งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและต่างประเทศ
สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556

2 เปรียบเทียบงบประมาณ 2556/2557 (สพส./สตส./กรป.)
หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 สพส สตส กรป.

3 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
งบประมาณปี 2557 แยกตามแผนงาน แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1.กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 402,495,300 2.กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 10,746,300 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 1.กิจกรรม Green City 27,213,300 รวมทั้งสิ้น 450,454,900

4 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 1.แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ แผนปี 2556 ผลปี 2556 แผนปี 2557 1. จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ ราย 40,102 46,332 41,100 2. จำนวนคอมพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คอมพาร์ทเม้นท์ 70 90 3. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตัวอย่าง 330,535 296,697 327,400 4. การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร ฟาร์ม - 1,550

5 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 2.แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ แผนปี 2557 1.จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste ฟาร์ม 22 2.จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ จังหวัด 1 3.ร้อยละของฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 95

6 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมใหม่ในปี 2557 1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 2. กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจการ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ภารกิจที่เร่งรัดให้ภูมิภาคดำเนินการ 1.การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

7 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
การดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2556 1. การตรวจวิเคราะห์ 2. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 3. ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC 5. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (47 แห่ง)

8 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
แผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2557 1. ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) 1.1 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 1.2 ขยายขอบข่ายเพื่อยื่นขอมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 2. การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ (Out sourcing) - ใหม่ 15 แห่ง - เพิ่มเติมขอบข่าย อาหารสัตว์ อาหารกระป๋อง Dog Chew 3. ปรับปรุงสถานที่ทำงาน - จัดหาอาคารทดแทนอาคารงานซ่อมบำรุงที่ชำรุด - วางระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

9 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
งบประมาณ (ล้านบาท) : รายปี

10 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของกรมปศุสัตว์

11 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน มาตรการที่ จำนวน โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 1. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านปศุสัตว์ของอาเซียน 5 2, 2. ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการกับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านต่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 22 3. จัดประชุมระหว่างประเทศด้านปศุสัตว์ระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 6 4.การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ 3 5. ผลักดันสินค้าปศุสัตว์ไปจำหน่ายต่างประเทศ 16 รวมทั้งสิ้น 52 3,


ดาวน์โหลด ppt แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google