งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.Cellular Reproduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.Cellular Reproduction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 7.Cellular Reproduction
Bacterial cell division (binary fission) สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีลักษณะ double strand DNA และมี DNA replication ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece Biology.

3 Eukaryotic chromosome
ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece Biology.

4 1. Circular chromosome กับ Linear Chromosome ต่างกันอย่างไร
คำถาม 1. Circular chromosome กับ Linear Chromosome ต่างกันอย่างไร 2. Eukaryotic organism ต่างจาก Prokaryotic organism อย่างไร

5 เซลล์เติบโต G.1 (Gap 1) สร้างโปรตีน, RNA G.2 (Gap 2) S (DNA synthesis)
พืชและสัตว์ชั้นสูงเซลล์มีการเติบโตโดยการ แบ่งเซลล์ วัฎจักรของเซลล์ประกอบด้วย เซลล์เติบโต สร้างโปรตีน, RNA G.1 (Gap 1) G.2 (Gap 2) S (DNA synthesis) เพิ่มปริมาณ DNA M แบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส

6 The cell cycle

7 Times Interphase ~ 90 % (Grows and copies chromosome) M phase ~ 10 %
(divides daughter) เวลาที่ใช้ในวงจรของการแบ่งเซลล์ไม่เท่ากัน

8 Mitosis แบ่งนิวเคลียส identical set of chromosome

9 ระยะแรกให้สังเกตสิ่งเหล่านี้
Nuclear membrane โครมาติน (chromatin) นิวคลีโอลัส (nucleolus) DNA replication

10 ระยะถัดมาคือ ตอนต้นของ Prophase ให้สังเกต
โครโมโซม นิวคลีโอลัส

11 ระยะ Late Prophase สังเกตโครโมโซมและ nuclear membrane

12 Metaphase : โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาติด
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีก? สังเกตการเคลื่อนตัวของโครโมโซมด้วย

13 Anaphase : centromere แยกตัวทำให้
sister chromatid ของแต่ละโครโมโซม เคลื่อนตัวไปทิศทางตรงกันข้าม

14 Telophase : ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม

15 Cytokinesis : - มีอะไรเกิดขึ้นกับ nuclear membrane
- ลักษณะโครโมโซมเป็นอย่างไร - เซลล์ตัวอย่างนี้เป็นเซลล์พืช หรือเซลล์สัตว์

16 เข้าสู่รอบใหม่ของ cell cycle จึงเข้าสู่ Interphase
อีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้คือ…….

17 Cytokinesis - เซลล์สัตว์
- เซลล์สัตว์ ข้อสังเกตการแบ่งเซลล์ไซโตปลาสสึมของเซลล์สัตว์คือ?

18 Cytokinesis - เซลล์พืช
- เซลล์พืช การแบ่งไซโตปลาสมของเซลล์พืชมีโครงสร้างสำคัญเกิดขึ้นคือ?

19 การสูญเสียการควบคุมการแบ่งเซลล์
เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ปกติกับเซลล์ที่สูญเสียการควบคุมข้อสังเกตคือ...

20 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins Biology

21 Breast tumor ตัวอย่างการสูญเสียการควบคุมในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece Biology. Breast tumor ตัวอย่างการสูญเสียการควบคุมในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

22 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

23 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

24 Meiosis MITOSIS ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece Biology.

25 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

26 บริเวณรังไข่และอัณฑะของคนจะมีลักษณะ
ไมโทซิสที่กล่าวมาเกิดหลังการปฏิสนธิระหว่าง ไข่กับอสุจิ จนกระทั่งให้มนุษย์ตัวโตแต่สำหรับ บริเวณรังไข่และอัณฑะของคนจะมีลักษณะ การแบ่งเซลล์ที่ต่างออกไปเรียกไมโอซีส ซึ่งจะผ่าน Interphase เช่นกัน

27 Prophase I : ประกอบด้วย 5 ระยะย่อยโครโมโซม
diakinesis Prophase I : ประกอบด้วย 5 ระยะย่อยโครโมโซม replicate แล้วจากระยะ interphase ให้สังเกต การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม………………

28 จงหาคำตอบสำหรับคำเหล่านี้ จงหาคำตอบสำหรับคำเหล่านี้
Homologous chromosome Synapsis Bivalent Crossing over Recombinant chromosome

29 Metaphase I , Anaphase I และ Telophase I
ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons Genetics Metaphase I , Anaphase I และ Telophase I ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม

30 ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons.2000. Genetics

31 Prophase II, Metaphase II, Anaphase II
สังเกตการแยกตัว การเคลื่อนตัวของโครโมโซม จำนวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น และจำนวนโครโมโซม ในแต่ละเซลล์ และจำนวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น

32 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในเซลล์สัตว์
ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins Biology

33 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในเซลล์พืช
ที่มา : Hart, D.L Genetics

34 Genetic Recombination
- การจัดเรียงตัวใหม่ของยีนเกิดจาก 1. การปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ-แม่ ผลผลิตของไมโอซิส จากเนื้อเยื่อบริเวณอัณฑะ ซึ่งพยายามจะเข้าปฏิสนธิ กับเซลล์ไข่

35 2.การเกิด cross over ที่มา : Cambell, N.A. and J.B. Reece Biology

36 3. Random assortment ในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ : ชนิดของยีนในเซลล์สืบพันธุ์
ในระยะ Metaphase I ถ้าสิ่งมีชีวิตมีหลาย โครโมโซมจะมีการเรียงตัวของโครโมโซมคู่เหมือน ก่อนการแยกตัวได้หลายรูปแบบ เช่น

37 ที่มา : Cambell, N.A. and J.B. Reece.2002. Biology


ดาวน์โหลด ppt 7.Cellular Reproduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google