งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%) 4,961.952 (92.39%) คงเหลือ งบประมาณ 408.876 (7.61%) *** ยอดเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพัน 4,961.952 ล้าน บาท จำแนกเป็น - ส่วนกลาง = 2,651.895 ล้านบาท ( คิดเป็นร้อย ละ 53.45) - ส่วนจังหวัด = 2,310.057 ล้านบาท ( คิดเป็นร้อย ละ 46.55) มติ ครม. วันที่ 20 พ. ย. 55 กำหนดเบิกจ่ายสะสม ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 94 ( ยังขาดอีกคิดเป็นร้อยละ 4.87 เป็น วงเงิน 261.559 ล้านบาท ) สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 ( หน่วย : ล้านบาท )

2 2 งบ รายจ่าย ได้รับ จัดสรร เบิกจ่าย + ก่อ หนี้ คงเหลือ งบ บุคลากร 2,928.2 83 2,668.928 (91.14%) 259.355 (8.86%) งบ ดำเนินงาน 2,098.6 28 1,954.562 (93.14%) 144.066 (6.86%) งบ ลงทุน 301.894 300.494 (99.54%) 1.400 (0.46%) งบเงิน อุดหนุน 6.515 6.005 (92.17%) 0.510 (7.83%) งบ รายจ่าย อื่น 35.509 31.964 (90.02%) 3.545 (9.98%) รวม 5,370.8 29 4,961.953 (92.39%) 408.876 (7.61%) เบิกจ่ายจำแนกเป็นงบรายจ่าย ( หน่วย : ล้านบาท )

3 3 ได้รับงบประมาณ 56 301.894 - เบิกจ่ายแล้ว 197.513 (65.42%) - ก่อหนี้ผูกพัน 102.981 (34.11%) 300.494 (99.54%) คงเหลือ งบประมาณ 1.400 (0.46%) ** มติ ครม. วันที่ 20 พ. ย. 55 กำหนดเบิกจ่าย ณ สิ้น ไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 80 ** เพิ่มเติม มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ส. ค.56 กรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี ( นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ) เพื่อขออนุมัติผ่อนผันสำหรับ รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 5.182 ล้านบาท ( ปัจจุบันเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 0.576 ล้านบาท ) การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 ( หน่วย : ล้านบาท )

4 4 รายการงบลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน 0.645 ล้านบาท ** อยู่ระหว่างจัดซื้อ / จัดจ้าง 2 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน 0.455 ล้านบาท - ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพฯ สำหรับ ฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว เป็นเงิน 0.386 ล้านบาท ( ปศจ. สกลนคร, ปศจ. เชียงใหม่, ศวป.6 และ ศวป.7) ** อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1 รายการ เป็น เงิน 0.190 ล้านบาท - ต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงสุกร ( ศบส. เชียงใหม่ )

5 5 ลำดับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ. 2556 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ณ วันที่ 9 ก. ย.56 1. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม สูง กว่าร้อยละ 94 ( ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พ. ย. 2555) มีจำนวน 137 หน่วยงาน หน่วยงานที่มียอด เบิกจ่ายสะสมสูงสุด คือหน่วยงาน ศวป. 4 = ร้อยละ 100.82 ( เบิกจ่ายเงินเกินเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร ) 2. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำ กว่าร้อยละ 94 มี จำนวน 125 หน่วยงาน 3. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำสุด คือ ศปร. เลย ร้อย ละ 63.99

6 6 สรุปยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ปี 2554 – 2555) งบรายจ่ายยอดยกมา ณ. 5 ต. ค.55 เบิกจ่าย แล้ว ณ. 9 ก. ย.56 คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน 75.68254.48521.197 2. งบลงทุน 138.032115.08122.951 3. งบเงินอุดหนุน 0.9960.8690.127 4. งบรายจ่ายอื่น 5.4682.4772.991 5. รวมทั้งสิ้น 220.178172.91247.266

7 7 ** ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 - งบลงทุน จำนวน 6.6030 ล้านบาท รายการรั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ฯ ** ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 1. งบดำเนินงาน จำนวน 21.135 ล้านบาท ** สสช. สำรองเพื่อสมทบห้องปฏิบัติการ BSL3 จำนวน 1.115 ล้านบาท ** สพส. จำนวน 13.766 ล้านบาท กำหนด เคาะราคา 9 ก. ย.56 ** กกจ. จำนวน 0.290 ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ** สิ่งจูงใจ ( โบนัส ) จำนวน 5.964 ล้านบาท รอสำนักงาน กพร. แจ้งวงเงิน 2. งบลงทุน จำนวน 16.349 ล้านบาท ** สพพ. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล จำนวน 0.595 ล้านบาท ** สสช. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BLS 3 จำนวน 10.800 ล้านบาท ** ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากสิ่งจูงใจ จำนวน 4.954 ล้านบาท

8 8 3. งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.127 ล้านบาท ( คืน คลัง ) 4. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 2.990 ล้านบาท ** สพส. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จำนวน 0.290 ล้านบาท ** สคบ. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ 3 รายการ จำนวน 2.700 ล้านบาท

9 9 ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดภายในกรมปศุสัตว์ ระดับการเบิกจ่ายรายจ่าย ลงทุน ( ร้อยละ ) การเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ( ร้อยละ ) 17694 27795 37896 47997 58098

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1 ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google