งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 สรุปเนื้อหาของผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หัวเรื่องดังนี้ ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน ผลการจัดส่งวัคซีน รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประมาณการรายจ่าย ปี 2556

3 ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1. FMD 11.25.9052.68 2. HS 1.26 100 3. A 0.005-- 4. BL 0.180.11865.56 5. BR 0.12-- หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

4 ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1.FMD-PIG20.8010.1248.65 2.SF82.6032.50 หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสุกร

5 ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1. NDL+IB98.5020.4920.80 2. NDL5.602.3241.43 3. IB1.601.2075 4. X15.404.7931.10 5. FC20.608.3340.44 6. DP36.8017.1046.47 หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสัตว์ปีก

6 ชนิดแอนติเจน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ซีซี% 1.Pullorum10,0006,00060 2.Plate test500 100 3.Tube test1,000 100 4.Rose bengal13,000-- หน่วย : ซีซี สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) สารทดสอบโรค

7 7 ผลการจัดส่งวัคซีน วันที่ 1-7 ของทุกเดือน ถึงพื้นที่ก่อนรอบ การใช้วัคซีน

8 8 เขต 25552556 ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย. 131335------- 222741------- 348684------- 421674------- 547442------- 636331------- 756476------- 88-11-5------- 99-12-6------- หมายเหตุ จัดส่งภายใน 7 วันทำการแรกของทุกเดือน แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 12 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556

9 รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน

10 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิด วัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. FMD0.0751.1295.95735.7476.03336.876 2. HS--1.2572.1991.2572.199 3. A------ 4. BL--0.1180.2060.1180.206 5. BR------ รวม0.0751.1297.33238.1547.40839.283 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

11 ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. FMD- PIG 7.988119.8280.0150.1748.004120.002 2. SF2.0026.0060.0650.1632.0676.170 รวม 9.990125.8350.0810.33710.072126.172 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสุกร

12 ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. NDL+IB7.2220.8666.0000.60013.2221.466 2. NDL1.8240.127--1.8240.127 3. IB0.2800.019--0.2800.019 4. X2.6140.183--2.6140.183 5. FC3.8700.9671.7930.3765.6631.344 6. DP13.8765.5500.7740.27014.6505.821 รวม29.6867.7148.5671.24738.2538.962 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก

13 ชนิดแอนติเจน งบเพื่อ จำหน่าย งบป้องกันรวม ซีซีบาทซีซีบาทซีซีบาท 1. Pullorum--6,00021,0006,00021,000 2. Plate Test--5001,7505001,750 3. Tube Test--1,0003,5001,0003,500 4. Rose Bengal ------ รวม--7,50026,2507,50026,250 รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556)

14 งบประมาณรายได้ (บาท) งบเพื่อจำหน่าย134,679,093 งบป้องกัน39,765,390 รวมทั้งสิ้น174,444,483 รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)

15 วัคซีน แผนการผลิต ปี 2556 (โด๊ส,ซีซี) ประมาณการ รายรับปี 2556 (บาท) โค-กระบือ13,537,300 83,980,880 สุกร26,140,000 314,019,425 สัตว์ปีก178,500,000 29,707,318 แอนติเจน18,00063,000 รวม218,195,300 427,770,623 แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556

16 ประเภท/รายการเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร396,70034,642,800 งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1.1 ค่าตอบแทน 1.2 ค่าใช้สอย 1.3 ค่าวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดรายจ่ายอื่น 774,200 761,730 - 761,730 12,470 274,782,600 244,352,400 7,509,000 38,524,400 198,319,000 29,735,800 694,400 งบลงทุน-77,938,400 รวม1,170,900387,363,800 หน่วย : บาท ประมาณการรายจ่าย ปี 2556

17 รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ387.36323.100109.155255.1085.96 หน่วย : ล้านบาท ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินงบประมาณ1.1700.23-0.9319.86

18 หน่วย : ล้านบาท รายการ (สทช.) รวมสุทธิ ยอด กันจริง ยอด กันลอย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ387.363167.18066.565153.61760.34 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ตุลาคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2556)

19 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google