งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ 2/2556 21 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ 2/2556 21 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ 2/2556 21 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556

2 ความคืบหน้าการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กรมปศุสัตว์ โดย... นายสุเทพ ยิ้ม ละมุล ผู้อำนวยการสำนัก กฎหมาย

3 กรมปศุสัตว์ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย 6 ฉบับ ดังนี้  ร่าง พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ ( ฉบับที่..) พ. ศ.....  ร่าง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ.....  ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ.....  ร่าง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ. ศ.....  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ พ. ศ.....  ร่างพระบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์พื้นเมือง พ. ศ.....

4 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ชื่อกฎหมายสถานะของกฎหมาย 1. ร่าง พระราชบัญญัติ - สถานพยาบาลสัตว์ ( ฉบับที่..) พ. ศ..... ผ่านการพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่าง รอเสนอโปรดเกล้าเพื่อ ลงพระปรมาภิไธย

5 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ชื่อกฎหมายสถานะของกฎหมาย 2. ร่างพระราชบัญญัติโรค ระบาดสัตว์ พ. ศ..... ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ..... สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะนี้ อยู่ในชั้นการพิจารณา เสนอสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และวาระ 3

6 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ชื่อกฎหมายสถานะของกฎหมาย 3.3. ร่างพระราชบัญญัติควบคุม การฆ่าสัตว์เพื่อการ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ..... ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า สัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ..... สภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ อยู่ ในชั้นการพิจารณาเสนอสภา ผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และวาระ 3

7 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ชื่อกฎหมายสถานะของกฎหมาย 4.4. ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน การทารุณกรรมและการ จัดสวัสดิภาพสัตว์พ. ศ..... ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ. ศ..... สภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ อยู่ ในชั้นการพิจารณาเสนอสภา ผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และวาระ 3

8 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ชื่อเรื่องขั้นตอนการดำเนินการ 5.5. ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหาร สัตว์ พ. ศ..... อยู่ในระหว่างการ พิจารณาของ คณะกรรมาธิการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ พ. ศ..... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเรียงตามมาตรา

9 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ชื่อเรื่องขั้นตอนการดำเนินการ 6.6. ร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์พื้นเมือง พ. ศ..... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณา เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอตั้ง เงินกองทุนหมุนเวียนในการส่งเสริม และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ก่อน เสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ กฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ 2/2556 21 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google