งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556

2 เปรียบเทียบงบประมาณ 2556/2557 ( สพส./ สตส./ กรป.) ปี 2556 ปี 2557 สพส. สตส. กรป. หน่วย : ล้าน บาท

3 สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ( ล้าน บาท ) แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 402,495,300 2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน ปศุสัตว์ 10,746,300 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 1. กิจกรรม Green City 27,213,300 รวมทั้งสิ้น 450,454,900  งบประมาณปี 2557 แยกตามแผนงาน

4  ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณหน่วยนับ แผนปี 2556 ผลปี 2556 แผนปี 2557 1. จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการ ราย 40,10246,33241,100 2. จำนวนคอมพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐาน คอม พาร์ท เม้นท์ 7090 3. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด ตัวอย่าง 330,535296,697327,400 4. การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกรฟาร์ม --1,550

5  ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 2. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วย นับ แผนปี 2557 1. จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste ฟาร์ม 22 2. จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสี เขียวด้านปศุสัตว์ จังหวัด 1 3. ร้อยละของฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 95

6  กิจกรรมใหม่ในปี 2557 สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1. โครงการเมืองเกษตร สีเขียว 2. กิจกรรมการถ่ายโอน ภารกิจการตรวจ รับรองมาตรฐาน ฟาร์ม  ภารกิจที่เร่งรัดให้ภูมิภาคดำเนินการ 1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

7 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์  การดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2556 1. การตรวจวิเคราะห์ 2. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 3. ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC 5. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ (47 แห่ง )

8 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์  แผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี งบประมาณ 2557 1. ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) 1.1 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 1.2 ขยายขอบข่ายเพื่อยื่นขอมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 2. การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุ สัตว์ (Out sourcing) - ใหม่ 15 แห่ง - เพิ่มเติมขอบข่าย อาหารสัตว์ อาหารกระป๋อง Dog Chew 3. ปรับปรุงสถานที่ทำงาน - จัดหาอาคารทดแทนอาคารงานซ่อมบำรุงที่ ชำรุด - วางระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

9 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ งบประมาณ ( ล้านบาท ) : รายปี

10 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของกรมปศุสัตว์

11 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ มาตรการที่ จำนวน โครงการ งบประมาณ ( ล้านบาท ) 1. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านปศุสัตว์ของอาเซียน 52,250.8500 2. ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการกับ หน่วยงานที่ดำเนินการด้านต่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 22786.1962 3. จัดประชุมระหว่างประเทศด้านปศุสัตว์ระดับทวิภาคี พหุภาคี และ องค์กรระหว่างประเทศ 639.2992 4. การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ต่างประเทศ 315.0000 5. ผลักดันสินค้าปศุสัตว์ไปจำหน่ายต่างประเทศ 1689.1862 รวมทั้งสิ้น 523,180.5316  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แผนงานปีงบประมาณ 2557 ด้านมาตรฐานและ ต่างประเทศ สพ. ญ. ดร. วิมลพร ธิติ ศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google