งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 12 อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน. 2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายแก่คน และ ทรัพย์สินและมีอัตรารุนแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 12 อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน. 2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายแก่คน และ ทรัพย์สินและมีอัตรารุนแรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 12 อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน

2 2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายแก่คน และ ทรัพย์สินและมีอัตรารุนแรง แตกต่างกันไปตามชนิดของ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (Blum and Naylor.1968 : 517)

3 3 สาเหตุของ อุบัติเหตุ (Causes of Accidents ) การกระทำที่ไม่ ปลอดภัย (Unsafe Acts) สภาพที่ไม่ ปลอดภัย (Unsafe Conditions) ภัยธรรมชาติ (Natural Phenomena) อุบัติภัย (Acci dents) ทรัพย์สินเสียหาย (Damage of Properties) บุคคลบาดเจ็บ (Injuries & Death )

4 4 สาเหตุของอุบัติเหตุ 1. เกิดจากมนุษย์ 2. เกิดจากความบกพร่องของ เครื่องมือเครื่องจักร 3. เกิดจากดวงชะตา หรือภัย ธรรมชาติ

5 5 สาเหตุและความสูญเสีย 1. การกระทำที่ไม่ ปลอดภัย 2. สภาพการณ์ที่ไม่ ปลอดภัย 1. ความสูญเสีย โดยตรง 2. ความสูญเสีย ทางอ้อม

6 6 ความ สูญเสียจาก อุบัติเหตุ บุคค ล ทรัพย์ สิน บาดเจ็ บ เสียชีวิต เจ็บป่วย เครื่องจักรกล อาคารสถานที่ วัตถุดิบ สินค้าที่ผลิต บาดเจ็บแล้ว รักษาได้ พิการตลอดชีวิต เจ็บป่วยแล้ว รักษาได้ เจ็บป่วยแล้วต้อง สูญเสีย เสียชีวิตทันที เสียชีวิตภายหลัง

7 7 1. ออกแบบเครื่องจักรกลให้ถูกหลัก 2. การศึกษา อบรม แนะนำ พนักงาน 3. การออกกฎหมายข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน 1. วิธีการออกกฎ โรงงาน 2. วิธีการจัดทำ มาตรฐาน 3. วิธีตรวจสอบ 4. วิธีการวิจัยทาง เทคนิค 5. วิธีการวิจัยทางการ แพทย์ 6. วิธีการวิจัยทางจิต ศาสตร์ 7. วิธีการวิจัยทางสถิติ 8. วิธีการให้การศึกษา 9. วิธีการฝึกอบรม 10. วิธีการเชิญชวน 11. วิธีการเอา ประกันภัย 12. วิธีการวัดความ ปลอดภัยในการ ทำงานของแต่ละ บุคคล วิธีป้องกัน อุบัติเหตุ

8 8 ควบคุม สภาพแวดล้อม 1. การป้องกันอัคคีภัย 2. อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า และแก๊ส 3. ทางเดินในโรงงาน 4. การระบายอากาศ 5. ที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ 6. เครื่องป้องกันอุบัติภัย 7. สิ่งแวดล้อมในการ ทำงาน 8. สารพิษ 9. การปฐมพยาบาลและ การรักษา ควบคุมการปฏิบัติที่ไม่ ปลอดภัย 1. การคัดเลือกบุคคลเข้า ทำงาน 2. จัดทำป้ายประกาศและ เตือนใจ 3. ให้การศึกษาและ ฝึกอบรม 4. เสริมแรงทางบวก เช่น สร้างแรงจูงใจ 5. ผู้บริหารระดับสูงให้ ความสำคัญ

9 9 มาตรการความปลอดภัย 1. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อความรับผิดชอบ 2. จัดตั้งคณะกรรมการมาตรการหรือ โปรแกรมความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ \3.jpg การป้องกันอุบัติเหตุ \3.jpg 3. จัดเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกัน อุบัติเหตุ \15.jpg การป้องกัน อุบัติเหตุ \15.jpg 4. การจ่ายค่าตอบแทน 5. ความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร 6. จัดโครงการเพื่อศึกษาหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 7. จัดการฝึกอบรม

10 10 การใช้วิธีทางจิตวิทยาในการ ลดอุบัติเหตุ 1. วิธีการคัดเลือกบุคลากร 2. วิธีการให้สวัสดิศึกษา การป้องกัน อุบัติเหตุ \4.jpg การป้องกัน อุบัติเหตุ \4.jpg 3. วิธีการทางจิตวิทยาวิศวกรรม การ ป้องกันอุบัติเหตุ \12.jpg การ ป้องกันอุบัติเหตุ \12.jpg

11 11 5 ส หรือ 5S คืออะไร ? ประเทศไทย... เครือซีเมนต์ ไทย 1. สะสาง (Seiri) 2. สะดวก (Seiton) 3. สะอาด (Seiso) 4. สุขลักษณะ (Seiketsu) 5. สร้างนิสัย (Shitsuke)

12 12 จะได้อะไรบ้างจากการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส ? สถานที่ทำงานสะอาด และเป็น ระเบียบช่วยให้ 1. ประสิทธิภาพในการงาน สูงขึ้น 2. คุณภาพดีขึ้น 3. ต้นทุนลดลง 4. มั่นใจว่าส่งมอบงานได้ ทันเวลา 5. ความปลอดภัยในการ ทำงานสูงขึ้น 6. กำลังใจและทัศนคติของ พนักงานดีขึ้น

13 13 ท่านคิดว่าการใช้หลักจิตวิทยาในการทำงาน มีผลต่อการช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน หรือไม่ ถ้ามีท่านคิดว่าหลักการใดมีผลในการ ลดอุบัติเหตุในการทำงานมากที่สุด ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน รายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร เบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน องค์กรของท่านได้หรือไม่ ถ้าได้ขอให้ ยกตัวอย่างและนำทฤษฎีและหลักการที่เรียน ประกอบการประยุกต์ใช้ ( ให้ท่านบอกชื่อ องค์กรของท่านด้วย )


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 12 อุบัติเหตุและวิธีป้องกัน. 2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายแก่คน และ ทรัพย์สินและมีอัตรารุนแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google