งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2550

2 หัวข้อบรรยาย  การบริหารจัดการตาม ระเบียบ 2549  การนำเสนอหลักสูตร  ทำ อย่างไรจึงจะเร็ว  งบประมาณสนับสนุนการทำ วิทยานิพนธ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง บัณฑิตศึกษา - วิจัย

3 ประเด็นหลักในระเบียบ 49  เลียนแบบเกณฑ์ สกอ.  อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  กรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ - คณะตั้ง external เองได้

4 ประเด็นหลักในระเบียบ 49  ผลงาน minimum ของ ปริญญาโท คือ proceeding ที่ มี peer review  กระจายอำนาจให้คณะ  วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

5 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา  ปัจจุบัน บว. มีข้อมูลเดิมของคณะอยู่ แล้ว  บว. ส่งข้อมูลเดิมให้คณะ update ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน เมษายน และ ตุลาคม ของ ทุกปี โดยพยายามใช้ แบบฟอร์มตาม สกอ.

6

7

8

9 คณะและบว. ร่วมกัน ตรวจสอบการ ดำเนินงานเป็น ระยะๆ

10

11 ขั้นตอนก่อนสำเร็จ การศึกษา ( อยู่ที่คณะ )  การทำวิทยานิพนธ์ การ ให้ grade  การขอสอบ  การแต่งตั้งกรรมการสอบ  การแจ้งผลการสอบ

12  ขั้นตอนสำเร็จการศึกษา สอบผ่านภาษาอังกฤษ Proceeding ที่มี peer review ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร เงื่อนไขของแหล่งทุนหรือ หลักสูตร

13 ขั้นตอนสำเร็จการศึกษา  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านตามมติเสียงข้างมาก  ส่งเล่มดำ  แจ้งเรื่องไปทะเบียนกลาง  สภาอนุมัติสำเร็จ การศึกษา

14 แบบ บว. 1- บว. 11  ยังคงเดิม ยกเว้นส่วนที่ลงนาม ได้ เปลี่ยนเป็น “ ผู้มีอำนาจลงนาม ” คณะ สามารถดัดแปลงแบบได้ เพิ่มเติม และ ขอให้คงส่วนเดิมไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น …… bv.pdf

15 ถาม - ตอบ ปัญหาระเบียบ 49  ระเบียบ 49 มีผลบังคับใช้เมื่อไร ตอบปีการศึกษา 2549  เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปริญญาโท แผน ก 2 ตอบ นักศึกษา 49 ใช้ระเบียบ 49 ( ต้องมี proceeding) นักศึกษา 48 ใช้ตามประกาศของ สกอ. ( ต้องมี proceeding) นักศึกษา 45-47 ใช้ระเบียบ 45 ( ไม่บังคับ เรื่อง proceeding แต่ต้องไปเสนอผลงาน )

16  องค์ประกอบของกรรมการสอบ ตอบ ใช้ระเบียบ 49  มติกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ถือว่าโมฆะหรือไม่ ตอบ ไม่  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตอบ คณะสามารถกำหนดได้เอง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1 ชุด ทำหน้าที่ บริหารหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรได้หรือไม่ ตอบ แต่ละหลักสูตรต้องมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่แยกกัน หากคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทุก หลักสูตร ก็สามารถบริหารทุกหลักสูตรได้

17 รองวิจัย และ บัณฑิตศึ กษา รอง วิชาการ รอง วางแผน ทะเบียน กลาง กอง คลัง บว.บว. คณะ ต่างๆ 1. การบริหารจัดการเรื่อง คุณภาพ หลักสูตร อาจารย์ นศ. 2. การรับนักศึกษา … แบบปกติ, พิเศษ, ทั้งปี 3. การประชาสัมพันธ์ - ทันต่อเหตุการณ์ 4. ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ จริยธรรม Hot line สภา วิชาการ

18 การรับนักศึกษา รอบปกติ ตามที่ บว. ประกาศ เกียรตินิยม มอ. วิชาการ คณะเดินสาย คณะรับเองเป็นกรณีพิเศษ ขอความร่วมมือให้ดำเนินงานโปร่งใส และรอบคอบ

19 ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร  หลักสูตรใหม่  หลักสูตรเก่า หลักสู ตร คณะ บว. สภา วิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ. หลัก คิด คณะ ผ่านบว. สภา วิชาการ สภา มหาวิทยาลัย สกอ หลักสู ตร

20 ปัญหาของการจัดทำหลักสูตร  อาจารย์และฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ มัก หมุนเวียนกันมาทำ จึงขาดความเข้าใจที่ ต่อเนื่อง ( รู้น้อยเกินไป )  ผู้จัดทำหลักสูตร เข้าใจว่าตนเองรู้เรื่อง ( รู้มาก เกินไป )  การเปิดและการปรับปรุง ไม่วางแผนล่วงหน้า  กรรมการคณะ หรือ กรรมการ บว. บางท่าน ไม่ เข้าใจขั้นตอนการพิจารณา  ไม่ให้ความสำคัญกับ template  การสื่อสารที่ผิดพลาด

21 การพิจารณาหลักสูตร  บว. และ คณะ ดูแลเรื่อง รูปแบบ  กรรมการ บว. พิจารณาประเด็น 1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 2. จุดขาย หรือ ความเด่น 3. จะบริหารหลักสูตร และดูแล อาจารย์ นักศึกษาอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

22 ทุนอุดหนุนการทำ วิทยานิพนธ์  บว. ต้องได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก มหาวิทยาลัย ปีละ 9 ล้าน  บว. มีเงินรายได้จาก ค่า สมัครเท่านั้น  ที่ผ่านมาจัดสรรเงินออกไป ทั้งหมด ปีต่อปี ไม่มีการ คงเหลือไว้ที่ บว.

23 ทุนอุดหนุนการทำ วิทยานิพนธ์  ระบบการจัดสรร - จัดสรรตามคุณภาพ โดยส่ง reviewer ปัญหา : ช้า ขาด reviewer เฉพาะสาขา เรื่องที่ส่งเพื่อรับ ทุน กับเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์ เป็นคนละเรื่องกัน

24 ทุนอุดหนุนการทำ วิทยานิพนธ์ - จัดสรรตามเงื่อนไขที่อาจารย์และ นักศึกษาร่วมกันพิจารณา ปัญหา : ขาดการสื่อสารระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา ไม่ทำตาม เงื่อนไข ตัวอย่าง : นักศึกษา : บว. บังคับ ; อาจารย์ บังคับ ; จำไม่ได้ อาจารย์ : บว. บังคับ ; นักศึกษาทำโดย ไม่ปรึกษา ; นักศึกษาไม่มีคุณภาพ

25 แล้วต่อไปจะจัดสรรอย่างไร  จัดสรรให้ทุกโครงการ ?  จัดสรรเฉพาะบางโครงการ ? ( คัดออก 30%)

26 คำถามที่ต้องการคำตอบ  ผู้บริหารระดับสูง และ สตง. ถามว่าให้เงินไป 9 ล้าน แล้วได้ อะไรบ้าง

27 เราควรจะทำอย่างไรกันต่อไป  เกณฑ์การประเมินต้องไม่ เหมือนกัน แต่ต้องชัดเจน  แนวทางของ ศ. นพ. วีระ ศักดิ์ ศวีระศักดิ์.pdf

28 ความสัมพันธ์ระหว่าง บัณฑิตศึกษา - วิจัย  วิทยานิพนธ์ นักศึกษา 70% แรงงาน อาจารย์ 70% จิต วิญญาณ การคิด % ผลงาน.pdf Thesis-breakdown.pdf

29


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google