผลประโยชน์ของ งาน 6. ค่านิยม 7. การมีส่วนร่วมใน องค์กร 8. ความเชื่อมั่นต่อ ฝ่ายบริหาร

8 8 เครื่องมือ / เทคนิคที่ใช้ในการ จูงใจ 1. การใช้เทคนิคควบคุม งาน - การให้รางวัล ( เอาใจ ) - การลงโทษ ( ไม่เอา ใจ ) 2. การใช้อำนาจหน้าที่ 3. การให้ผลตอบแทนที่ เป็นเงิน หรือตี ค่าเป็นเงินได้ 4. การจูงใจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ตัวเงิน

9 9 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้าง แรงจูงใจ 1. อย่าดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 2. อย่าวิจารณ์หรือนินทาผู้ใต้บังคับบัญชาคน หนึ่งคนใดต่อหน้าผู้อื่น 3. อย่าลืมให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ 4. อย่าทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดว่าผู้บริหาร สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น 5. อย่าแสดงความเสน่หาหรือลำเอียง

10 10 6. อย่าลืมให้ความเจริญก้าวหน้าแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา 7. อย่าชิงดีชิงเด่นกับผู้ใต้บังคับบัญชา 8. อย่าได้ละทิ้งมาตรฐาน 9. อย่าโลเลในการตัดสินใจ

11 11 เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้วางแผนในการจัด แรงจูงใจให้กับพนักงานใน องค์กร ท่านมีวิธีการกับแผน ดังกล่าวอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 แรงจูงใจในการทำงาน. 2 แรงจูงใจในการทำงานแรงจูงใจในการทำงาน - ความหมายและแรงจูงใจใน การทำงาน - แรงจูงใจกับจิตวิทยา อุตสาหกรรม - องค์ประกอบของแรงจูงใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google