งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ

2 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนหลักการ ขั้นตอน กระบวนการทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่ ปรัชญา / เป้าหมาย การวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอน ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลการสอน (Course Syllabus) การเรียนการสอน การวัดผล / ข้อสอบ การประเมินผล หรือ การให้ระดับ คะแนน (Grading)

3 ภาคเรียน 2/2548 สามารถ ดำเนินการได้ในเรื่องดังนี้ 1. การเรียนการสอน ( ที่เป็น Mastery Learning) ผสมผสานกับมาตรฐานการดูแล นักศึกษาที่อยู่ในสภาวะรอพินิจ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2. การประเมินผลหรือการให้ระดับ คะแนน ( การตัดเกรด )

4 นโยบาย / มาตรการของ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน 1. การให้เกรดทุกวิชา โดยทั่วไปให้ยึดหลักการอิง กลุ่ม โดยใช้คะแนน T (T Score) - ยกเว้นวิชาที่มีผู้เรียนต่ำกว่า 30 คน และ วิชาสหกิจ / การฝึกงาน ให้ยึดหลักการอิงเกณฑ์ โดยใช้คะแนนดิบ 2. ระดับคะแนน ( เกรด ) ตามระเบียบฯ กำหนดไว้ 5 ระดับ คือ A B C D F ในทางปฏิบัติสามารถ จะกำหนดกี่ระดับก็ได้ เช่น 4 ระดับใด ๆ 3 ระดับใด ๆ 2 ระดับใด ๆ ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจ และคุณธรรม

5 นโยบาย / มาตรการของ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน 3. ในกรณีที่วิชาใด ตัดสินใจให้ผู้เรียนคนใด ได้ระดับ F ขอให้แนบเหตุผล หลักฐาน / เอกสาร

6 วิชา 200-302 การจัดการ งานผลิต ภาคเรียนที่ 1/2548 คะแนนสูงสุด 94 มี T Score ที่ 75 (Tmax) คะแนนต่ำสุด 52 มี T Score ที่ 24 (Tmin) Range อยู่ที่ 51 (Tmax – Tmin)

7 ถ้าต้องการให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) 5 เกรด คือ A B C D และ F ครบ ทุกเกรด = 5 = เพราะฉ ะนั้น Range +1 5252 5 10.4 หรื อ 1010

8 ตัด 5 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด 5252 5 = = 10.4 หรือ 10 T 50 T 75 T 75 = 94 คะแนน T 65 T 65 = 89 คะแนน T 64 = 88 คะแนน T 55 T 55 = 81 คะแนน T 54 = 80 คะแนน T 45 T 45 = 74 คะแนน T 44 = 73 คะแนน T 35 T 35 = 62 คะแนน T 34 = 61 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน A B C D F A B C D F

9 ตัด 5 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 55 T 45 T 65 T 35 T 65 = 89 คะแนน T 64 = 88 คะแนน T 55 = 81 คะแนน T 54 = 80 คะแนน T 45 = 74 คะแนน T 44 = 73 คะแนน T 35 = 62 คะแนน T 34 = 61 คะแนน A B C D F ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A8910066.59 B+B+ 85881516.4 8 B818466.59 C+C+ 77802123.0 7 C74761516.4 8 D+D+ 681415.3 8 D6788.79 F06166.59 A B C D F 6262 7373

10 ตัด 4 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด 5252 4 = = 13 T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 63 T 64 = 88 คะแนน T 61 = 87 คะแนน T 37 T 38 = 65 คะแนน T 36 = 64 คะแนน A B C D T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B C D

11 ตัด 4 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A8810088.79 B+B+ 83871516.4 8 B78822123.0 7 C+C+ 72772628.5 7 C65711213.1 9 D+D+ 5966.59 D5833.30 F05100 A B C D T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 63 T 37 T 64 = 88 คะแนน T 61 = 87 คะแนน T 38 = 65 คะแนน T 36 = 64 คะแนน A B C D T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน 5252 6464

12 ตัด 3 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด 5252 3 = = 17.3 ประมาณ 17 A B C T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 58.5 T 59 = 86 คะแนน T 58 = 85 คะแนน T 41.5 T 42 = 70 คะแนน T 40 = 69 คะแนน A B C

13 ตัด 3 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A861001617.5 8 B+B+ 78852830.7 6 B70772931.8 6 C+C+ 611415.3 8 C6044.40 D+D+ 455100 D414400 F04000 A B C T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 58.5 T 41.5 T 59 = 86 คะแนน T 58 = 85 คะแนน T 42 = 70 คะแนน T 40 = 69 คะแนน A B C 5252 6969

14 ตัด 2 เกรด ช่วง = Rang +1 จำนวน เกรด 5252 2 = = 2626 A B T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B

15 ตัด 2 เกรด ใส่ช่วงคะแนนตัดเกรดที่คุณเห็นว่า เหมาะสมลงในช่องช่วงคะแนน ช่วง คะแนน จำน วน ร้อย ละ A781004448.3 5 B+B+ 653841.7 5 B6499.89 C+C+ 485100 C454700 D+D+ 424400 D404100 F03900 A B T 75 T 75 = 94 คะแนน T 24 T 24 = 52 คะแนน T 50 T 51 = 78 คะแนน T 49 = 77 คะแนน A B 5252 7

16 ขอบคุณครับ สำนักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt การให้ระดับคะแนน ( ตัด เกรด ) ด้วย T Score 15 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google