งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3
ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี Update : 2 กรกฎาคม 2556

2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ที่ ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน หน่วยนับ 1 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 268 ฟาร์ม 2 ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 8 3 สถานที่ขายอาหารสัตว์ 428 แห่ง 4 ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 57 5 โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน 9 โรงงาน 6 ท้องที่กันดาร 7 การขึ้นทะเบียนถ้ำรังนก 2/5 ราย/เกาะ

3 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 2556
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 2556 ที่ ชนิดสัตว์ หน่วย 2555 ยกเลิกและ หมดอายุ รับรอง ใหม่ 2556 1 สุกร ฟาร์ม 124 37 87 2 ไก่เนื้อ 190 27 9 172 3 ไก่ไข่ 5 4 โคเนื้อ แพะเนื้อ 6 ผึ้ง รวม 324 65 268

4 ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการประกวดโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 – 2555 ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อฟาร์ม ระดับ ดาว ชนิด เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ คู่สัญญา พ.ศ. 1 นายจะเร กล่อมจิตร จะเรฟาร์ม 4 สกรขุน 111 10 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ เบทาโกร 2553 2 นายสุชาติ คล้ายโสม สุชาติฟาร์ม สุกรขุน 145 12 ท่าอุแท ซีพีเอฟ 3 นายทัศนัย รัตนการันต์ ทัศนัยฟาร์ม 20 5 ทุ่งรัง นายชัยวุฒิ พรหมทวด ชัยวุฒิฟาร์ม 101/1 กรูด 2554 นายพุทธพงษ์ แสงสุวรรณ วาสนาฟาร์ม 267/1 พรุพี บ้านนาสาร 6 พุทธพงศ์ฟาร์ม 316/1 7 นายพงศ์พันธ์ อิทธิขจรกุล พงศ์พันธ์ฟาร์ม 155 พลายวาส 2555 8 นางกฤตินี วรุณศรี กฤตินีฟาร์ม 195/5 9 นายสิทธิชัย ยวนเกิด สิทธิชัยฟาร์ม 85/3 2556 นายประพันธุ์ เกิดปลอด ประพันธุ์ฟาร์ม 7/2 ช้างซ้าย

5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์
ที่ อำเภอ เป้า หมาย เข้าตรวจ % เข้า ตรวจ ยกเลิก ขอ ใหม่ ต่อ อายุ จำนวน ร้านทั้งหมด มีใบ อนุญาต % ร้านมีใบอนุญาต 1 กาญจนดิษฐ์ 32 3 17 35 20 57.14 2 เมือง 81 100.00 8 78 87 86 98.85 บ้านนาสาร 25 33 26 78.79 4 คีรีรัฐนิคม 18 5 ท่าฉาง 16 21 19 90.48 6 เวียงสระ 111.76 15 88.89 7 เคียนซา 93.75 พนม 12 13 9 69.23 วิภาวดี 10 เกาะสมุย 95.00 11 พุนพิน 36 38 37 ท่าชนะ 27 133.33 24 พระแสง 31 14 บ้านนาเดิม 85.71 ชัยบุรี 112.50 ดอนสัก เกาะพะงัน ไชยา บ้านตาขุน 90.91 รวม 423 322 76.12 356 428 394 92.06

6 การขึ้นทะเบียนถ้ำรังนกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย 5 เกาะ
ที่ ชื่อเกาะ เขตพื้นที่สัมปทาน หมายเหตุ 1 เกาะวัวเต๊ะ (Ko Wuate) อ.เกาะสมุย บ.เปโตรกรุงเทพ จำกัด 2 เกาะห้า (Ko Ha) 3 เกาะพะลวย (Ko Phaluai) 4 เกาะวัวจิว (Ko Wuachiu) 5 เกาะแต (Ko Tea) อ.เกาะพะงัน บ.นำซิง รังนก จำกัด

