งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3 ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3 ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3 ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี Update : 2 กรกฎาคม 2556

2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่ข้อมูลพื้นฐานจำนวนหน่วยนับ 1ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน268ฟาร์ม 2ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม8ฟาร์ม 3สถานที่ขายอาหารสัตว์428แห่ง 4ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง57ฟาร์ม 5โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน9โรงงาน 6ท้องที่กันดาร4แห่ง 7การขึ้นทะเบียนถ้ำรังนก2/5ราย/เกาะ

3 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 2556 ที่ชนิดสัตว์หน่วย2555 ยกเลิกและ หมดอายุ รับรอง ใหม่ 2556 1สุกรฟาร์ม1243708787 2ไก่เนื้อฟาร์ม19027279172 3ไก่ไข่ฟาร์ม5005 4โคเนื้อฟาร์ม1100 5แพะเนื้อฟาร์ม1001 6ผึ้งฟาร์ม3003 รวมฟาร์ม324659268

4 ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการประกวดโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 – 2555 ที่ชื่อ - สกุลชื่อฟาร์ม ระดั บ ดาว ชนิดเลขที่ หมู่ ที่ ตำบลอำเภอคู่สัญญาพ.ศ. 1นายจะเร กล่อมจิตรจะเรฟาร์ม4 สก รขุน 11110ช้างขวา กาญจน ดิษฐ์ เบทาโกร2553 2นายสุชาติ คล้ายโสมสุชาติฟาร์ม4 สุกร ขุน 14512ท่าอุแท กาญจน ดิษฐ์ ซีพีเอฟ2553 3นายทัศนัย รัตนการันต์ทัศนัยฟาร์ม4 สุกร ขุน 205ทุ่งรัง กาญจน ดิษฐ์ ซีพีเอฟ2553 4นายชัยวุฒิ พรหมทวดชัยวุฒิฟาร์ม5 สุกร ขุน 101/ 1 1กรูด กาญจน ดิษฐ์ ซีพีเอฟ2554 5 นายพุทธพงษ์ แสง สุวรรณ วาสนาฟาร์ม5 สุกร ขุน 267/ 1 2พรุพีบ้านนาสารซีพีเอฟ2554 6 นายพุทธพงษ์ แสง สุวรรณ พุทธพงศ์ ฟาร์ม 5 สุกร ขุน 316/ 1 2พรุพีบ้านนาสารซีพีเอฟ2554 7 นายพงศ์พันธ์ อิทธิขจร กุล พงศ์พันธ์ ฟาร์ม 3 สุกร ขุน 1553พลายวาส กาญจน ดิษฐ์ เบทาโกร2555 8นางกฤตินี วรุณศรีกฤตินีฟาร์ม4 สุกร ขุน 195/ 5 5ช้างขวา กาญจน ดิษฐ์ เบทาโกร2555 9นายสิทธิชัย ยวนเกิดสิทธิชัยฟาร์ม3 สุกร ขุน 85/33พลายวาส กาญจน ดิษฐ์ เบทาโกร2556 10นายประพันธุ์ เกิดปลอดประพันธุ์ฟาร์ม4 สุกร ขุน 7/22ช้างซ้าย กาญจน ดิษฐ์ เบทาโกร2556

5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์ ที่อำเภอ เป้า หมาย เข้าตรวจ % เข้า ตรวจ ยกเลิก ขอ ใหม่ ต่อ อายุ จำนวน ร้าน ทั้งหมด มีใบ อนุญาต % ร้านมี ใบอนุญาต 1 กาญจนดิษฐ์3200031735352057.14 2 เมือง81 100.00287887878698.85 3 บ้านนาสาร3200012525332678.79 4 คีรีรัฐนิคม18 100.000018 100.00 5 ท่าฉาง181800031616211990.48 6 เวียงสระ171719111.76011518181688.89 7 เคียนซา35 100.0019015161593.75 8 พนม120001813969.23 9 วิภาวดี44100.0000444 10 เกาะสมุย19 100.00121717201995.00 11 พุนพิน36 100.000236383837100.00 12 ท่าชนะ2736133.333824323232100.00 13 พระแสง31 100.00512627 100.00 14 บ้านนาเดิม13000111141285.71 15 ชัยบุรี89112.5003811 100.00 16 ดอนสัก88100.0000888 17 เกาะพะงัน50000555100.00 18 ไชยา16 100.00141515181818100.00 19 บ้านตาขุน111090.9110101010 100.00 รวม42332276.1232323835642839492.06

