งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเบิก-จ่ายวัคซีน น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 สรุปเนื้อหาผลการดำเนินงานของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สรุปเนื้อหาผลการดำเนินงานของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน ผลการจัดส่งวัคซีน รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน แผนการจ่ายและประมาณการรายรับ ปี 2556

3 ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1. FMD 12.32 100 2. HS 1.45 3. A 0.005 4. BL 0.18 5. BR 0.12 0.014 11.96 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

4 (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) วัคซีนสุกร
ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) วัคซีนสุกร หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1.FMD-PIG 21.23 100 2.SF 5.5 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

5 (ตุลาคม 2555 -สิงหาคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก
ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1. NDL+IB 73.50 72.62 98.80 2. NDL 3.96 100 3. IB 1.22 4. X 13.51 11.22 83.05 5. FC 14.87 6. DP 31.25 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

6 (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) สารทดสอบโรค
ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) สารทดสอบโรค หน่วย : ซีซี ชนิดแอนติเจน แผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ซีซี % 1.Pullorum 10,000 100 2.Plate test 500 3.Tube test 1,000 4.Rose bengal 13,000 7,840 60.30

7 ผลการจัดส่งวัคซีน ภายใน 7 วันทำการของทุกเดือน ถึงพื้นที่ก่อนรอบการใช้วัคซีน

8 แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 11 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556
แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 11 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556 เขต 2555 2556 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 3 5 8 2 4 9 - 7 6 10 11 12 หมายเหตุ จัดส่งภายใน 7 วันทำการแรกของทุกเดือน

9 รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน
รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน

10 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. FMD 0.17 2.57 12.15 72.94 12.32 75.52 2. HS 0.0021 0.0042 1.45 2.55 3. A - 0.005 0.0087 4. BL 0.18 0.31 5. BR 0.014 0.078 2.58 13.81 75.89 13.98 78.47 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

11 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) วัคซีนสุกร
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) วัคซีนสุกร ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. FMD-PIG 20.99 314.85 0.095 1.04 21.09 315.90 2. SF 5.43 16.29 0.065 0.16 5.50 16.46 26.42 331.14 1.21 19.62 332.36 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

12 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 -สิงหาคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม สิงหาคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. NDL+IB 21.62 2.59 51 5.10 72.62 7.69 2. NDL 3.76 0.26 0.18 0.01 3.95 0.27 3. IB 0.33 0.02 0.90 0.05 1.23 0.07 4. X 8.56 0.59 1.00 0.06 9.56 0.65 5. FC 9.21 2.30 7.05 1.48 16.26 3.78 6. DP 29.62 11.84 1.50 0.52 31.12 12.37 73.10 17.63 61.63 7.23 134.74 24.86 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

13 รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม 2555 -สิงหาคม 2556)
รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม สิงหาคม 2556) ชนิดแอนติเจน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ซีซี บาท 1. Pullorum - 10,000 35,000 2. Plate Test 500 1,750 3. Tube Test 1,000 3,500 Rose Bengal 4,560 15,960 7,840 27,440 16,060 56,210 19,340 67,690

14 รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) แหล่งที่มา รายได้ (บาท) งบเพื่อจำหน่าย 351,369,982 งบป้องกัน 84,391,720 รวมทั้งสิ้น 435,761,702

15 สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
หน่วย : ล้านบาท

16 แผนการจ่ายและประมาณการรายรับ ปี 2556
วัคซีน แผนการจ่าย ปี 2556 (โด๊ส,ซีซี) ประมาณการ รายรับปี 2556 (บาท) โค-กระบือ 14,007,055 78,776,200 สุกร 28,683,560 359,066,855 สัตว์ปีก 141,246,400 26,362,437 แอนติเจน 16,060 56,210 รวม 183,953,075 464,261,702

17 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (พ.ศ.2552-2556)
หน่วย : ล้านบาท

18 โครงการกิจกรรมพิเศษ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

19 1.โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ (ตัวอย่าง)
1.โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ (ตัวอย่าง) เป็นโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายวัคซีน ของ สนง.ปศจ. ที่มีศักยภาพการจำหน่ายสูง จำนวน 10 จังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงพื้นที่ในการขาย และกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใน การใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์

20 1.โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ (ตัวอย่าง)
1.โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ (ตัวอย่าง) สนง.ปศข. สนง.ปศจ. 1 สุพรรณบุรี สระบุรี - 2 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 3 4 5 เชียงราย 6 นครสวรรค์ พิษณุโลก 7 ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 8 9

21 แบบตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์

22 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว จำนวน 345 ตู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่ความเย็น กล่องความเย็นสำหรับขนย้ายวัคซีน

23 3.โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเป้าหมาย : ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศข.1-9 ระยะเวลาเดินทาง ไป-กลับ จำนวน 4 วัน เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและการพัฒนาการใช้วัคซีนในการ ควบคุมโรค

24 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google