7 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 1 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1.2 ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน 1.3 ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 1.4 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ 1.5 เก็บตัวอย่างตรวจเชื้อซัลโมเนลล่า ฟาร์ม ตัวอย่าง 10 252 92 102 72 22 245 62 50 36 220.00 97.22 67.39 49.02 50.00 หมายเหตุ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 4 ฟาร์ม 2 การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่ง เนื้อแดงในสุกร 2.1 ตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 2.2 เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร และโรงฆ่า ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 90 710 18 237 20.00 33.38 หมายเหตุ : 1. ขอแก้ไขเป้าหมายฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงจาก 90 ฟาร์ม เป็น 57 ฟาร์ม 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ งดรับตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 16 ตค. 55 และ ให้ส่งตัวอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีค. 56

8 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 3 ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าภายในประเทศ 3.1 ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP (ใหม่) 3.2 ตรวจติดตามมาตรฐาน GMP โรงงาน 1 100.0 4 ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ 4.1 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินเพื่อออกใบอนุญาต (ใหม่) 4.2 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ได้รับ การตรวจติดตามมาตรฐาน - รอบที่ 1 (ต.ค. 55 – มี.ค. 56) - รอบที่ 2 (เม.ย. 56 – ก.ย. 56) 4.3 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ตัวอย่าง 10 9 36 30.00 100.00

9 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 5 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 5.1 จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจรับรองมาตรฐาน (ใหม่) 5.2 จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจติดตามมาตรฐาน 5.3 การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า 5.4 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และส่งตรวจคุณภาพ - จากโรงฆ่าสัตว์ - จากสถานที่จำหน่าย 5.5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ด้วย Test kit - สารบอแรกซ์ - ความสะอาดของภาชนะและมือ - โคลิฟอร์มในน้ำ แห่ง ตัว ตัวอย่าง 30 18,720 36 70 20 7 39 19,299 71 140.00 130.00 103.09 100.00 101.43 6 ควบคุมคุณภาพตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 6.1 จำนวนร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตามใบอนุญาต ครั้ง 285 385 135.09

10 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 7 เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring Plan) - อาหารจากฟาร์มไก่เนื้อ - อาหารจากฟาร์มสุกร - กล้ามเนื้อจากฟาร์มไก่เนื้อ - ตับจากฟาร์มไก่เนื้อ - ไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ - น้ำจากฟาร์มไก่เนื้อ - น้ำจากฟาร์มสุกร - อาหารจากฟาร์มไก่ไข่ - เนื้อสุกรจากโรงฆ่า - ตับสุกรจากโรงฆ่า - ไขมันสุกรจากโรงฆ่า ตัวอย่าง 70 3 17 11 2 4 10 69 16 9 6 8 5 98.57 100.00 94.12 128.57 150.00 80.00 71.43 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์ 8.1 ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 8.2 ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 8.3 เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ โรงงาน แห่ง 1

11 โรงฆ่าสัตว์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 แห่ง ที่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ ชนิดสัตว์ กำลังการผลิต 1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุกร 100 2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ 80 3 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลตลาดไชยา 35 4 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนาสาร สุกร/โค 30/- 5 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านนา 20/- 6 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าข้าม 50/- 7 โรงฆ่าสัตว์ปากแพรก อ. ดอนสัก (เอกชน) 20 8 โรงฆ่าสัตว์บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก (เอกชน) 15 9 โรงฆ่าสัตว์ปีกอำพลฟาร์มไก่ (เอกชน) ไก่ 10,000

12 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ สถานที่ตั้ง 1.1 บริเวณที่ตั้งมีความเสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากการเกษตร หรืออุตสาหกรรม ข้อ 6 วรรค 4 1 14.30

13 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 2. บริเวณภายนอกอาคาร 2.1 ไม่มีรั้วป้องกันบุคคลภายนอก หรือสัตว์อื่น 2.2 ไม่มีมาตรการป้องกันแมลง นก สัตว์พาหะเข้าสู่ตัวอาคาร 2.3 พบกลิ่นรบกวนจากขยะมูลฝอย ข้อ 7 วรรค 1 ข้อ 7 วรรค 5 ข้อ 7 วรรค 6 1 2 14.30 28.60

