งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bacterial cell division (binary fission) สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีลักษณะ double strand DNA และมี DNA replication ที่มา : Campbell,N.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bacterial cell division (binary fission) สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีลักษณะ double strand DNA และมี DNA replication ที่มา : Campbell,N.A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Bacterial cell division (binary fission) สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีลักษณะ double strand DNA และมี DNA replication ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology.

4 Eukaryotic chromosome ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology.

5 1. Circular chromosome กับ Linear Chromosome ต่างกันอย่างไร 2. Eukaryotic organism ต่างจาก Prokaryotic organism อย่างไร

6 G.1 (Gap 1) G.2 (Gap 2) เซลล์เติบโต สร้างโปรตีน, RNA S (DNA synthesis) เพิ่มปริมาณ DNA พืชและสัตว์ชั้นสูงเซลล์มีการเติบโตโดยการ แบ่งเซลล์ วัฎจักรของเซลล์ประกอบด้วย M แบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส

7 The cell cycle

8 Tim es Interphase ~ 90 % (Grows and copies chromosome) M phase ~ 10 % (divides daughter) เวลาที่ใช้ในวงจรของการแบ่งเซลล์ไม่เท่ากัน

9 Mito sis แบ่งนิวเคลียส identical set of chromosome

10 Nuclear membrane โครมาติน (chromatin) นิวคลีโอลัส (nucleolus) DNA replication ระยะแรกให้สังเกตสิ่งเหล่านี้

11 ระยะถัดมาคือ ตอนต้นของ Prophase ให้สังเกต โครโมโซม นิวคลีโอลัส

12 ระยะ Late Prophase สังเกตโครโมโซมและ nuclear membrane

13 Metaphase : โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาติด มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีก ? สังเกตการเคลื่อนตัวของโครโมโซมด้วย

14 Anaphase : centromere แยกตัวทำให้ sister chromatid ของแต่ละโครโมโซม เคลื่อนตัวไปทิศทางตรงกันข้าม

15 Telophase : ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม

16 Cytokinesis : - มีอะไรเกิดขึ้นกับ nuclear membrane - ลักษณะโครโมโซมเป็นอย่างไร - เซลล์ตัวอย่างนี้เป็นเซลล์พืช หรือเซลล์สัตว์

17 เข้าสู่รอบใหม่ของ cell cycle จึงเข้าสู่ Interphase อีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้คือ …….

18 Cytoki nesis - เซลล์ สัตว์ ข้อสังเกตการแบ่งเซลล์ไซโตปลาสสึมของเซลล์สัตว์คือ ?

19 Cytokin esis - เซลล์ พืช การแบ่งไซโตปลาสมของเซลล์พืชมีโครงสร้างสำคัญเกิดขึ้นคือ ?

20 เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ปกติกับเซลล์ที่ สูญเสียการควบคุมข้อสังเกตคือ...

21 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

22 ตัวอย่างการสูญเสียการควบคุมในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology. Breast tumor

23 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

24

25 Meio sis MITOSIS ที่มา : Campbell,N.A. and J.B. Reece. 2002. Biology.

26 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology

27 บริเวณรังไข่และอัณฑะของคนจะมีลักษณะ การแบ่งเซลล์ที่ต่างออกไปเรียกไมโอซีส ซึ่งจะผ่าน Interphase เช่นกัน ไมโทซิสที่กล่าวมาเกิดหลังการปฏิสนธิระหว่าง ไข่กับอสุจิ จนกระทั่งให้มนุษย์ตัวโตแต่สำหรับ

28 Prophase I : ประกอบด้วย 5 ระยะย่อยโครโมโซม replicate แล้วจากระยะ interphase ให้สังเกต การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม ……………… diakinesis

29 Homologous chromosome Syna psis Bivalent Crossing over Recombinant chromosome จงหาคำตอบสำหรับคำเหล่านี้

30 ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม Metaphase I, Anaphase I และ Telophase I ที่มา :Snustad, D.P and M.J. Simmons.2000. Genetics

31

32 Prophase II, Metaphase II, Anaphase II สังเกตการแยกตัว การเคลื่อนตัวของโครโมโซม ในแต่ละเซลล์ และจำนวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น จำนวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น และจำนวนโครโมโซม

33 ที่มา : Guttman, B.S. and J.W. Hopkins. 1999. Biology การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในเซลล์สัตว์

34 ที่มา : Hart, D.L. 1994. Genetics การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใน เซลล์พืช

35 Genetic Recombinatio n - การจัดเรียงตัวใหม่ ของยีนเกิดจาก 1. การปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ - แม่ ผลผลิตของไมโอซิส จากเนื้อเยื่อบริเวณอัณฑะ ซึ่งพยายามจะเข้าปฏิสนธิ กับเซลล์ไข่ http://worms.zoology.wisc.edu/urchins/SUfert_intro.html

36 ที่มา : Cambell, N.A. and J.B. Reece.2002. Biology 2. การเกิด cross over

37 ในระยะ Metaphase I ถ้าสิ่งมีชีวิตมีหลาย โครโมโซมจะมีการเรียงตัวของโครโมโซมคู่เหมือน ก่อนการแยกตัวได้หลายรูปแบบ เช่น 3. Random assortment ในกระบวนการสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ : ชนิดของยีนใน เซลล์สืบพันธุ์

38 ที่มา : Cambell, N.A. and J.B. Reece.2002. Biology


ดาวน์โหลด ppt Bacterial cell division (binary fission) สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีลักษณะ double strand DNA และมี DNA replication ที่มา : Campbell,N.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google