งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASSIGN3-4. InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AL,9Eh 9Eh 1001 1110H ????? ADDAL,9Eh 3C 0011 1100 01101 ADD AL,1Eh 5A 0100 1010 00000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASSIGN3-4. InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AL,9Eh 9Eh 1001 1110H ????? ADDAL,9Eh 3C 0011 1100 01101 ADD AL,1Eh 5A 0100 1010 00000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASSIGN3-4

2 InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AL,9Eh 9Eh 1001 1110H ????? ADDAL,9Eh 3C 0011 1100 01101 ADD AL,1Eh 5A 0100 1010 00000 SUB AL,78h E2 1110 0010 01110 SUBAL,3AH A8 1001 1000 00010

3 หลักการคิด OVERFLOW เลขล้นหลักคือผลลัพธ์เกิน 80 h ( หากคิดเครื่องหมายคือค่า - 128) ถึง 7Fh ( คือค่า 127) 1)9E+9E= 3C ( ที่จริงคือ 13C) ล้นหลัก เนื่องจาก 9E เกิน 80h,7F จะต้องแปลงเป็น 2’s ได้ 01100010 (- 96 ฐาน สิบ ) -96+(-96) = -192 เกิน -128 ดังนั้นจึงถือว่าเกิด overflow ขึ้นจึงเซ็ตแฟล็ก overflow เป็น 1 2)3C+1E = 5A (3C และ 1E ไม่ล้นหลักขึ้น ) จึงไม่ พิจารณาค่า sign overflow flag จึงเป็น 0 3)5A-78 = E2 เกิดการยืมขึ้น แต่ 5A ( คือ 90 ฐานสิบ ) - 78 ( คือ 120 ฐานสิบ ) = 90-120 = -30 ซึ่งอยู่ในช่วง -128 ถึง 127 จึงไม่เกิด overflow ขึ้นจึงเซ็ตแฟล็กเป็น 0 4) E2-3A = A8 อาจเกิด overflow ได้ เนื่องจาก A8 เกิน 80h เนื่องจาก E2 เกิน ค่า 80h แปลง E2 เป็น 2’s ได้ 00011101 แต่ 3A ไม่เกิน จึงไม่แปลง 00011101 คือ -29 ฐานสิบ 3A (0011 1010 = 58 ฐาน สิบ ) ดังนั้น E2-3A =(-29-58= -87 ฐานสิบ ) แต่ -87 อยู่ในช่วง -128 ถึง 127 ไม่เกิน จึงเซ็ต overflow เป็น 0

4 InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AX,00A0h 00A0????? ADDAH,2Ah 2A 0010 1010 00000 ADD AH,06h 30 0011 0000 00100 SUB AH,98h 98 1001 1000 01011 SUBAH,2Dh 6B 0110 1011 00001 AX= 6BA0

5 InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS- Flag O-Flag MOV AX,0071h 0071h 0111 0001 ????? ADDAL,2Ah 9Bh 1001 1011 00011 ADD AL,9Ch 37h 0011 0111 01001 SUB AL,88h AFh 1010 1111 01111 SUBAL,1Fh 90h 1001 0000 00110

6 InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AL,9Bh 9B 1001 1011 ????? ADDAL,50h EB 1110 1011 00110 SUB AL,9Eh 4D 0100 1101 00100 ADDAL,98h E5 1110 0101 00010 SUBAL,99h 4C 0100 1100 00000

7 InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AX,50AFh 50AF 0101 0000 1010 1111 ????? ADDAH,8Fh 50+8F=DF 1101 1111 00010 ADD AH,9Eh 7D 0111 1101 01101 SUBAH,9Fh DE 1101 1110 01111 MOVBX,AX DEAF 01111 AX=DEAF

8 InstructionResult Z-FlagC-FlagP- Flag S- Flag O- Flag MOVAH,99h 99h????? ADDAH,1Eh B7 1001 0111 00110 ADDAH,4Eh 05 0000 0101 01100 SUB AH,05h 00 0000 10100 SUB AH,10h F0 1111 0000 01110

9 InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS- Flag O-Flag MOVAX,1F3B h 1F3B 0001 1111 0011 1011 ????? ADDAL,20h 3B+20=5B 0101 1011 00000 ADDAH,9Eh 1F+9E=BD 1011 1101 00110 SUB AL,98h 5B-98=C3 1100 0011 01111 SUB AH,10h AD 1010 1101 00010 AX=ADC3

10 1110 1010 0011 0111 1111 จงแปลงเป็นเลขฐาน 16 EA37F1H แบ่งทีสาม 111 010 100 011 011 จงแปลงเป็นเลขฐาน 8 72433 8

11 11 DS: 101 DS: 102 DS: 103 MOV[103h],DX 12FC MOV[101h],AX FDO7 MOV[105h],AH 07 MOV[106h],DL FC MOVBX,[106h] 00FC MOVCX,[103h] 12FC MOVAX,07FDh MOVDX,12FCh MOV[101h],AX MOV[103h],DX MOV[105h],AH MOV[106h],DL MOVBX,[106h] MOVCX,[103h] MOV[106h],CL [106h]= FC

12 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ค่า physical address ค่าเท่าไรที่สอดคล้องกับแอดเดรสตำแหน่ง DS:103Fh ถ้า DS = 94D0h หากว่ารีจิสเตอร์ CS:IP ของไมโครโพรเซสเซอร์เป็นดังต่อไปนี้ ตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำจะเป็นตำแหน่งอะไร CS=1000h และ IP= 2000h CS = 2000h และ IP =1000h หน่วยความจำแสตกใช้ทำอะไรในการชี้ตำแหน่งหน่วยความจำ และใช้รีจิสเตอร์เป็นรีจิสเตอร์เซกเมนต์ Address bus, Control bus, Data bus ทำหน้าที่อะไร แตกต่างกัน อย่างไร ALU คืออะไรและทำหน้าที่อะไร จงอธิบายการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์ 80386 เมื่อเกิด การเขียน และอ่านข้อมูลขึ้น จงอธิบายการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์ 80386 เมื่อเกิด การคำนวณขึ้น

13 InstructionResult Z-FlagC-FlagP- Flag S- Flag O- Flag MOV AX,764Fh ????? ADDAH,0Ah ADD AL,4Fh ADD AH,ALh SUBAL,9EH SUB AH,9D MOV BX,AX


ดาวน์โหลด ppt ASSIGN3-4. InstructionResult Z-FlagC-FlagP-FlagS-FlagO-Flag MOV AL,9Eh 9Eh 1001 1110H ????? ADDAL,9Eh 3C 0011 1100 01101 ADD AL,1Eh 5A 0100 1010 00000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google