งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ
Human Relations in Organizations โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

2 การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารหมายถึงอะไร
กระบวนการส่ง และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และ ความรู้สึกนึกคิด ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยทั้งสองฝ่าย ต่างมีความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

3 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
ข่าวสาร ความสัมพันธ์กันในการติดต่อสื่อสาร การดำเนินการติดต่อสื่อสาร

4 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Data)
กระบวนการติดต่อสื่อสาร ผู้ส่งข่าว ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผู้รับข่าวสาร Sender Transmission Receiver ความคิด ข่าวสาร การแปลความหมาย Idea Information Interpretation การเข้ารหัส การกระทำ Encode Action ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Data)

5 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาเขียน เช่น การนันทึกข้อความ คำสั่ง ใบปลิว ประกาศ รายงาน บัตรสนเทห์ ฯลฯ ภาษาพูด เช่น การสนทนา การสั่งการ ประกาศเสียงตามสาย การปราศรัย แถลงการณ์ ฯลฯ

6 ข้อสังเกต การติดต่อสื่อสารของมนุษย์นั้น ทักษะการฟังเป็นทักษะ ที่มนุษย์ใช้มากที่สุดเพราะสามารถทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ หากฟังไม่รู้เรื่อง...อาจทำให้การสื่อสารผิดพลาด และ ขาดประสิทธิภาพได้... ผลการวิเคราะห์....มนุษย์ใน 1 วัน เขียนหนังสือ 9 % อ่านหนังสือ 16 % พูด 30 % ฟัง 45 %

7 ให้คะแนนตามที่คุณได้แสดงพฤติกรรมต่อไปนี้
กิจกรรมทดสอบการพัง ให้คะแนนตามที่คุณได้แสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ พฤติกรรม / ความถี่ สม่ำเสมอ บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคยเลย 1. ให้ความสนใจอย่างจริงจังเมื่อคนอื่นกำลังพูด 4 3 2 1 2. มองสบตาผู้พูด 3. มีปฏิกิริยาตอบรับด้วยท่าทาง เช่น พยักหน้าเพื่อแสดงว่ากำลังฟังอยู่ 4. จดบันทึกเมื่อมีข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลสำคัญ 5. ฟังจนจบก่อนแล้วจึงค่อยพูด 6. สนใจเนื้อหาสาระมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย 7. ยอมรับความคิดเห็นดีๆของผู้อื่น 8. เลือกรูปแบบการสื่อสารตามประเภทของคนเพื่อให้เขาเข้าใจได้ดี 9. สนใจสิ่งที่คนอื่นพูดไปแล้ว 10. มีความอดทนกับคนที่มีปัญหาในการพูดคุยสื่อสาร

8 รวมคะแนนแล้วดูว่าคุณเป็นนักฟังที่ดีขนาดไหน
35 – 40 คะแนน คุณเป็นนักฟังที่ดี รักษาความดีเอาไว้แล้วทำดีต่อไป 30 – 34 คะแนน คุณจะสนใจฟังคนอื่นก็ต่อเมื่อเขาพูดเรื่องที่คุณสนใจ ซึ่งอาจทำให้ คุณพลาดแนวความคิดดีๆไป ถ้าตั้งใจฟังให้ตลอดจะทำให้คุณมีส่วนร่วมมากขึ้น ต่ำกว่า 30 คะแนน ถ้าอยากจะเป็นนักฟังที่ดี คุณควรเริ่มจากการฝึกทักษะด้วยการให้ความ สนใจสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดอย่างจริงจัง สงบใจ หรือไม่ก็กัดปากตัวเองไม่ให้พูด สอดแทรก และ วิจารณ์ จนกว่าเขาจะพูดเสร็จแล้วจึงค่อยเสนอความคิดเห็นของ ตนเองเข้าไป


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google