งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ข้อสอบ. 1. จุดมุ่งหมาย 1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้อสอบ 1.2 ตรวจสอบระดับความ ยากง่ายของข้อสอบ 1.3 ตรวจสอบ ข้อบกพร่องของข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ข้อสอบ. 1. จุดมุ่งหมาย 1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้อสอบ 1.2 ตรวจสอบระดับความ ยากง่ายของข้อสอบ 1.3 ตรวจสอบ ข้อบกพร่องของข้อสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ข้อสอบ

2 1. จุดมุ่งหมาย 1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้อสอบ 1.2 ตรวจสอบระดับความ ยากง่ายของข้อสอบ 1.3 ตรวจสอบ ข้อบกพร่องของข้อสอบ

3 2. ลักษณะของ ข้อสอบที่ดี 2.1 มีความตรง (Validity) วัดได้ตรงคุณลักษณะที่ ต้องการวัดตามจุดมุ่งหมายที่ ต้องการ 2. 1.1 ตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) 2.1.2 ตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)2.1.3 ตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity)2.1.4 ตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)

4 ลักษณะของ ข้อสอบที่ดี ( ต่อ ) 2.2 มีความเที่ยง (Reliability) ความคงเส้นคงวาของผลการ วัด 2. 2.1 แบบสอบซ้ำ (Test- Retest) 2.2.2 แบบแบ่งครึ่งข้อสอบ (Split half) 2.2.3 แบบคู่ขนาน (Parallel Form) 2.2.4 แบบวัดความ สอดคล้องภายใน (Internal Consistency)

5 2. 3 มีความเป็นปรนัย (Objectivity) อ่านแล้ว เข้าใจ ได้ตรงกัน ให้คะแนนและแปล ความหมายของคะแนนได้ตรงกัน 2.4 มีค่าอำนาจจำแนกเหมาะสม (Discrimination) แยกนักเรียน เก่งและอ่อนได้ถูกต้อง ลักษณะของ ข้อสอบที่ดี ( ต่อ )

6 2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficalty) ความยากง่ายเหมาะสม กับเนื้อหา 2.6 มีความยุติธรรม (Fairness) เดาไม่ได้ ครอบคลุม เนื้อหาในหลักสูตร 2.7 ถามลึก (Searching) ไม่ถาม เฉพาะความรู้ ความจำ ลักษณะของข้อสอบที่ดี ( ต่อ )

7 2.8 มีความเฉพาะเจาะจง (Definite) ข้อคำถามมีความ เฉพาะเจาะจงมีความหมายเดียว 2.9 มีลักษณะท้าทาย (Challenge) และเป็นตัวอย่างที่ดี (Examplary) เรียงข้อสอบจากง่ายไป ยาก ถามเรื่องที่น่าสนใจ และเป็น แบบอย่างที่ดี 2.10 มีประสิทธิภาพ (Efficiency) นำไปไช้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองเวลา เงินและ แรงงานมาก และนำผลการสอบไปใช้ได้ คุ้มค่า ลักษณะของ ข้อสอบที่ดี ( ต่อ )

8 3.1 ก่อนนำไปใช้ 3.1.1 ตรวจสอบคุณภาพรายข้อ 3.1.2 ตรวจสอบความ สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ จุดมุ่งหมาย (Item- Objective Congruence: IOC) 3. การวิเคราะห์ ข้อสอบ

9 3.2 หลังการนำไปใช้ 3.1.1 ตรวจสอบ คุณภาพรายข้อ 1) ความยากง่าย (p) 2) อำนาจจำแนก (r)3.1.2 ตรวจสอบ ความเที่ยงของข้อสอบทั้งฉบับ (KR-20) 3. การวิเคราะห์ ข้อสอบ ( ต่อ )

10 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อสอบ  ค่าความยากง่าย (p) มีค่า.20 -.80.20 ยาก.50 ปานกลาง.80 ยาก ค่าอำนาจจำแนก มีค่า.20 - 1.00 ค่าความเที่ยงมีค่าประมาณ.80 ขึ้นไป

