งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ได้รับงบประมาณ 56 5, หัก งบเบิกแทน คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5, เบิกจ่ายแล้ว 4, (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (3.25%) 4, (92.39%) คงเหลือ งบประมาณ (7.61%) *** ยอดเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพัน 4, ล้าน บาท จำแนกเป็น - ส่วนกลาง = 2, ล้านบาท ( คิดเป็นร้อย ละ 53.45) - ส่วนจังหวัด = 2, ล้านบาท ( คิดเป็นร้อย ละ 46.55) มติ ครม. วันที่ 20 พ. ย. 55 กำหนดเบิกจ่ายสะสม ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 94 ( ยังขาดอีกคิดเป็นร้อยละ 4.87 เป็น วงเงิน ล้านบาท ) สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 ( หน่วย : ล้านบาท )

2 2 งบ รายจ่าย ได้รับ จัดสรร เบิกจ่าย + ก่อ หนี้ คงเหลือ งบ บุคลากร 2, , (91.14%) (8.86%) งบ ดำเนินงาน 2, , (93.14%) (6.86%) งบ ลงทุน (99.54%) (0.46%) งบเงิน อุดหนุน (92.17%) (7.83%) งบ รายจ่าย อื่น (90.02%) (9.98%) รวม 5, , (92.39%) (7.61%) เบิกจ่ายจำแนกเป็นงบรายจ่าย ( หน่วย : ล้านบาท )

3 3 ได้รับงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว (65.42%) - ก่อหนี้ผูกพัน (34.11%) (99.54%) คงเหลือ งบประมาณ (0.46%) ** มติ ครม. วันที่ 20 พ. ย. 55 กำหนดเบิกจ่าย ณ สิ้น ไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 80 ** เพิ่มเติม มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ส. ค.56 กรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี ( นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ) เพื่อขออนุมัติผ่อนผันสำหรับ รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน ล้านบาท ( ปัจจุบันเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน ล้านบาท ) การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 ( หน่วย : ล้านบาท )

4 4 รายการงบลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน ล้านบาท ** อยู่ระหว่างจัดซื้อ / จัดจ้าง 2 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน ล้านบาท - ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพฯ สำหรับ ฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว เป็นเงิน ล้านบาท ( ปศจ. สกลนคร, ปศจ. เชียงใหม่, ศวป.6 และ ศวป.7) ** อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1 รายการ เป็น เงิน ล้านบาท - ต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงสุกร ( ศบส. เชียงใหม่ )

5 5 ลำดับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ณ วันที่ 9 ก. ย หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม สูง กว่าร้อยละ 94 ( ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พ. ย. 2555) มีจำนวน 137 หน่วยงาน หน่วยงานที่มียอด เบิกจ่ายสะสมสูงสุด คือหน่วยงาน ศวป. 4 = ร้อยละ ( เบิกจ่ายเงินเกินเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร ) 2. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำ กว่าร้อยละ 94 มี จำนวน 125 หน่วยงาน 3. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำสุด คือ ศปร. เลย ร้อย ละ 63.99

6 6 สรุปยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ปี 2554 – 2555) งบรายจ่ายยอดยกมา ณ. 5 ต. ค.55 เบิกจ่าย แล้ว ณ. 9 ก. ย.56 คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น

7 7 ** ปีงบประมาณ พ. ศ งบลงทุน จำนวน ล้านบาท รายการรั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ฯ ** ปีงบประมาณ พ. ศ งบดำเนินงาน จำนวน ล้านบาท ** สสช. สำรองเพื่อสมทบห้องปฏิบัติการ BSL3 จำนวน ล้านบาท ** สพส. จำนวน ล้านบาท กำหนด เคาะราคา 9 ก. ย.56 ** กกจ. จำนวน ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ** สิ่งจูงใจ ( โบนัส ) จำนวน ล้านบาท รอสำนักงาน กพร. แจ้งวงเงิน 2. งบลงทุน จำนวน ล้านบาท ** สพพ. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล จำนวน ล้านบาท ** สสช. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BLS 3 จำนวน ล้านบาท ** ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากสิ่งจูงใจ จำนวน ล้านบาท

8 8 3. งบเงินอุดหนุน จำนวน ล้านบาท ( คืน คลัง ) 4. งบรายจ่ายอื่น จำนวน ล้านบาท ** สพส. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จำนวน ล้านบาท ** สคบ. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ 3 รายการ จำนวน ล้านบาท

9 9 ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดภายในกรมปศุสัตว์ ระดับการเบิกจ่ายรายจ่าย ลงทุน ( ร้อยละ ) การเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ( ร้อยละ )

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google