14 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 3. บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 3.1 มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานไม่พอเพียง 3.2 ไม่มีการแบ่งห้องผลิตเป็นส่วนสะอาด และส่วนไม่สะอาด 3.3 ไม่มีที่รวบรวมขยะภายในอาคาร 3.4 ระบบระบายน้ำภายในอาคารไม่มี ประสิทธิภาพ 3.5 ไม่มีอ่างล้างมือและผลิตภัณฑ์ล้างมือ ข้อ 9 วรรค 1 ข้อ 9 วรรค 2 ข้อ 9 วรรค 3 ข้อ 9 วรรค 4 ข้อ 9 วรรค 8 1 6 2 4 14.30 85.70 28.60 57.10

15 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 4. โรงพักสัตว์ 4.1 โรงพักสัตว์อยู่ใกล้กับส่วนผลิตที่สะอาด 4.2 โรงพักสัตว์มีพื้นที่ไม่พอเพียงต่อการพักสัตว์ 4.3 ไม่มีทางเดินสำหรับสัตว์ไปยังโรงฆ่า 4.4 ไม่มีการแยกที่พักสัตว์ป่วยให้เป็นสัดส่วน 4.5 ระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ น้ำเสียไหล จากส่วนสัตว์ป่วยผ่านไปยังโรงพักสัตว์ ข้อ 11 วรรค 1 ข้อ 11 วรรค 2 ข้อ 11 วรรค 6ข้อ 11 วรรค 7 ข้อ 11 วรรค 10 1 2 5 6 14.30 28.60 71.40 85.70

16 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 5. โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์มีระบบ บำบัดน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อ 12 2 28.6

17 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 6. การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 6.1 ไม่มีขั้นตอนทำให้สัตว์สลบโดยปราศจาก ความ เจ็บปวด ก่อนทำการฆ่า 6.2 ไม่มีการบันทึกการตรวจโรคและ การตรวจเนื้อ 6.3 ไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเนื้อ ข้อ 14 วรรค 3 ข้อ 14 วรรค 4 ข้อ 14 วรรค 5 5 3 1 71.4 42.8 14.3 7. การควบคุมและการป้องกันการระบาดของ โรคติดต่อ 7.1 ไม่มีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรค ข้อ 15 วรรค 1 8. การควบคุมสุขลักษณะ 8.1 ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะในการ ปฏิบัติงาน ข้อ 16 วรรค 2 2 28.6 9. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ข้อ 17 7 100 10. ไม่มีระบบเรียกคืนสินค้าและสืบย้อน ที่มาของสัตว์ ข้อ 18

18 ความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงฆ่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 1 เทศบาลเมืองนาสาร 5,121,900 กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ดำเนินการแล้ว 2 เทศบาลตำบลตลาดไชยา 3,549,000 5,200,000 กองทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล จ่ายขาดเงินสะสม อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โรงฆ่าสัตว์ปีกอำพลฟาร์มไก่ 14,000,000 เอกชน 4 โรงฆ่าสัตว์ท่าอุแท (นายปิยะรัฐ นุ้ยบุตร) 3,500,000 รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 31,370,900

19 กิจกรรมตรวจรับรอง/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ที่ สถานที่ อำภอ จำนวน หน่วย 1 ตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดไชยา ไชยา 10 เขียง 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ เวียงสระ 29 3 ตลาดสดเทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร 4 ตลาดสดอุดมสิน 8 5 ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านใน ดอนสัก 6 แผงนอกตลาด เมืองสุราษฎร์ 7 ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านา บ้านนาเดิม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รวม 55

20 โครงการอาหารศึกษา (Food Education)
ที่ สถานที่ อำภอ จำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการ (คน) หมายเหตุ 1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ เมือง 104 เยาวชนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 และ 5 2 โรงเรียนห้วยมะนาว เวียงสระ 74 13 ครูผู้สอน รวม 191


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google