งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุ สัตว์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุ สัตว์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุ สัตว์

2 การติดตามการดำเนินงาน วิจัย

3 ประสิทธิภาพการปิดโครงการใน ระบบ NRPM ปีงบประมาณ โครงการที่ได้รับ จัดสรร งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ( บาท ) โครงการที่เสร็จสิ้น งบประมาณที่ใช้ ( บาท ) โครงการที่ยังไม่เสร็จ สิ้น งบประมาณ ( บาท ) ประสิทธิภาพ 2551 93 93 86,593,000 72 72 67,830,300 21 21 18,762,700 77 % 77 % 78 % 2552 134 134 89,589,200 99 99 69,403,200 35 35 20,186,000 74 % 74 % 77 % 2553 114 114 54,538,200 79 79 41,232,000 35 35 13,306,200 69 % 69 % 76 % 2554 88 88 48,301,200 55 55 28,547,800 33 33 19,753,400 63 % 63 % 59 % 2555 85 85 41,596,700 26 26 10,340,600 59 59 31,256,100 31 % 31 % 25 %

4 % การดำเนินงานวิจัยปี 2556 หน่วยงา น จำนวน โครงกา ร (81) % ที่ ดำเนินการ ได้ตาม แผน สพพ. 1548.29 สอส. 2362.64 สทป. 1668.71 สสช. 969.78 สสส. 969.81 หน่วยงา น จำนวน โครงก าร % ที่ ดำเนินก ารได้ ตาม แผน สพส. 184.00 ปศข.3 263.64 ปศข.5 282.50 ปศข.6 150.00 ปศข.8 246.43 ปศข.9 175.00

5 จำนวนผลงานวิจัย / วิชาการที่ นำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงา น จำนวน เรื่อง สทป. 2 สสช. 2 สพพ. 2 ปศข.9 1 สตส. 2 หน่วยงา น จำนวน เรื่อง สคบ. 1 สทช. 2 สอส. 1 สสส. 1 ปศข.3 1 รวม 15

6 ประชุมผู้อำนวยการสำนัก / กอง เพื่อหารือและกำหนดประเด็นงานวิจัย กรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้อำนวยการ สำนัก / กอง ให้ความสำคัญกับการ ดำเนินงานวิจัย ดังนี้  ทุกชิ้นงานวิจัย / วิชาการของ สำนัก / กอง จะต้องเป็นงานที่ตอบ โจทย์และใช้ประโยชน์ได้จริง  ติดตามการดำเนินงานวิจัย / วิชาการให้เป็นไปตามแผน  ผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย / วิชาการของหน่วยงานไปใช้ ประโยชน์

7 ผลการประชุม ด้านผลิตสัตว์ ( สพพ., สทป., สอส.)  กำหนดความชัดเจนเรื่องพันธุ์ สัตว์  เร่งดำเนินการเรื่องการขึ้น ทะเบียนพันธุ์สัตว์  วิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานชั้น คุณภาพเนื้อสำหรับประเทศไทย  การจัดตั้ง งานนิติวิทยาศาสตร์ สัตว์  วิจัยปัญหาเร่งด่วนด้านอาหาร สัตว์  วิจัยเพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์ ใช้ภายในประเทศและส่งออก

8 ผลการประชุม ด้านสุขภาพสัตว์ ( สสช., สคบ., กสก., สทช.) – การวิจัยโรคติดต่อระหว่างคน - สัตว์ รวมทั้งโรคจากสัตว์ที่เป็น อาหาร – พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค สัตว์และชุดทดสอบ – เฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อ โรค – เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโรค ต่างถิ่น โรคอุบัติใหม่ - ซ้ำ โดย ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 ผลการประชุม ด้านสุขภาพสัตว์ ( สสช., สคบ., กสก., สทช.)  ดำเนินงานเชิงบูรณาการ เช่น ศึกษาการผลิตแอนติเจน test kit ความชุก ความเสี่ยง การระบาด ฯลฯ วิจัยความต้องการของตลาดวัคซีน ภายในและประเทศกลุ่ม AEC การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา ระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ - อาหารสัตว์ การศึกษาความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ - เสีย ในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบฯลฯ การศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการนำเข้า - ส่งออกโค - กระบือ

10 ผลการประชุม ด้านมาตรฐาน ( สพส., สตส.)  ศึกษาติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา - โลหะ หนักในห่วงโซ่อาหารสัตว์และเนื้อไก่และสุกร  ศึกษาการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว  การศึกษาผลการใช้ Ractopamine ในสุกร ขุน  โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดเห็บ และการตกค้างของสารเคมีกำจัดเห็บใน น้ำนมโค  การศึกษาการตกค้างของกำมะถัน และ ลูก เหม็น ในน้ำผึ้งกับระยะเวลาหยุดใช้ในการ กำจัดไรผึ้ง  การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ - เสีย  การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ e-service

11 ผลการประชุม ด้านมาตรฐาน ( สพส., สตส.)  พัฒนาวิธี และทดสอบความ ใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  การวิจัยเพื่อพัฒนา ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ และ ระบบการบริหารห้องปฏิบัติการฯ  การผลิตชุดตรวจสอบ วัสดุ อ้างอิง (Reference material) สำหรับอาหารสัตว์

12 ผลการประชุม ด้านสังคม ( สสส., กพก.) ศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกร / เครือข่าย / องค์กรเกษตรกร ราย ชนิดสัตว์ ศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนงาน พระราชดำริ

13 แผนการดำเนินการบริหาร งานวิจัยกรมปศุสัตว์ กวป. กำหนดกรอบแนวทางวิจัยรายชนิดสัตว์ มิ. ย. – ก. ค. 56 จัดประชุมนักวิจัยกรมปศุสัตว์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และแพะ เพื่อกำหนด แผนงาน / โครงการวิจัยรายชนิดสัตว์ปีงบประมาณ 2558-2559 ส. ค. 56 จัดประชุมผู้อำนวยการสำนัก / กอง ( ด้านผลิตสัตว์ สุขภาพสัตว์ มาตรฐานและสังคม ) เพื่อทราบความ ต้องการของผู้บริหารสำนัก / กองในเรื่องการวิจัย ต. ค.– พ. ย. 56 จัดประชุมผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ - เสีย เพื่อหาโจทย์ วิจัยรายชนิดสัตว์ ธ. ค. 56 กวป. รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นบทสรุปโครงการวิจัยราย ชนิดสัตว์ ( เร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว ) และนำเสนอ ผู้บริหารเพื่อเห็นชอบและผลักดัน

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุ สัตว์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google