งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556
สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 สรุปเนื้อหาของผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สรุปเนื้อหาของผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หัวเรื่องดังนี้ ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน ผลการจัดส่งวัคซีน รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประมาณการรายจ่าย ปี 2556

3 ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนโค-กระบือ หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1. FMD 11.2 5.90 52.68 2. HS 1.26 100 3. A 0.005 - 4. BL 0.18 0.118 65.56 5. BR 0.12 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

4 (ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสุกร
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสุกร หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1.FMD-PIG 20.80 10.12 48.65 2.SF 8 2.60 32.50 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

5 (ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสัตว์ปีก
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสัตว์ปีก หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1. NDL+IB 98.50 20.49 20.80 2. NDL 5.60 2.32 41.43 3. IB 1.60 1.20 75 4. X 15.40 4.79 31.10 5. FC 20.60 8.33 40.44 6. DP 36.80 17.10 46.47 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

6 (ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) สารทดสอบโรค
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) สารทดสอบโรค หน่วย : ซีซี ชนิดแอนติเจน แผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ซีซี % 1.Pullorum 10,000 6,000 60 2.Plate test 500 100 3.Tube test 1,000 4.Rose bengal 13,000 -

7 ผลการจัดส่งวัคซีน วันที่ 1-7 ของทุกเดือน ถึงพื้นที่ก่อนรอบการใช้วัคซีน

8 แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 12 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556
แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 12 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556 เขต 2555 2556 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 3 5 - 2 7 4 8 6 11 9 12 หมายเหตุ จัดส่งภายใน 7 วันทำการแรกของทุกเดือน

9 รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน
รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน

10 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม มกราคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. FMD 0.075 1.129 5.957 35.747 6.033 36.876 2. HS - 1.257 2.199 3. A 4. BL 0.118 0.206 5. BR 7.332 38.154 7.408 39.283 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

11 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสุกร
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม มกราคม 2556) วัคซีนสุกร ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. FMD-PIG 7.988 0.015 0.174 8.004 2. SF 2.002 6.006 0.065 0.163 2.067 6.170 9.990 0.081 0.337 10.072 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

12 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม มกราคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. NDL+IB 7.222 0.866 6.000 0.600 13.222 1.466 2. NDL 1.824 0.127 - 3. IB 0.280 0.019 4. X 2.614 0.183 5. FC 3.870 0.967 1.793 0.376 5.663 1.344 6. DP 13.876 5.550 0.774 0.270 14.650 5.821 29.686 7.714 8.567 1.247 38.253 8.962 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

13 รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556)
รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม มกราคม 2556) ชนิดแอนติเจน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ซีซี บาท 1. Pullorum - 6,000 21,000 2. Plate Test 500 1,750 3. Tube Test 1,000 3,500 4. Rose Bengal 7,500 26,250

14 รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
งบประมาณ รายได้ (บาท) งบเพื่อจำหน่าย 134,679,093 งบป้องกัน 39,765,390 รวมทั้งสิ้น 174,444,483

15 แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556
วัคซีน แผนการผลิต ปี 2556 (โด๊ส,ซีซี) ประมาณการ รายรับปี 2556 (บาท) โค-กระบือ 13,537,300 83,980,880 สุกร 26,140,000 314,019,425 สัตว์ปีก 178,500,000 29,707,318 แอนติเจน 18,000 63,000 รวม 218,195,300 427,770,623

16 ประมาณการรายจ่าย ปี 2556 หน่วย : บาท ประเภท/รายการ เงินงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร 396,700 34,642,800 งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1.1 ค่าตอบแทน 1.2 ค่าใช้สอย 1.3 ค่าวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดรายจ่ายอื่น 774,200 761,730 - 12,470 274,782,600 244,352,400 7,509,000 38,524,400 198,319,000 29,735,800 694,400 งบลงทุน 77,938,400 รวม 1,170,900 387,363,800

17 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
(ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) หน่วย : ล้านบาท รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินงบประมาณ 1.170 0.23 - 0.93 19.86 รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ 23.100 5.96

18 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
(ตุลาคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2556) หน่วย : ล้านบาท รายการ (สทช.) รวมสุทธิ ยอด กันจริง กันลอย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ 66.565 60.34

19 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google