งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2 1. ลูกโลก (globe) 1. ลักษณะและประโยชน์ของลูกโลก เป็นการจำลองของโลกที่มีรูปร่างสัณฐานที่ เป็นทรงกลม 2. การใช้ลูกโลก ศึกษาทิศทางการหมุนของโลก, ทวีป, ที่ตั้ง, การโคจรของโลก

3 2. แผนที่ (map) 1. ความสำคัญและประโยชน์ ของแผนที่ ค้นคว้าข้อมูล, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ชนิดของแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

4 3. การใช้แผนที่ 1. ทิศทางในแผนที่ ด้านบน เป็นทิศเหนือเสมอ 2. สัญลักษณ์แผนที่ แสดงแทนสิ่งที่ปรากฏ เป็นรูป สัญลักษณ์

5 4. ระบบอ้างอิงตำแหน่ง ในแผนที่ 1. เส้นเมริเดียน (meridian) เส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือ มายังขัวโลกใต้ 2. เส้นศูนย์สูตร เส้นสมมติที่ลากจากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก

6 3. เส้นขนานละติจูด (parallel of latitude) เส้นขนานทุกเส้นจะขนานกับเส้น ศูนย์สูตร 4. พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด

7 3. เข็มทิศ (compass) 4. รูปถ่ายทางอากาศ (aerial photograph) 5. ภาพจากดาวเทียม (satellite image)

8 เทคโนโลยีและรูปแบบของข้อมูลภูมิศาสตร์ 1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (global positioning system : GPS) เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อหา ตำแหน่งบนพื้นโลก 2. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ 1. แบบบรรยาย 2. แผนภูมิ 3. แผนผัง 4. กราฟ

9 การแบ่งเขตเวลาของโลก 1. ความสำคัญของการแบ่งเวลา โลก หมุน จากทิศตะวันตกไป ทิศตะวันออก ทำ ให้ทิศตะวันออก สว่างก่อน 2. เส้นเมริเดียนกับการกำหนดเวลา เส้นเมริเดียน ห่างกัน 1 องศา มี 360 เส้น โลกหมุนรอบตัวเอง 24 ชั่วโมง ดังนั้น 1 ชั่วโมง เท่ากับ 15 องศา 3. การกำหนดเขตภาคเวลา (time Zone) กำหนดให้ เส้นเมริเดียนแรก เวลาปานกลางกรีนิช (Greenwich mean Time : GMT) เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง

10 การแบ่งเขตเวลาของโลก 4. เวลามาตรฐานสากล (standard time) เวลามาตรฐานสากล เวลาที่ กำหนดใช้ในแต่ละประเทศ ไทย 105 องศาตะวันออก เวลามาตรฐานท้องถิ่น เวลา ของแต่ละพื้นที่ในประเทศ แตกต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google