งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 2

2 3.โครโมโซม-ยีน การเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเมื่อใด?
ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างกันคือยีนบนโครโมโซม ซึ่งบางครั้งก็อยู่เป็นเส้นเดี่ยว บางครั้งก็เป็น 2 เส้นคู่ที่ ติดกันอยู่บางจุด การเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเมื่อใด?

3

4 Chromosome replication
Telomere DNA A B a b allele Zygote A B a b Chromosome replication locus Centromere (primary constriction) Sister chromatids

5 Alleles Heterozygous gene Locus B B Homozygous gene

6 Basic set of chromosome(haploid) (n หรือ X)
Locus Alleles Phenotype Genotype Homozygote Heterozygote Basic set of chromosome(haploid) (n หรือ X) จงหาคำตอบสำหรับคำเหล่านี้

7 Diploid Haploid สภาพโครโมโซม haploid, diploid ต่างกันอย่างไร

8

9 4.Mendelian Genetics http://www.emc.maricopa.edu/faculty/
farabee/BIOBK/BioBookgenintro.html

10 การศึกษาลักษณะเดียว P. Generation (true-breeding parents)
224 plants had white flowers 705 plantshad All plants had purple flowers White flowers Purple X P. Generation (true-breeding parents) F1.Generation (hybrids) F2.Generation Ratio 3:1 การศึกษาลักษณะเดียว ที่มา : Campbell, N.A. and J.B. Reece Biology

11 การศึกษาลักษณะเดียว 3 : 1 X P Generation F1 Generation F2 Generation
Purple flowers PP White flowers pp Pp p P 1/2 F1 sperm F1 ova P Generation F1 Generation F2 Generation ที่มา : Campbell, N.A. and J.B. Reece Biology

12 การผสมพันธุ์ระหว่างเสือ 2 สี
การผสมพันธุ์ระหว่างเสือ 2 สี ที่มา :Postlethwait, J.H., J.L Hopson and R.c. Veress Biology

13 Law of segregation กฎการแยกตัวของยีน
เกิดอะไรขึ้น

14 จงหาคำตอบว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร
พันธุ์แท้ (pure breeding) พันธุ์ทาง (hybrid) Dominant trait Recessive trait

15 การศึกษา 2 ลักษณะ genetics/ch12quiz.htm

16 ยีนต่างโครโมโซมมีการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
R R r r Y y y Y R r r R Y y Y y ยีนต่างโครโมโซมมีการรวมกลุ่มอย่างอิสระ Law of Independent assortment กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนหมายถึงอะไร

17 Mendelian inheritance in human
ตัวอย่าง Albino , Autosomal recessive gene (a) พ่อปกติ X แม่ปกติ Aa Aa Albino (aa) ที่มา : Cummings, M.R Human Heredity

18 แสดงการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ที่มา : Cummings, M.R Human Heredity แสดงการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์

19 Mendelian Inheritance in animal ที่มา: Weaver R.F. and Hedrick,
P.W Genetics

20 ยีนมักไปด้วยกันยกเว้นเกิด cross over
Linked Genes ยีนมักไปด้วยกันยกเว้นเกิด cross over ถ้ายีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันจะไม่เกิดการรวมกลุ่มอย่างอิสระในเซลล์สืบพันธุ์

21 เกณฑ์การวัดระยะห่างระหว่างยีน
เกิด cross over มาก ยีนห่างกันมาก เกิด cross over น้อย ยีนห่างกันน้อย 1 % recombinant = map unit

22 Dihybrid test cross ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons Genetics

23 Sex-linked gene กับการปรับปรุงพันธุ์
ZW ตัวไหม : ZZ ตัวผู้ - ให้ไหมมากกว่าตัวเมีย % - โครโมโซม W มี Dominant gene (Dark color) ดังนั้นจึงคัดไข่สี…………..ก่อนฟัก

24 5. เหนือกฏเกณฑ์ของเมนเดล
ที่มา : Campbell, N.A. and J.B. Reece Biology. Incomplete dominance

