งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
ประโยชน์ของการทำพจนานุกรมข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของส่วนประกอบในระบบ เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ เพื่อประเมินและค้นหาสิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดหายจากระบบ

2 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
ส่วนประกอบของ พจนานุกรมข้อมูล ข้อมูลย่อย (Data Element) เป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงไปได้ บางครั้งเรียกว่าเขตข้อมูล (Field) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) คือ กลุ่มข้อมูลย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน และการรวมกันกำหนดลักษณะของระบบ เช่น โครงสร้างข้อมูลของใบกำกับ ประกอบด้วย วันที่ออกใบกำกับ ผู้ขาย ที่อยู่ผู้ขาย และรายการสินค้า

3 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
โครงสร้างข้อมูล ประวัติผู้ป่วย แผนที่ ข้อมูลย่อย ว/ด/ป ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ รายละเอียดการรักษา แพทย์ผู้รักษา ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัด ขนาดของพื้นที่

4 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
สิ่งที่ต้องกำหนดในข้อมูลย่อย ชื่อข้อมูล (Data Name) รายละเอียดข้อมูล (Data Description) เอเลียน (Aliens) ขนาด หรือ ความยาวข้อมูล (Length) ค่าของข้อมูล (Data Value) เช่น 1- ไฮเวย์ 2- ถนน 3-ตรอกซอย

5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
สิ่งต้องกำหนดใน โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยการนำข้อมูลย่อยหลาย ๆ ตัว ที่มีความสัมพันธ์มารวมเข้าด้วยกันหรือเป็นการรวมระหว่างโครงสร้าง การรวมกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ 4 แบบ คือ ความสัมพันธ์แบบลำดับ (Sequence Relationship) ความสัมพันธ์แบบทางเลือก (Selection Relationship) ความสัมพันธ์แบบวนซ้ำ (Iteration Relationship) และ ความสัมพันธ์แบบออพชันนอล (Optional Relationship)

6 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
เครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมข้อมูล เพื่อลดจำนวนคำบรรยายที่มีระหว่างข้อมูลย่อย และแสดงความสัมพันธ์ของ โครงสร้างให้เห็นเด่นชัดนักวิเคราะห์จึงใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในพจนานุกรมข้อมูล สัญลักษณ์ ความหมาย = ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ และ { } มีการซ้ำของส่วนย่อยข้อมูล [ | ] เลือกส่วนย่อยของข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง ( ) ออพชันนอล คือ มีหรือไม่มีก็ได้ * หมายเหตุ

7 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary
แผนที่ = หมายเลขตำแหน่ง + {พิกัด} + ขนาดของพื้นที่ + ชนิดของภาพ ชนิดของภาพ = [จุด|เส้น|พื้นที่แบบPolygon] ประวัติผู้ป่วย = รหัสผู้ป่วย+แพทย์ที่รักษา+{วันที่รับการรักษา+รายละเอียดการักษา} รายละเอียดการักษา = [ให้ยา|X-ray|ฉายรังษี|อัลต้าซาว] ใบบันทึกการตรวจโรค = ใบตรวจโรค *อาจเรียกว่า OPD card*


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google