11 4.1 เน้นเรื่องที่จะถามให้ชัดเจน และตรงจุด 4.2 แต่ละข้อ ควรถามอย่างเดียว 4.3 ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย ของผู้ตอบ ใช้ประโยคสั้นๆ ง่าย และกะทัดรัด 4.4 ไม่ใช้คำ ฟุ่มเฟือย 4.5 ไม่ควรใช้คำถามปฏิเสธ หรือ ปฏิเสธซ้อน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควร ขีดเส้นใต้ 4. หลักการเขียน ข้อสอบแบบเลือกตอบ

12 4.6 แต่ละข้อต้องมีคำตอบเดียว 4.7 ต้องเขียนตัว ถูกหรือตัวผิดตามหลักวิชา 4.8 ตัวเลือกแต่ละตัวต้อง เป็นอิสระต่อกัน 4.9 จำนวนตัวเลือกเหมาะสมกับ ระดับชั้นของเด็ก 4.10 มี ความเป็นเอกพันธ์ ตัวเลือกมี ความสอดคล้องกัน มีทิศทาง เดียวกัน และเป็นชนิดหรือ ประเภทเดียวกัน 4. หลักการเขียน ข้อสอบแบบเลือกตอบ

13 4.11 พยายามใช้รูปภาพ 4.12 หลีกเหลี่ยงคำขยายที่แนะ คำตอบ 4.13 เป็นคำถามที่วัดสมองขั้น 2.00 - 6.00 4. หลักการเขียน ข้อสอบแบบเลือกตอบ

14 4.14 ระวังการแนะคำตอบ 1) อย่าให้ข้อสอบซ้ำ กัน / ถามเรื่องเดียวกัน 2) ตัว ถูกและตัวลวงควรมีความยาว พอๆ กัน 3) อย่าให้ตัวถูก ใช้คำซ้ำกับคำถาม 4) ตัวถูกไม่ใช้คำศัพท์ / ภาษาแปลก กว่าตัวอื่น 5) ตัวถูกและตัว ลวง ถูก / ผิดชัดเจนเกินไป 6) ไม่ควรให้คำถามบางข้อ เป็นคำตอบของข้อ 4. หลักการเขียน ข้อสอบแบบเลือกตอบ

15 1. ถ้านักเรียนไม่อยากสอบตก นักเรียนไม่ควรทำเช่นใด 2. พืชที่เป็นสินค้าออกของไทย ได้แก่อะไร 3. ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของ ประเทศใด อยู่ในทวีปอะไร 4. ถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาด มีเศษ อาหารติดตามซอกฟันเสมอๆ จะ ทำให้เกิดอะไร 5. ภูพานเป็น ตัวอย่างข้อสอบ

16 6. การปกครองส่วนภูมิภาค ของไทยแบ่งเป็นจังหวัดและ อำเภอ ปัจจุบันประเทศไทย แบ่งเป็นกี่จังหวัด ก. 73 จังหวัดข. 74 จังหวัด ค. 75 จังหวัด ง. 76 จังหวัด 7. อาชีพใดเป็นอาชีพที่สำคัญ ที่สุดของคนไทย ก. ทำนาข. ทำ เหมืองแร่ค. อุตสาหกรรมง. กสิกรรม

17  ก. เนื้อ ข. นม ค. ไข่ ง. ปลา จ. ข้าว 8. ข้อใดไม่เข้าพวก

18 9. น้ำเดือดที่ 100 องศาเซ็นเซียส

19 10. จงหาความสูงของตึกโดยใช้ บารอร์มิเตอร์


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ข้อสอบ. 1. จุดมุ่งหมาย 1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้อสอบ 1.2 ตรวจสอบระดับความ ยากง่ายของข้อสอบ 1.3 ตรวจสอบ ข้อบกพร่องของข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google