งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556

2 เปรียบเทียบงบประมาณ 2556/2557 ( สพส./ สตส./ กรป.) ปี 2556 ปี 2557 สพส. สตส. กรป. หน่วย : ล้าน บาท

3 สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ( ล้าน บาท ) แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 402,495, กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน ปศุสัตว์ 10,746,300 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 1. กิจกรรม Green City 27,213,300 รวมทั้งสิ้น 450,454,900  งบประมาณปี 2557 แยกตามแผนงาน

4  ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณหน่วยนับ แผนปี 2556 ผลปี 2556 แผนปี จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการ ราย 40,10246,33241, จำนวนคอมพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐาน คอม พาร์ท เม้นท์ จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด ตัวอย่าง 330,535296,697327, การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกรฟาร์ม --1,550

5  ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 2. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วย นับ แผนปี จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste ฟาร์ม จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสี เขียวด้านปศุสัตว์ จังหวัด 1 3. ร้อยละของฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 95

6  กิจกรรมใหม่ในปี 2557 สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1. โครงการเมืองเกษตร สีเขียว 2. กิจกรรมการถ่ายโอน ภารกิจการตรวจ รับรองมาตรฐาน ฟาร์ม  ภารกิจที่เร่งรัดให้ภูมิภาคดำเนินการ 1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

7 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์  การดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ การตรวจวิเคราะห์ 2. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 3. ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC 5. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ (47 แห่ง )

8 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์  แผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี งบประมาณ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) 1.1 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 1.2 ขยายขอบข่ายเพื่อยื่นขอมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 2. การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุ สัตว์ (Out sourcing) - ใหม่ 15 แห่ง - เพิ่มเติมขอบข่าย อาหารสัตว์ อาหารกระป๋อง Dog Chew 3. ปรับปรุงสถานที่ทำงาน - จัดหาอาคารทดแทนอาคารงานซ่อมบำรุงที่ ชำรุด - วางระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

9 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ งบประมาณ ( ล้านบาท ) : รายปี

10 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของกรมปศุสัตว์

11 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ มาตรการที่ จำนวน โครงการ งบประมาณ ( ล้านบาท ) 1. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านปศุสัตว์ของอาเซียน 52, ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการกับ หน่วยงานที่ดำเนินการด้านต่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน จัดประชุมระหว่างประเทศด้านปศุสัตว์ระดับทวิภาคี พหุภาคี และ องค์กรระหว่างประเทศ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ต่างประเทศ ผลักดันสินค้าปศุสัตว์ไปจำหน่ายต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 523,  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google