6 การขึ้นทะเบียนถ้ำรังนกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย 5 เกาะ ที่ชื่อเกาะเขตพื้นที่สัมปทานหมายเหตุ 1 เกาะวัวเต๊ะ (Ko Wuate) อ.เกาะสมุยบ.เปโตรกรุงเทพ จำกัด 2 เกาะห้า (Ko Ha) อ.เกาะสมุยบ.เปโตรกรุงเทพ จำกัด 3 เกาะพะลวย (Ko Phaluai) อ.เกาะสมุยบ.เปโตรกรุงเทพ จำกัด 4 เกาะวัวจิว (Ko Wuachiu) อ.เกาะสมุยบ.เปโตรกรุงเทพ จำกัด 5 เกาะแต (Ko Tea) อ.เกาะพะงันบ.นำซิง รังนก จำกัด

7 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 ที่กิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยนับเป้าหมายผลงานร้อยละ 1ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1.2 ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน 1.3 ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 1.4 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ 1.5 เก็บตัวอย่างตรวจเชื้อซัลโมเนลล่า ฟาร์ม ตัวอย่าง 10 252 92 102 722 245 62 50 36 220.00 97.22 67.39 49.02 50.00 หมายเหตุ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 4 ฟาร์ม 2การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่ง เนื้อแดงในสุกร 2.1 ตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 2.2 เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร และโรงฆ่า ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม ตัวอย่าง 90 710 18 237 20.00 33.38 หมายเหตุ : 1. ขอแก้ไขเป้าหมายฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงจาก 90 ฟาร์ม เป็น 57 ฟาร์ม 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ งดรับตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 16 ตค. 55 และ ให้ส่งตัวอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีค. 56

8 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 ที่กิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยนับเป้าหมายผลงานร้อยละ 3ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าภายในประเทศ 3.1 ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP (ใหม่) 3.2 ตรวจติดตามมาตรฐาน GMP โรงงาน 1111 0101 0 100.0 4ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ 4.1 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินเพื่อออกใบอนุญาต (ใหม่) 4.2 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ได้รับ การตรวจติดตามมาตรฐาน - รอบที่ 1 (ต.ค. 55 – มี.ค. 56) - รอบที่ 2 (เม.ย. 56 – ก.ย. 56) 4.3 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ โรงงาน ตัวอย่าง 10 9 36 3 9 0 36 30.00 100.00 0 100.00

9 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 ที่กิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยนับเป้าหมายผลงานร้อยละ 5การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ 5.1 จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจรับรองมาตรฐาน (ใหม่) 5.2 จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจติดตามมาตรฐาน 5.3 การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า 5.4 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และส่งตรวจคุณภาพ - จากโรงฆ่าสัตว์ - จากสถานที่จำหน่าย 5.5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ด้วย Test kit - สารบอแรกซ์ - ความสะอาดของภาชนะและมือ - โคลิฟอร์มในน้ำ แห่ง ตัว ตัวอย่าง 5 30 18,720 36 70 20 7 39 19,299 36 71 20 140.00 130.00 103.09 100.00 101.43 100.00 6ควบคุมคุณภาพตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 6.1 จำนวนร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ได้รับการ ตรวจติดตามใบอนุญาต ครั้ง285385135.09

10 ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 ที่กิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยนับเป้าหมายผลงานร้อยละ 7เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring Plan) - อาหารจากฟาร์มไก่เนื้อ - อาหารจากฟาร์มสุกร - กล้ามเนื้อจากฟาร์มไก่เนื้อ - ตับจากฟาร์มไก่เนื้อ - ไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ - น้ำจากฟาร์มไก่เนื้อ - น้ำจากฟาร์มสุกร - อาหารจากฟาร์มไก่ไข่ - เนื้อสุกรจากโรงฆ่า - ตับสุกรจากโรงฆ่า - ไขมันสุกรจากโรงฆ่า ตัวอย่าง 70 3 17 11 7 2 7 4 10 7 2 69 3 16 11 7 2 9 6 8 5 2 98.57 100.00 94.12 100.00 128.57 150.00 80.00 71.43 100.00 8พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์ 8.1 ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 8.2 ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานฮาลาล 8.3 เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ โรงงาน แห่ง ตัวอย่าง 1 7 10 000000 000000

11 โรงฆ่าสัตว์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 แห่ง ที่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ชนิดสัตว์กำลังการผลิต 1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสุกร100 2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระสุกร80 3 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลตลาดไชยาสุกร35 4 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนาสารสุกร/โค30/- 5 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านนาสุกร/โค20/- 6 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าข้ามสุกร/โค50/- 7 โรงฆ่าสัตว์ปากแพรก อ. ดอนสัก (เอกชน)สุกร20 8 โรงฆ่าสัตว์บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก (เอกชน)สุกร15 9 โรงฆ่าสัตว์ปีกอำพลฟาร์มไก่ (เอกชน)ไก่10,000

12 ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 1.สถานที่ตั้ง 1.1 บริเวณที่ตั้งมีความเสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากการเกษตร หรืออุตสาหกรรม ข้อ 6 วรรค 4114.30 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

