งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจ พอเพียง. ประวัติเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนว ทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจ พอเพียง. ประวัติเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนว ทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจ พอเพียง

2 ประวัติเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนว ทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัส แก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 เป็นต้นมา [1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ [3]ปรัชญาพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ. ศ. 2517 [1][2]ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยโลกาภิวัตน์ [3]

3

4 หลักปัชญา

5 เนื้อเรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราช หฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคน ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรง วางรากฐานในการพัฒนาชนบท และ ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มี ความ " พออยู่พอกิน " และมีความอิสระที่จะ อยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้ แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราช ดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้าง ความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและ สามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจ พอเพียง. ประวัติเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนว ทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google