งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อ ทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้ อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อ ทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้ อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อ ทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้ อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการ จัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มี พระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อ ครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูก จะเคารพเทิดทูนและตอบแทน พระคุณด้วยความกตัญญู และ สังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติ รำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอา วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่ง เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น " วันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม พ. ศ. 2523พ่อ ครอบครัวสังคมลูก

3 ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นทรงปฎิบัติโดย เคร่งครัด และส่งผลถึงพสก นิกรทั่วพระราชอาณาจักร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เหนือเกล้าฯ ห่วงใยตั้งแต่พระ เยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระ เจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่าง ซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระ มหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “ พ่อ ” ตัวอย่าง ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตากรุณา ทรง ห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

4 จากพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ( ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 หน้า 587) พ. ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายของคำว่า พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิด ตน ในทางพุทธศาสนา ได้ให้ ความหมายของคำว่า “ พ่อ ” หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก มีใช้หลายคำ เช่น บิดา ( พ่อ ) ชนก ( ผู้ให้กำเนิด ) สามี ( ของ แม่ ) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อ ทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้ อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google