งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 สรุปเนื้อหาของผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หัวเรื่องดังนี้ ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน ผลการจัดส่งวัคซีน รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประมาณการรายจ่าย ปี 2556

3 ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1. FMD HS A BL BR หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

4 ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1.FMD-PIG SF หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสุกร

5 ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1. NDL+IB NDL IB X FC DP หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสัตว์ปีก

6 ชนิดแอนติเจน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ซีซี% 1.Pullorum10,0006, Plate test Tube test1, Rose bengal13,000-- หน่วย : ซีซี สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2556) สารทดสอบโรค

7 7 ผลการจัดส่งวัคซีน วันที่ 1-7 ของทุกเดือน ถึงพื้นที่ก่อนรอบ การใช้วัคซีน

8 8 เขต ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย หมายเหตุ จัดส่งภายใน 7 วันทำการแรกของทุกเดือน แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 12 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556

9 รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน

10 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม มกราคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิด วัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. FMD HS A BL BR รวม คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

11 ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. FMD- PIG SF รวม คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม มกราคม 2556) วัคซีนสุกร

12 ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. NDL+IB NDL IB X FC DP รวม คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม มกราคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก

13 ชนิดแอนติเจน งบเพื่อ จำหน่าย งบป้องกันรวม ซีซีบาทซีซีบาทซีซีบาท 1. Pullorum--6,00021,0006,00021, Plate Test--5001, , Tube Test--1,0003,5001,0003, Rose Bengal รวม--7,50026,2507,50026,250 รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม มกราคม 2556)

14 งบประมาณรายได้ (บาท) งบเพื่อจำหน่าย134,679,093 งบป้องกัน39,765,390 รวมทั้งสิ้น174,444,483 รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)

15 วัคซีน แผนการผลิต ปี 2556 (โด๊ส,ซีซี) ประมาณการ รายรับปี 2556 (บาท) โค-กระบือ13,537,300 83,980,880 สุกร26,140, ,019,425 สัตว์ปีก178,500,000 29,707,318 แอนติเจน18,00063,000 รวม218,195, ,770,623 แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556

16 ประเภท/รายการเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร396,70034,642,800 งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1.1 ค่าตอบแทน 1.2 ค่าใช้สอย 1.3 ค่าวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดรายจ่ายอื่น 774, , ,730 12, ,782, ,352,400 7,509,000 38,524, ,319,000 29,735, ,400 งบลงทุน-77,938,400 รวม1,170,900387,363,800 หน่วย : บาท ประมาณการรายจ่าย ปี 2556

17 รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ หน่วย : ล้านบาท ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินงบประมาณ

18 หน่วย : ล้านบาท รายการ (สทช.) รวมสุทธิ ยอด กันจริง ยอด กันลอย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ตุลาคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2556)

19 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google