งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556
ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 (หน่วย:ล้านบาท) ได้รับงบประมาณ , หัก งบเบิกแทน คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ , - เบิกจ่ายแล้ว , (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (3.25%) 4, (92.39%) คงเหลือ งบประมาณ (7.61%) ***ยอดเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพัน 4, ล้านบาท จำแนกเป็น - ส่วนกลาง = 2, ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.45) - ส่วนจังหวัด = 2, ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.55) มติ ครม. วันที่ 20 พ.ย. 55 กำหนดเบิกจ่ายสะสมภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 94 (ยังขาดอีกคิดเป็นร้อยละ 4.87 เป็นวงเงิน ล้านบาท)

2 เบิกจ่ายจำแนกเป็นงบรายจ่าย
(หน่วย:ล้านบาท) งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย+ก่อหนี้ คงเหลือ งบบุคลากร 2, 2, (91.14%) (8.86%) งบดำเนินงาน 2, 1, (93.14%) (6.86%) งบลงทุน (99.54%) 1.400 (0.46%) งบเงินอุดหนุน 6.515 6.005 (92.17%) 0.510 (7.83%) งบรายจ่ายอื่น 35.509 (90.02%) 3.545 (9.98%) รวม 5, 4, (92.39%) (7.61%)

3 การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2556
ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 (หน่วย : ล้านบาท) ได้รับงบประมาณ - เบิกจ่ายแล้ว (65.42%) - ก่อหนี้ผูกพัน (34.11%) (99.54%) คงเหลือ งบประมาณ (0.46%) ** มติ ครม. วันที่ 20 พ.ย. 55 กำหนดเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 80 ** เพิ่มเติม มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.56 กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เพื่อขออนุมัติผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 5.182 ล้านบาท (ปัจจุบันเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน ล้านบาท)

4 รายการงบลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 รายการ 5 หน่วยงาน
เป็นเงิน ล้านบาท ** อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน ล้านบาท - ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพฯ สำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว เป็นเงิน ล้านบาท (ปศจ.สกลนคร,ปศจ.เชียงใหม่,ศวป.6 และ ศวป.7) ** อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1 รายการ เป็นเงิน ล้านบาท - ต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงสุกร (ศบส. เชียงใหม่)

5 ลำดับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ณ วันที่ 9 ก.ย.56 หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม สูง กว่าร้อยละ 94 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555) มีจำนวน 137 หน่วยงาน หน่วยงานที่มียอด เบิกจ่ายสะสมสูงสุด คือหน่วยงาน ศวป. 4 = ร้อยละ (เบิกจ่ายเงินเกินเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) 2. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำ กว่าร้อยละ 94 มีจำนวน 125 หน่วยงาน 3. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำสุด คือ ศปร.เลย ร้อยละ 63.99

6 สรุปยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี 2554 – 2555)
งบรายจ่าย ยอดยกมา ณ. 5 ต.ค.55 เบิกจ่ายแล้ว ณ. 9 ก.ย.56 คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน 75.682 54.485 21.197 2. งบลงทุน 22.951 3. งบเงินอุดหนุน 0.996 0.869 0.127 4. งบรายจ่ายอื่น 5.468 2.477 2.991 5. รวมทั้งสิ้น 47.266

7 1. งบดำเนินงาน จำนวน 21.135 ล้านบาท
** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - งบลงทุน จำนวน ล้านบาท รายการรั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ฯ ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 1. งบดำเนินงาน จำนวน ล้านบาท ** สสช. สำรองเพื่อสมทบห้องปฏิบัติการ BSL3 จำนวน ล้านบาท ** สพส. จำนวน ล้านบาท กำหนดเคาะราคา 9 ก.ย.56 ** กกจ. จำนวน ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ** สิ่งจูงใจ (โบนัส) จำนวน ล้านบาท รอสำนักงาน กพร.แจ้งวงเงิน 2. งบลงทุน จำนวน ล้านบาท ** สพพ. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล จำนวน ล้านบาท ** สสช. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BLS 3 จำนวน ล้านบาท ** ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากสิ่งจูงใจ จำนวน ล้านบาท

8 3. งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.127 ล้านบาท (คืนคลัง)
4. งบรายจ่ายอื่น จำนวน ล้านบาท ** สพส. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จำนวน ล้านบาท ** สคบ. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ 3 รายการ จำนวน ล้านบาท

9 ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดภายในกรมปศุสัตว์
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ) 1 76 94 2 77 95 3 78 96 4 79 97 5 80 98

10 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google