งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเบิก-จ่ายวัคซีน น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเบิก-จ่ายวัคซีน น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเบิก-จ่ายวัคซีน น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2  ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน  ผลการจัดส่งวัคซีน  รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน  แผนการจ่ายและประมาณการรายรับ ปี 2556

3 ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิดวัคซีนแผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1. FMD 12.32 100 2. HS1.45 100 3. A 0.005 100 4. BL0.18 100 5. BR 0.120.01411.96 หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

4 ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1.FMD-PIG21.23 100 2.SF5.5 100 หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) วัคซีนสุกร

5 ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส% 1. NDL+IB73.5072.6298.80 2. NDL3.96 100 3. IB1.22 100 4. X13.5111.2283.05 5. FC14.87 100 6. DP31.25 100 หน่วย : ล้านโด๊ส คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 -สิงหาคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก

6 ชนิดแอนติเจน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ซีซี% 1.Pullorum10,000 100 2.Plate test500 100 3.Tube test1,000 100 4.Rose bengal13,0007,84060.30 หน่วย : ซีซี ผลการดำเนินงานด้านการจ่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556) สารทดสอบโรค

7 7 ผลการจัดส่งวัคซีน ภายใน 7 วันทำ การของทุกเดือน ถึงพื้นที่ก่อนรอบ การใช้วัคซีน

8 8 เขต 25552556 ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย. 131335828429- 222741112642- 348684437535- 421674111315- 547442610 642- 636331599591- 756476643751- 88-11-5-2-10-7- 99-12-6-3-11-8- หมายเหตุ จัดส่งภายใน 7 วันทำการแรกของทุกเดือน แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 11 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556

9 รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน

10 ชนิด วัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. FMD0.172.5712.1572.9412.3275.52 2. HS0.00210.00421.452.551.452.55 3. A--0.0050.00870.0050.0087 4. BL--0.180.310.180.31 5. BR--0.0140.0780.0140.078 รวม0.172.5813.8175.8913.9878.47 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

11 ชนิด วัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. FMD- PIG 20.99314.850.0951.0421.09315.90 2. SF5.4316.290.0650.165.5016.46 รวม 26.42331.140.161.2119.62332.36 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

12 ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่ายงบป้องกันรวม ล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาทล้านโด๊สล้านบาท 1. NDL+IB21.622.59515.1072.627.69 2. NDL3.760.260.180.013.950.27 3. IB0.330.020.900.051.230.07 4. X8.560.591.000.069.560.65 5. FC9.212.307.051.4816.263.78 6. DP29.6211.841.500.5231.1212.37 รวม73.1017.6361.637.23134.7424.86 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

13 ชนิดแอนติเจน งบเพื่อ จำหน่าย งบป้องกันรวม ซีซีบาทซีซีบาทซีซีบาท 1. Pullorum--10,00035,00010,00035,000 2. Plate Test--5001,7505001,750 3. Tube Test--1,0003,5001,0003,500 4.Rose Bengal --4,56015,9607,84027,440 รวม--16,06056,21019,34067,690

14 แหล่งที่มารายได้ (บาท) งบเพื่อจำหน่าย351,369,982 งบป้องกัน84,391,720 รวมทั้งสิ้น435,761,702 รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)

15 สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) หน่วย : ล้านบาท

16 วัคซีน แผนการจ่าย ปี 2556 (โด๊ส,ซีซี) ประมาณการ รายรับปี 2556 (บาท) โค-กระบือ 14,007,055 78,776,200 สุกร 28,683,560 359,066,855 สัตว์ปีก 141,246,400 26,362,437 แอนติเจน 16,06056,210 รวม 183,953,075 464,261,702 แผนการจ่ายและประมาณการรายรับ ปี 2556

17 หน่วย : ล้านบาท

18 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

19  เป็นโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายวัคซีน ของ สนง.ปศจ. ที่มีศักยภาพการจำหน่ายสูง จำนวน 10 จังหวัด  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงพื้นที่ในการขาย และกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใน การใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์

20 สนง.ปศข.สนง.ปศจ. 1สุพรรณบุรีสระบุรี- 2ชลบุรีฉะเชิงเทรา- 3--- 4--- 5เชียงราย-- 6นครสวรรค์พิษณุโลก- 7ราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรี 8--- 9---

21 แบบตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์

22  ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว จำนวน 345 ตู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่ความเย็น  กล่องความเย็นสำหรับขนย้ายวัคซีน

23  ประเทศเป้าหมาย : ประเทศญี่ปุ่น  กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศข.1-9  ระยะเวลาเดินทาง ไป-กลับ จำนวน 4 วัน  เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและการพัฒนาการใช้วัคซีนในการ ควบคุมโรค

24 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเบิก-จ่ายวัคซีน น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google