งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่ : ป้ายบอกทาง, ค้นหา ป้ายบอกทาง ค้นหา ระวังสับสนกับ ทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่ : ป้ายบอกทาง, ค้นหา ป้ายบอกทาง ค้นหา ระวังสับสนกับ ทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง

2 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่ : ป้ายบอกทาง, ค้นหา ป้ายบอกทาง ค้นหา ระวังสับสนกับ ทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช ดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 เป็นต้นมา [1][2] และ ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2540 เพื่อ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิ วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ [3]ปรัชญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ. ศ. 2517 [1][2]ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยโลกาภิ วัตน์ [3]

3 เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนด อุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดย ปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วม แสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ. นพ. ประเวศ วะสี, ศ. เสน่ห์ จามริก, ศ. อภิชัย พันธเสน, และศ. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเชื่อมโยง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรม ชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดย องค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่ พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวางในสังคมไทย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ศ. เสน่ห์ จามริก ศ. อภิชัย พันธเสนศ. ฉัตรทิพย์ นาถสุภาวัฒนธรรม ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน

4

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการ เชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การ สหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มี ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานา ประเทศ [5] และสนับสนุนให้ประเทศ สมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนา แบบยั่งยืน [6] โดยมีนักวิชาการและนัก เศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ใน ขณะเดียวกัน บางสื่อได้มีการตั้งคำถาม ถึงการยกย่องขององค์การ สหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือ ของรายงานศึกษาและท่าทีของ องค์การองค์การ สหประชาชาติ [5] [6]


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่ : ป้ายบอกทาง, ค้นหา ป้ายบอกทาง ค้นหา ระวังสับสนกับ ทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google