งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Scorecard 2557-2560 present by Teerasak Domthongsuk แผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคลกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Scorecard 2557-2560 present by Teerasak Domthongsuk แผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคลกรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Scorecard present by Teerasak Domthongsuk แผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคลกรมปศุสัตว์

2 Features Time แผนกลยุทธ์ด้าน HR กรมปศุสัตว์

3 HR Strategic Plan ขั้นตอนการ จัดทำ แผนกลยุทธ์ HR Scorecard ผู้รับผิด ชอบ ประเมิน สถานภ าพ ประเด็น ยุทธศาสตร์ HR เป้าประ สงค์ เชิงกล ยุทธ์ แผนงา น / โครงกา ร

4 “ ผมอยากเห็น กรมปศุสัตว์เป็น องค์กรที่มี ประสิทธิภาพ ทำงานอย่างเป็น สากล ” ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

5 การ พัฒนา บุคลากร อย่างเป็น ระบบ ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การ พัฒนา บุคลากร คุณภาพ ชีวิต การ เปลี่ยนแป ลง ขวัญ กำลังใจ ความก้า วหน้า

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ W eak nesses T hre ats S tren gths O pportu nities S O 1 4 (Smart Officer) S4O2S4O2 (HR Scorecard ) S 5 7 O 1 (KM) W1O2W1O2 (P M) W O 2 (Workf orce) W O 2 (Particip ation) W O 2 5 (HR D) W 11 O 3 (IT) W O 6 (Career Path) W O 2 (Work Life) S T (HR M) W T 1 (Leader ship)

7 Restraining forces Driving forces Status quo Desired state Time เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ Force Field Analysis

8

9 ร้อย ละ อายุเฉลี่ย (46.05) สายงานและอายุเฉลี่ยของ ข้าราชการ

10 ช่วง อายุ อายุเฉลี่ย (46.05) โครงสร้างอายุข้าราชการ

11 ปี พ. ศ. อายุเฉลี่ยของข้าราชการ 10 ปี ที่ผ่านมา

12 ปี พ. ศ. ประมาณการอายุเฉลี่ยปี

13 HR Scorecard present by Teerasak Domthongsuk


ดาวน์โหลด ppt HR Scorecard 2557-2560 present by Teerasak Domthongsuk แผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคลกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google