งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์

2 แผนกลยุทธ์ด้าน HR กรมปศุสัตว์
Features Time

3 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
HR Strategic Plan ผู้รับผิดชอบ ประเมินสถานภาพ ขั้นตอนการ จัดทำแผนกลยุทธ์ HR Scorecard ประเด็นยุทธศาสตร์ HR เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

4 “ผมอยากเห็นกรมปศุสัตว์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างเป็นสากล”
ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล “ผมอยากเห็นกรมปศุสัตว์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างเป็นสากล”

5 คุณภาพชีวิต การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิต การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

6 Opportunities Weaknesses Threats Strengths
ประเด็นยุทธศาสตร์ Opportunities Weaknesses Threats Strengths W O2 (PM) S1 2 3 O1 4 W O2 (Workforce) (Smart Officer) W O2 (Participation) S O2 (HR Scorecard) W O2 5 (HRD) S O1 (KM) W O3 (IT) W O6 (Career Path) W O2 (Work Life) S T1 2 3 W T1 (HRM) (Leadership)

7 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
Force Field Analysis Status quo Desired state Driving forces Restraining forces Time

8

9 สายงานและอายุเฉลี่ยของข้าราชการ
อายุเฉลี่ย (46.05) 49.75 41.76 43.51 46.89 41.02 44.42 ร้อยละ

10 โครงสร้างอายุข้าราชการ
อายุเฉลี่ย (46.05) ช่วงอายุ

11 อายุเฉลี่ยของข้าราชการ 10 ปีที่ผ่านมา
ปี พ.ศ.

12 ประมาณการอายุเฉลี่ยปี 2557-2565
ปี พ.ศ.

13 13


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google