งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรม ปศุสัตว์ของผู้ตรวจราชการกรมปศุ สัตว์ โดย น. สพ. พรชัย ชำนาญพูด ปศุสัตว์เขต ๖ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ วันที่๒๒ สิหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรม ปศุสัตว์ของผู้ตรวจราชการกรมปศุ สัตว์ โดย น. สพ. พรชัย ชำนาญพูด ปศุสัตว์เขต ๖ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ วันที่๒๒ สิหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรม ปศุสัตว์ของผู้ตรวจราชการกรมปศุ สัตว์ โดย น. สพ. พรชัย ชำนาญพูด ปศุสัตว์เขต ๖ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ วันที่๒๒ สิหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ โครงการ รณรงค์ปีแห่งความปลอดภัยทาง อาหารด้านปศุสัตว์ ๒๕๕๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า หน่วยงานส่วนกลาง ตำแหน่งข้าราชการว่างทั่วประเทศ

3 โครงการรณรงค์ปีแห่งความปลอดภัย ทางอาหารด้านปศุสัตว์ ๒๕๕๗ กรมปศุสัตว์รับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. ๒๕๓๕ มาดำเนินการ เมื่อปี พ. ศ. ๒๕๔๕ การรณรงค์ให้โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามกฎหมายในปี ๒๕๔๖ ไม่ประสบ ความสำเร็จ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่อกรมปศุ สัตว์ลดน้อยลง ผู้ประกอบการที่ดำเนินการปรับปรุงหรือสร้างโรงฆ่า สัตว์ตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประสบปัญหาขาดทุน ดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้

4 ต่อมากรมปศุสัตว์เริ่มดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ อีกครั้งโดยมีการจัดกลุ่มโรงฆ่าสัตว์ที่ถุกต้องตาม กฎหมาย และโรงฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย ผ่อนปรนต่อโรงฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายให้มีเวลา ปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โรงฆ่าสัตว์จำนวนมากยื่น ฆจส. ๑ แต่ไม่ดำเนินการ ปรับปรุงใดๆ หรือปรับปรุงช้าๆ ปศุสัตว์จังหวัดบางจังหวัดไม่เร่งรัดผู้ประกอบการ และพอใจที่จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการผ่อนปรน รวมถึงปล่อยให้มีโรงฆ่าสัตว์เถื่อนด้วย

5 กรมปศุสัตว์ผ่อนปรนการดำเนินการตามกฎหมายนี้ มาหลายครั้งแล้ว เจ้าหน้าที่บางคนกับผู้ประกอบการบางคนใช้การ ผ่อนปรนนี้เพื่อการแสวงหาประโยชน์ เกิดสถานะการณ์ผู้ประกอบการที่ดำเนินการถูกต้อง ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริโภคไม่ได้รับความ คุ้มครอง ถึงเวลาแล้วที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วย ความเข้มงวด ผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษ เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหรือรู้เห็นเป็นใจต่อการ ประทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษเช่นกัน

6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง ได้เสนอความเห็นให้กรมปศุสัตว์ทราบแล้วแต่ ยังไม่ได้รับคำตอบและคงดำเนินการไม่ทันใน รอบที่ ๒ / ๒๕๕๖ หลักการคือให้กอง / สำนักเสนองานโครงการที่ ต้องการให้ประเมินมาให้เขตทราบ ให้ปศุสัตว์เขตควรมีน้ำหนักในการประเมิน สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานอย่างละ ๕๐ %

7 ตำแหน่งข้าราชการว่างทั่ว ประเทศ ปศุสัตว์เขตได้สำรวจและเสนอตำแหน่งข้าราชการ ว่างให้กรมปศุสัตว์ทราบแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีตำแหน่งว่างมากกว่า ๒๐๐ ตำแหน่ง ตำแหน่งส่วนใหญ่ว่างมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ปัจจุบันงานมีจำนวนมาก และอยู่ในสถานะที่ เจ้าหน้าที่ประจำไม่พอเพียงต้องบรรจุพนักงาน ราชการและจ้างเหมา ควรบรรจุให้หมดหรือเกือบหมดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรม ปศุสัตว์ของผู้ตรวจราชการกรมปศุ สัตว์ โดย น. สพ. พรชัย ชำนาญพูด ปศุสัตว์เขต ๖ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ วันที่๒๒ สิหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google