งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ

2 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนหลักการ ขั้นตอน กระบวนการทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่ ปรัชญา / เป้าหมาย การวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอน ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลการสอน (Course Syllabus) การเรียนการสอน การวัดผล / ข้อสอบ การประเมินผล หรือ การให้ระดับ คะแนน (Grading)

3 ภาคเรียน 2/2548 สามารถ ดำเนินการได้ในเรื่องดังนี้ 1. การเรียนการสอน ( ที่เป็น Mastery Learning) ผสมผสานกับมาตรฐานการดูแล นักศึกษาที่อยู่ในสภาวะรอพินิจ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2. การประเมินผลหรือการให้ระดับ คะแนน ( การตัดเกรด )

4 นโยบาย / มาตรการของ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน 1. การให้เกรดทุกวิชา โดยทั่วไปให้ยึดหลักการอิง กลุ่ม โดยใช้คะแนน T (T Score) - ยกเว้นวิชาที่มีผู้เรียนต่ำกว่า 30 คน และ วิชาสหกิจ / การฝึกงาน ให้ยึดหลักการอิงเกณฑ์ โดยใช้คะแนนดิบ 2. ระดับคะแนน ( เกรด ) ตามระเบียบฯ กำหนดไว้ 5 ระดับ คือ A B C D F ในทางปฏิบัติสามารถ จะกำหนดกี่ระดับก็ได้ เช่น 4 ระดับใด ๆ 3 ระดับใด ๆ 2 ระดับใด ๆ ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจ และคุณธรรม

5 นโยบาย / มาตรการของ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน 3. ในกรณีที่วิชาใด ตัดสินใจให้ผู้เรียนคนใด ได้ระดับ F ขอให้แนบเหตุผล หลักฐาน / เอกสาร

6 วิชา การจัดการ งานผลิต ภาคเรียนที่ 1/2548 คะแนนสูงสุด 94 มี T Score ที่ 75 (Tmax) คะแนนต่ำสุด 52 มี T Score ที่ 24 (Tmin) Range อยู่ที่ 51 (Tmax – Tmin)

7 ถ้าต้องการให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) 5 เกรด คือ A B C D และ F ครบ ทุกเกรด = 5 = เพราะฉ ะนั้น Range หรื อ 1010

8 ตัด 5 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด = = 10.4 หรือ 10 T 50 T 75 T 75 = 94 คะแนน T 65 T 65 = 89 คะแนน T 64 = 88 คะแนน T 55 T 55 = 81 คะแนน T 54 = 80 คะแนน T 45 T 45 = 74 คะแนน T 44 = 73 คะแนน T 35 T 35 = 62 คะแนน T 34 = 61 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน A B C D F A B C D F

9 ตัด 5 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 55 T 45 T 65 T 35 T 65 = 89 คะแนน T 64 = 88 คะแนน T 55 = 81 คะแนน T 54 = 80 คะแนน T 45 = 74 คะแนน T 44 = 73 คะแนน T 35 = 62 คะแนน T 34 = 61 คะแนน A B C D F ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A B+B B C+C C D+D D F A B C D F

10 ตัด 4 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด = = 13 T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 63 T 64 = 88 คะแนน T 61 = 87 คะแนน T 37 T 38 = 65 คะแนน T 36 = 64 คะแนน A B C D T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B C D

11 ตัด 4 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A B+B B C+C C D+D D F05100 A B C D T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 63 T 37 T 64 = 88 คะแนน T 61 = 87 คะแนน T 38 = 65 คะแนน T 36 = 64 คะแนน A B C D T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน

12 ตัด 3 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด = = 17.3 ประมาณ 17 A B C T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 58.5 T 59 = 86 คะแนน T 58 = 85 คะแนน T 41.5 T 42 = 70 คะแนน T 40 = 69 คะแนน A B C

13 ตัด 3 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A B+B B C+C C D+D D F04000 A B C T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 58.5 T 41.5 T 59 = 86 คะแนน T 58 = 85 คะแนน T 42 = 70 คะแนน T 40 = 69 คะแนน A B C

14 ตัด 2 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด = = 2626 A B T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B

15 ตัด 2 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A B+B B C+C C D+D D F03900 A B T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B

16 ขอบคุณครับ สำนักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google