งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างกันคือยีนบนโครโมโซม ซึ่งบางครั้งก็อยู่เป็นเส้นเดี่ยว บางครั้งก็เป็น 2 เส้นคู่ที่ ติดกันอยู่บางจุด การเกิดการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างกันคือยีนบนโครโมโซม ซึ่งบางครั้งก็อยู่เป็นเส้นเดี่ยว บางครั้งก็เป็น 2 เส้นคู่ที่ ติดกันอยู่บางจุด การเกิดการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างกันคือยีนบนโครโมโซม ซึ่งบางครั้งก็อยู่เป็นเส้นเดี่ยว บางครั้งก็เป็น 2 เส้นคู่ที่ ติดกันอยู่บางจุด การเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเมื่อใด ?

3

4 http://www.micro.utexas.edu/courses/levin/bio304/genetics/chromosome.gif Centromere (primary constriction) Telomere Sister chromatids DNA A B a b allele Zygote A B a b Chromosome replication locus

5 Heterozygous gene Homozygous gene B B Alleles Locus

6 Alleles Phenotype Genotype Homozygote Heterozygot e Basic set of chromosom e(haploid) (n หรือ X) จงหาคำตอบสำหรับคำเหล่านี้

7 Dipl oid Hapl oid สภาพโครโมโซม haploid, diploid ต่างกันอย่างไร

8 http://www.spacedaily.com/images/chromosome-bg.jpg

9 http://www.emc.maricopa.edu/faculty/ farabee/BIOBK/BioBookgenintro.html

10 224 plants had white flowers 705 plantshad white flowers All plants had purple flowers White flowers Purple flowers X P. Generation (true- breeding parents) F 1.Generation (hybrids) F 2.Generatio n Ratio 3:1 ที่มา : Campbell, N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology การศึกษาลักษณะเดียว

11 3 :1 X Purple flowers PP White flowers pp Purple flowers Pp p P 1/2 F 1 sperm F 1 ova P Generation F 1 Generation F 2 Generation ที่มา : Campbell, N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology การศึกษาลักษณะเดียว

12 การผสมพันธุ์ระหว่างเสือ 2 สี ที่มา :Postlethwait, J.H., J.L Hopson and R.c. Veress. 1991. Biology

13 Law of segregation กฎการแยกตัวของยีน เกิดอะไรขึ้น

14 พันธุ์แท้ (pure breeding) พันธุ์ทาง (hybrid) Dominant trait Recessive trait จงหาคำตอบว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร

15 http://www.wwnorton.com/cdly/ genetics/ch12quiz.ht m การศึกษา 2 ลักษณะ

16 ยีนต่างโครโมโซมมีการ รวมกลุ่มอย่างอิสระ Law of Independent assortment กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนหมายถึงอะไร R Y R Y r y r y r Y r Y R y R y

17 ตัวอย่าง Albino, Autosomal recessive gene (a) พ่อปกติ X แม่ปกติ Aa Albino (aa) ที่มา : Cummings, M.R. 1997. Human Heredity Mendelian inheritance in human

18 แสดงการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ที่มา : Cummings, M.R. 1997. Human Heredity

19 ที่มา : Weaver R.F. and Hedrick, P.W. 1997. Genetics

20 ยีนมักไปด้วยกันยกเว้นเกิด cross over ถ้ายีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันจะไม่เกิดการ รวมกลุ่มอย่างอิสระในเซลล์สืบพันธุ์

21 เกณฑ์การวัดระยะห่างระหว่างยีน เกิด cross over มาก ยีนห่างกันมาก เกิด cross over น้อย ยีนห่างกันน้อย 1 % recombinant = 1 map unit

22 ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons. 2000. Genetics

23 ตัว ไหม : ตัวผู้ - ให้ไหมมากกว่าตัวเมีย 25-30 % - โครโมโซม W มี Dominant gene (Dark color) ดังนั้นจึงคัดไข่ สี ………….. ก่อนฟัก ZW ZZ