13 ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 2. บริเวณภายนอกอาคาร 2.1 ไม่มีรั้วป้องกันบุคคลภายนอก หรือสัตว์อื่น 2.2 ไม่มีมาตรการป้องกันแมลง นก สัตว์พาหะเข้าสู่ตัวอาคาร 2.3 พบกลิ่นรบกวนจากขยะมูลฝอย ข้อ 7 วรรค 1 ข้อ 7 วรรค 5 ข้อ 7 วรรค 6 121121 14.30 28.60 14.30 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

14 ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 3. บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 3.1 มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานไม่พอเพียง 3.2 ไม่มีการแบ่งห้องผลิตเป็นส่วนสะอาด และส่วนไม่สะอาด 3.3 ไม่มีที่รวบรวมขยะภายในอาคาร 3.4 ระบบระบายน้ำภายในอาคารไม่มี ประสิทธิภาพ 3.5 ไม่มีอ่างล้างมือและผลิตภัณฑ์ล้างมือ ข้อ 9 วรรค 1 ข้อ 9 วรรค 2 ข้อ 9 วรรค 3 ข้อ 9 วรรค 4 ข้อ 9 วรรค 8 1612416124 14.30 85.70 14.30 28.60 57.10 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

15 ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 4. โรงพักสัตว์ 4.1 โรงพักสัตว์อยู่ใกล้กับส่วนผลิตที่สะอาด 4.2 โรงพักสัตว์มีพื้นที่ไม่พอเพียงต่อการพักสัตว์ 4.3 ไม่มีทางเดินสำหรับสัตว์ไปยังโรงฆ่า 4.4 ไม่มีการแยกที่พักสัตว์ป่วยให้เป็นสัดส่วน 4.5 ระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ น้ำเสียไหล จากส่วนสัตว์ป่วยผ่านไปยังโรงพักสัตว์ ข้อ 11 วรรค 1 ข้อ 11 วรรค 2 ข้อ 11 วรรค 6 ข้อ 11 วรรค 7 ข้อ 11 วรรค 10 1225612256 14.30 28.60 71.40 85.70 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

16 ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 5. โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์มีระบบ บำบัดน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อ 12228.6 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

17 ข้อบกพร่องที่พบ ข้อกำหนดตาม กฎกระทรวง จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 6. การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 6.1 ไม่มีขั้นตอนทำให้สัตว์สลบโดยปราศจาก ความ เจ็บปวด ก่อนทำการฆ่า 6.2 ไม่มีการบันทึกการตรวจโรคและ การตรวจเนื้อ 6.3 ไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเนื้อ ข้อ 14 วรรค 3 ข้อ 14 วรรค 4 ข้อ 14 วรรค 5 531531 71.4 42.8 14.3 7. การควบคุมและการป้องกันการระบาดของ โรคติดต่อ 7.1 ไม่มีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรค ข้อ 15 วรรค 1342.8 8. การควบคุมสุขลักษณะ 8.1 ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะในการ ปฏิบัติงาน ข้อ 16 วรรค 2228.6 9. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานข้อ 177100 10. ไม่มีระบบเรียกคืนสินค้าและสืบย้อน ที่มาของสัตว์ ข้อ 187100 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

18 ความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงฆ่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) แหล่ง งบประมาณ หมายเหตุ 1เทศบาลเมืองนาสาร5,121,900กองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ดำเนินการแล้ว 2เทศบาลตำบลตลาดไชยา3,549,000 5,200,000 กองทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล จ่ายขาดเงิน สะสม ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3โรงฆ่าสัตว์ปีกอำพลฟาร์มไก่14,000,000เอกชนดำเนินการแล้ว 4โรงฆ่าสัตว์ท่าอุแท (นายปิยะรัฐ นุ้ยบุตร) 3,500,000เอกชนอยู่ระหว่าง ดำเนินการ รวมงบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 31,370,900

19 กิจกรรมตรวจรับรอง/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ที่สถานที่อำภอจำนวนหน่วย 1ตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดไชยาไชยา10เขียง 2ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระเวียงสระ29เขียง 3ตลาดสดเทศบาลเมืองนาสารบ้านนาสาร4เขียง 4ตลาดสดอุดมสินบ้านนาสาร8เขียง 5ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านในดอนสัก3เขียง 6แผงนอกตลาดเมืองสุราษฎร์1เขียง 7ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านาบ้านนาเดิม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เขียง รวม55เขียง

20 โครงการอาหารศึกษา (Food Education) ที่สถานที่อำภอ จำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการ (คน) หมายเหตุ 1โรงเรียนมานิตานุเคราะห์เมือง104เยาวชนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 และ 5 2โรงเรียนห้วยมะนาวเวียงสระ74 13 เยาวชนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 และ 5 ครูผู้สอน รวม191


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำไตรมาศ 3 ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google