งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) ด้วย T Score

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) ด้วย T Score"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) ด้วย T Score
สำนักวิชาการ การให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549

2 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนหลักการ ขั้นตอน กระบวนการทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่
ปรัชญา / เป้าหมาย การวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอน ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลการสอน (Course Syllabus) การเรียนการสอน การวัดผล / ข้อสอบ การประเมินผล หรือ การให้ระดับคะแนน (Grading)

3 ภาคเรียน 2/2548 สามารถดำเนินการได้ในเรื่องดังนี้
การเรียนการสอน (ที่เป็น Mastery Learning) ผสมผสานกับมาตรฐานการดูแลนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะรอพินิจ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผลหรือการให้ระดับคะแนน (การตัดเกรด)

4 นโยบาย/มาตรการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน
การให้เกรดทุกวิชา โดยทั่วไปให้ยึดหลักการอิงกลุ่ม โดยใช้คะแนน T (T Score) - ยกเว้นวิชาที่มีผู้เรียนต่ำกว่า 30 คน และวิชาสหกิจ/การฝึกงาน ให้ยึดหลักการอิงเกณฑ์ โดยใช้คะแนนดิบ ระดับคะแนน (เกรด) ตามระเบียบฯ กำหนดไว้ 5 ระดับ คือ A B C D F ในทางปฏิบัติสามารถจะกำหนดกี่ระดับก็ได้ เช่น 4 ระดับใด ๆ 3 ระดับใด ๆ 2 ระดับใด ๆ ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจ และคุณธรรม

5 นโยบาย/มาตรการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน
ในกรณีที่วิชาใด ตัดสินใจให้ผู้เรียนคนใดได้ระดับ F ขอให้แนบเหตุผล หลักฐาน/เอกสาร

6 วิชา 200-302 การจัดการงานผลิต ภาคเรียนที่ 1/2548
คะแนนสูงสุด 94 มี T Score ที่ 75 (Tmax) คะแนนต่ำสุด 52 มี T Score ที่ 24 (Tmin) Range อยู่ที่ 51 (Tmax – Tmin)

7 ถ้าต้องการให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) 5 เกรด
คือ A B C D และ F ครบทุกเกรด = 5 เพราะฉะนั้น Range+1 52 10.4 หรือ 10

8 ตัด 5 เกรด T 75 A T 65 B T 55 C T 50 T 45 D T 35 F T 24 A B C D F
ช่วง = Rang+1 จำนวนเกรด 52 5 = 10.4 หรือ 10 T 75 T 75 = 94 คะแนน A B C D F T 65 T 65 = 89 คะแนน T 64 = 88 คะแนน T 55 T 55 = 81 คะแนน T 54 = 80 คะแนน T 50 T 45 T 45 = 74 คะแนน T 44 = 73 คะแนน T 35 T 35 = 62 คะแนน T 34 = 61 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน

9 ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน
A B C D F ตัด 5 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 55 T 45 T 65 T 35 T 65 = 89 คะแนน T 64 = 88 คะแนน T 55 = 81 คะแนน T 54 = 80 คะแนน T 45 = 74 คะแนน T 44 = 73 คะแนน T 35 = 62 คะแนน T 34 = 61 คะแนน A B C D F ช่วงคะแนน จำนวน ร้อยละ A 89 100 6 6.59 B+ 85 88 15 16.48 B 81 84 C+ 77 80 21 23.07 C 74 76 D+ 68 14 15.38 D 67 8 8.79 F 61 73 62

10 ตัด 4 เกรด T 75 A T 63 B T 50 C T 37 D T 24 A B C D T 75 = 94 คะแนน
ช่วง = Rang+1 จำนวนเกรด 52 4 = 13 T 75 T 75 = 94 คะแนน A B C D T 63 T 64 = 88 คะแนน T 61 = 87 คะแนน T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน T 37 T 38 = 65 คะแนน T 36 = 64 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน

11 ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน
A B C D ตัด 4 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 63 T 37 T 64 = 88 คะแนน T 61 = 87 คะแนน T 38 = 65 คะแนน T 36 = 64 คะแนน A B C D T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน ช่วงคะแนน จำนวน ร้อยละ A 88 100 8 8.79 B+ 83 87 15 16.48 B 78 82 21 23.07 C+ 72 77 26 28.57 C 65 71 12 13.19 D+ 59 6 6.59 D 58 3 3.30 F 51 64 52

12 ตัด 3 เกรด T 75 A T 58.5 B T 50 T 41.5 C T 24 A B C T 75 = 94 คะแนน
ช่วง = Rang+1 จำนวนเกรด 52 3 = 17 .3ประมาณ17 T 75 T 75 = 94 คะแนน A B C T 58.5 T 59 = 86 คะแนน T 58 = 85 คะแนน T 50 T 41.5 T 42 = 70 คะแนน T 40 = 69 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน

13 ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน
A B C ตัด 3 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 58.5 T 41.5 T 59 = 86 คะแนน T 58 = 85 คะแนน T 42 = 70 คะแนน T 40 = 69 คะแนน A B C ช่วงคะแนน จำนวน ร้อยละ A 86 100 16 17.58 B+ 78 85 28 30.76 B 70 77 29 31.86 C+ 61 14 15.38 C 60 4 4.40 D+ 45 51 D 41 44 F 40 69 52

14 ตัด 2 เกรด T 75 A T 50 B T 24 A B T 75 = 94 คะแนน T 51 = 78 คะแนน
ช่วง = Rang+1 จำนวนเกรด 52 2 = 26 T 75 T 75 = 94 คะแนน A B T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน

15 ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน
A B ตัด 2 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่าเหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B ช่วงคะแนน จำนวน ร้อยละ A 78 100 44 48.35 B+ 65 38 41.75 B 64 9 9.89 C+ 48 51 C 45 47 D+ 42 D 40 41 F 39 77 52

16 ขอบคุณครับ สำนักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt การให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) ด้วย T Score

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google