24 Incomplete dominance ที่มา : Campbell, N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology.

25 Codominance : หมู่ เลือด AB (I A I B ) ตัวอย่างนี้แสดงการข่มของยีนที่ เรียกว่า Codominance ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkin. 1999. Biology

26 Gene Interaction การมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีน 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง : หงอนไก่ P. Wyandottes Brahmas Rose (RRpp) Pea (rrPP) F1. Walnut (RrPp) F2 9/16 walnut, 3/16 rose, 3/16 pea, 1/16 single (R_P_) (R_pp) (rrP_) (rrpp) X

27 http://www.ndsu.nodak.edu/instruct/mcclean/plsc431/mendel/mendel6.htm walnut single rose pea

28 Lethal Genes ที่มา : Snustad, D.P. and M.J. Simmons. 2000. Genetics

29 ยีนบางตัวเมื่ออยู่ในสภาพ homozygous สิ่งมีชีวิตนี้จะตาย เรียกยีนประเภทนี้ว่า Lethal Recessive Gene

30 Sex-Linked genes : color blindness ยีนตาบอดสีถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X ในคนตาบอดสี จะอ่านแผ่นสีนี้ไม่ออก

31 โครโมโซม X เป็นยีนด้อย (recessive gene) X c X c, X c Y - ตา บอดสี X C X C,X C X c, X C Y - ปกติ ลักษณะการเขียนสัญลักษณ์และฟีโนไทป์ ลักษณะตาบอดสีมียีนควบคุมอยู่บน

32 การถ่ายทอดของยีนบนโครโมโซม X จะแตกต่างจากยีนบน autosome ที่ Mendel ว่าไว้

33 ที่มา Weaver, R.F. and P.W. Hedrick. 1997. Genetics  การผสมสลับจะบอกได้ว่ายีนอยู่บนโครโมโซมชนิดใด

34 Polygenes Inheritance ลักษณะ :- ปริมาณ - ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ - การกระจายของฟีโนไทป์ในประชากร อยู่ในรูปโค้งปกติ - สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล

35 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

36 Multiple alleles ยีนบางตำแหน่งมีอัล ลีลที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 2 อัลลีล ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons.2000. Genetics

37 ที่มา : Cambell, N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology

38 1. เซลล์สืบพันธุ์ คาดคะเน ใช้ Fork line method ถ้ายีน แต่ละคู่เป็นอิสระต่อกัน หรือใช้วิธีคำนวณ ชนิดของ เซลล์สืบพันธุ์ =2 n เช่น Aa Bb CC Dd (n = จำนวน heterozygous gene)

39 DdDdDdDd CCCC BbBb A ABC D ABCd AbCD AbCd DdDdDdDd CCCC BbBb a aBCD aBCd abCD abCd

40 2. การคาดคะเนสัดส่วน ฟี โนไทป์ : ต้องรู้ - การข่มของ ยีน - ยีนเป็น อิสระต่อกัน ? ยีน HH, Hh จะสร้าง สารตั้งต้นสำหรับยีน I A หรือ I B

41

42 Both gene pairs Offspri ng Final probilities 1/4 A 1/4 B 2/4 AB 3/4 form H substance 1/4 do not form H substance 3/4 form H substance 1/4 do not form H substance 3/4 form H substance 1/4 do not form H substance 3/16 Type A 1/16 Type O 6/16 Type AB 2/16 Type O 3/16 Type B 1/16 Type O

43 คำถาม 1. พ่อ AB แม่ AB ลูก O = 4/16 เป็นได้อย่างไร 2. ยีนด้อยบนโครโมโซม X มีโอกาสจะปรากฏใน เพศหญิงหรือชายมากกว่ากัน 3. ในคนมี Lethal gene หรือไม่ 4. Linked gene คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างกันคือยีนบนโครโมโซม ซึ่งบางครั้งก็อยู่เป็นเส้นเดี่ยว บางครั้งก็เป็น 2 เส้นคู่ที่ ติดกันอยู่บางจุด การเกิดการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google