25 Codominance : หมู่เลือด AB (IAIB)
ที่มา: Guttman, B.S. and J.W. Hopkin. 1999. Biology ตัวอย่างนี้แสดงการข่มของยีนที่เรียกว่า Codominance

26 Gene Interaction การมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีน 2 ตำแหน่ง
การมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีน 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง : หงอนไก่ P. Wyandottes Brahmas Rose (RRpp) Pea (rrPP) X F Walnut (RrPp) F2 9/16 walnut, 3/16 rose, 3/16 pea, 1/16 single (R_P_) (R_pp) (rrP_) (rrpp)

27 rose pea single walnut

28 Lethal Genes ที่มา : Snustad, D.P. and M.J. Simmons Genetics

29 ยีนบางตัวเมื่ออยู่ในสภาพ homozygous
สิ่งมีชีวิตนี้จะตาย เรียกยีนประเภทนี้ว่า Lethal Recessive Gene

30 Sex-Linked genes : color blindness
จะอ่านแผ่นสีนี้ไม่ออก

31 โครโมโซม X เป็นยีนด้อย (recessive gene)
ลักษณะตาบอดสีมียีนควบคุมอยู่บน โครโมโซม X เป็นยีนด้อย (recessive gene) Xc Xc, XcY - ตาบอดสี XCXC,XC Xc, XCY - ปกติ ลักษณะการเขียนสัญลักษณ์และฟีโนไทป์

32 การถ่ายทอดของยีนบนโครโมโซม X จะแตกต่างจากยีนบน
autosome ที่ Mendel ว่าไว้

33 การผสมสลับจะบอกได้ว่ายีนอยู่บนโครโมโซมชนิดใด
ที่มา Weaver, R.F. and P.W. Hedrick Genetics

34 Polygenes Inheritance
ลักษณะ :- ปริมาณ - ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ - การกระจายของฟีโนไทป์ในประชากร อยู่ในรูปโค้งปกติ - สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล

35 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

36 ยีนบางตำแหน่งมีอัลลีลที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 2 อัลลีล
Multiple alleles ยีนบางตำแหน่งมีอัลลีลที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 2 อัลลีล ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons Genetics

37 ที่มา : Cambell, N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology

38 6. การคาดคะเนความน่าจะเป็น
1. เซลล์สืบพันธุ์ คาดคะเน ใช้ Fork line method ถ้ายีนแต่ละคู่เป็นอิสระต่อกัน เช่น Aa Bb CC Dd หรือใช้วิธีคำนวณ ชนิดของเซลล์สืบพันธุ์=2n (n = จำนวน heterozygous gene)

39 ตัวอย่างเซลล์สืบพันธุ์
D d C B b A ABCD ABCd AbCD AbCd a aBCD aBCd abCD abCd Fork Line method ตัวอย่างเซลล์สืบพันธุ์ abCD มีโอกาส 1/8

40 2. การคาดคะเนสัดส่วน ฟีโนไทป์ : ต้องรู้
2. การคาดคะเนสัดส่วน ฟีโนไทป์ : ต้องรู้ - การข่มของยีน - ยีนเป็นอิสระต่อกัน? ยีน HH, Hh จะสร้าง สารตั้งต้นสำหรับยีน IA หรือ IB

41

42 Both gene pairs Offspring Offspring Final probilities 1/4A 1/4B 2/4AB
3/4 form H substance 1/4 do not form H substance 3/16 Type A 1/16 Type O 6/16 Type AB 2/16 Type O 3/16 Type B

43 คำถาม 1. พ่อ AB แม่ AB ลูก O = 4/16 เป็นได้อย่างไร
2. ยีนด้อยบนโครโมโซม X มีโอกาสจะปรากฏใน เพศหญิงหรือชายมากกว่ากัน 3. ในคนมี Lethal gene หรือไม่ 4. Linked gene คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google