งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน
บทที่ 12 อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน

2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่คน และทรัพย์สินและมีอัตรารุนแรงแตกต่างกันไปตามชนิดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (Blum and Naylor.1968 : 517)

3 สภาพที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Conditions)
สาเหตุของอุบัติเหตุ (Causes of Accidents) การกระทำที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Acts) สภาพที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Conditions) ภัยธรรมชาติ (Natural Phenomena) อุบัติภัย(Accidents) ทรัพย์สินเสียหาย (Damage of Properties) บุคคลบาดเจ็บ (Injuries & Death )

4 สาเหตุของอุบัติเหตุ 1. เกิดจากมนุษย์
2. เกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือเครื่องจักร 3. เกิดจากดวงชะตา หรือภัยธรรมชาติ

5 สาเหตุและความสูญเสีย
1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 1. ความสูญเสียโดยตรง 2. ความสูญเสียทางอ้อม

6 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
บุคคล ทรัพย์สิน บาดเจ็บ เสียชีวิต เจ็บป่วย เครื่องจักรกล อาคารสถานที่ วัตถุดิบ สินค้าที่ผลิต บาดเจ็บแล้วรักษาได้ พิการตลอดชีวิต เจ็บป่วยแล้วรักษาได้ เจ็บป่วยแล้วต้องสูญเสีย เสียชีวิตทันที เสียชีวิตภายหลัง

7 วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
1.ออกแบบเครื่องจักรกลให้ถูกหลัก 2.การศึกษา อบรม แนะนำพนักงาน 3. การออกกฎหมายข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 1. วิธีการออกกฎโรงงาน 2. วิธีการจัดทำมาตรฐาน 3. วิธีตรวจสอบ 4. วิธีการวิจัยทางเทคนิค 5. วิธีการวิจัยทางการแพทย์ 6. วิธีการวิจัยทางจิตศาสตร์ 7. วิธีการวิจัยทางสถิติ 8. วิธีการให้การศึกษา 9. วิธีการฝึกอบรม 10. วิธีการเชิญชวน 11. วิธีการเอาประกันภัย 12. วิธีการวัดความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละบุคคล

8 วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
ควบคุมสภาพแวดล้อม 1. การป้องกันอัคคีภัย 2. อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและแก๊ส 3. ทางเดินในโรงงาน 4. การระบายอากาศ 5. ที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ 6. เครื่องป้องกันอุบัติภัย 7. สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 8.สารพิษ 9. การปฐมพยาบาลและการรักษา ควบคุมการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย 1. การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2. จัดทำป้ายประกาศและเตือนใจ 3. ให้การศึกษาและฝึกอบรม 4. เสริมแรงทางบวก เช่น สร้างแรงจูงใจ 5. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ

9 มาตรการความปลอดภัย 1. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อความรับผิดชอบ
2. จัดตั้งคณะกรรมการมาตรการหรือโปรแกรมความปลอดภัยการป้องกันอุบัติเหตุ\3.jpg 3. จัดเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ\15.jpg 4. การจ่ายค่าตอบแทน 5. ความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร 6. จัดโครงการเพื่อศึกษาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 7. จัดการฝึกอบรม

10 การใช้วิธีทางจิตวิทยาในการลดอุบัติเหตุ
1. วิธีการคัดเลือกบุคลากร 2. วิธีการให้สวัสดิศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุ\4.jpg 3. วิธีการทางจิตวิทยาวิศวกรรม การป้องกันอุบัติเหตุ\12.jpg

11 5 ส หรือ 5S คืออะไร ? ประเทศไทย...เครือซีเมนต์ไทย
1. สะสาง (Seiri) 2. สะดวก (Seiton) 3. สะอาด (Seiso) 4. สุขลักษณะ (Seiketsu) 5. สร้างนิสัย (Shitsuke)

12 จะได้อะไรบ้างจากการดำเนินกิจกรรม 5 ส ?
สถานที่ทำงานสะอาด และเป็นระเบียบช่วยให้ 1. ประสิทธิภาพในการงานสูงขึ้น 2.คุณภาพดีขึ้น 3. ต้นทุนลดลง 4. มั่นใจว่าส่งมอบงานได้ทันเวลา 5. ความปลอดภัยในการทำงานสูงขึ้น 6. กำลังใจและทัศนคติของพนักงานดีขึ้น

13 ท่านคิดว่าการใช้หลักจิตวิทยาในการทำงานมีผลต่อการช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงานหรือไม่ ถ้ามีท่านคิดว่าหลักการใดมีผลในการลดอุบัติเหตุในการทำงานมากที่สุด ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรของท่านได้หรือไม่ ถ้าได้ขอให้ยกตัวอย่างและนำทฤษฎีและหลักการที่เรียนประกอบการประยุกต์ใช้ (ให้ท่านบอกชื่อองค์กรของท่านด้วย)


ดาวน์โหลด ppt อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google