งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย เกล็ดนที สสิกาญจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย เกล็ดนที สสิกาญจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย เกล็ดนที สสิกาญจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8

2 Page 2

3 Page 3 หัวข้อการบรรยาย  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน  ลักษณะการตรวจสอบและข้อสังเกต  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

4 Page 4กำเนิดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เริ่มมีขึ้นในปี พ. ศ. 2418 ในราชการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 18 ก. ย.2458 กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 29 ก. ย.2515 สนง. คณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน ทบวงการเมืองอิสระขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี 18 ก. ย.2542 สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5 Page 5 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมี ฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

6 Page 6 โครงสร้างองค์กรการตรวจเงิน แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ตรวจสอบ การเงินที่ 1-8 สำนักงาน ตรวจสอบ พัสดุและสืบสวน ที่ 1-4 สำนักงาน ตรวจสอบ ดำเนินงาน ที่ 1-2 สำนักงานการ ตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาค ที่ 1-15

7 Page 7 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การได้มา  ประธานวุฒิสภาสรรหา  ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา  ประกอบด้วยประธาน 1 กรรมการ 9  วาระ 6 ปี เพียงวาระเดียว

8 Page 8 อำนาจหน้าที่ของ คตง.  วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ เงินแผ่นดิน  ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการเงิน ของรัฐ

9 Page 9 อำนาจหน้าที่ของ คตง.(ต่อ)  ออกระเบียบหรือประกาศกำหนด มาตรฐานหรือ มาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมการ ตรวจสอบ  เสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือ ปฏิบัติให้ ถูกต้อง  กำกับและเป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดว่าด้วยวินัยทาง งบประมาณและการคลัง  พิจารณาเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

10 Page 10 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การได้มา  ได้รับการคัดเลือกจาก คตง. เสนอสมาชิกวุฒิสภา  ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา  วาระ 5 ปี เพียงวาระเดียว

11 Page 11 อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการฯ  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบบริหารทั่วไป ของ สตง.  เป็นผู้แทน สตง.ในกิจการของ สตง.ที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง./ คณะกรรมการวินัยทางงบระมาณและการ คลัง

12 Page 12 12 ความหมาย หน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

13 Page 13 1. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม 2.หน่วยงานราชการภูมิภาค 3.หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยรับ ตรวจ

14 Page 14 4. หน่วยงานอื่นของรัฐ 5. หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับ เงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (1) (2) (3 ) (4) 6. หน่วยงานอื่นใด หรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ สตง.เป็นผู้ ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ (ต่อ)

15 Page 15 ผู้รับตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ หรือ การบริหารของหน่วยรับตรวจ

16 Page 16 ตรวจสอบ การตรวจสอบ บัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา การบริหาร เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์

17 Page 17 เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ได้มาจาก  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินกู้  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ หรือต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ

18 Page 18 จะเป็นของหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับตรวจมีอำนาจ หรือสิทธิในการใช้จ่าย หรือใช้ประโยชน์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ที่ได้มา

19 Page 19 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีแบบแผนการปฏิบัติราชการ  อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ บริหารการเงินของรัฐ  เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  ให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจำเป็น แก่การตรวจสอบ

20 Page 20 อำนาจหน้าที่ ของ สตง. 1. รับผิดชอบงานธุรการของ คตง. 2. ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 3. จัดทำรายงานประจำปี 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของ สตง.

21 Page 21 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 1.ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา การ ใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินอื่น ของหน่วย รับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ แสดงความเห็นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

22 Page 22 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่าย ทรัพย์สิน หรือการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน งาน โครงการของ หน่วยรับตรวจ แสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ โดยประหยัดได้ผลตาม เป้าหมายและคุ้มค่าหรือไม่ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ( ต่อ )

23 Page 23 2. ตรวจสอบบัญชี และรายงานการ รับจ่าย ประจำปีและงบแสดงฐานะการเงิน แผ่นดินประจำปี แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ ตามความเป็นจริงหรือไม่ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ( ต่อ )

24 Page 24 3. ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตรา ประจำปี แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ ตามความเป็นจริงหรือไม่ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ( ต่อ )

25 Page 25 4. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับ ตรวจ และให้ตรวจสอบการประเมินภาษี อากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ รายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ( ต่อ )

26 Page 26 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยว กับแผนงาน งาน โครงการที่ จะมีผลกระทบต่อการ จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ( ต่อ )

27 Page 27 มาตรา 42 ให้ผู้ว่า หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีอำนาจดังนี้ 1. เรียกผู้รับตรวจ เรียกเจ้าหน้าที่ หน่วยรับตรวจ เพื่อสอบสวน หรือสั่งให้ส่ง มอบบัญชี ทะเบียนเอกสาร หลักฐานที่จัดทำขึ้นหรือมี ไว้ในครอบครอง 2. อายัด เงิน ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียนเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยรับตรวจ

28 Page 28 มาตรา 42 (ต่อ) 3.เรียกบุคคลใดๆ เพื่อมาให้การเป็น พยานหรือให้ส่ง มอบ บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่ เกี่ยวกับหรือสันนิษฐาน ว่าเกี่ยวกับหน่วยรับ ตรวจ

29 Page 29 มาตรา 42 (ต่อ) 4.มีอำนาจเข้าไปใน สถานที่ใดๆ - ในเวลาทำการ - ในระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึดหรือ อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น เพื่ออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับ หรือสันนิษฐานว่า เกี่ยวกับ หน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

30 Page 30 ไม่มีข้อสังเกต รายงาน หัวหน้า ส่วนราชการ

31 Page 31 มีข้อสังเกต (ข้อทักท้วง) รายงาน ส่วนราชการ กระทรวง สตง

32 Page 32 มาตรา 44 – 46 เป็นกรณีที่แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วย รับตรวจไปดำเนินการต่อไป

33 Page 33 มาตรา 44 พิจารณา ผลการตรวจสอบ  มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติ คณะรัฐมนตรี  หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดำเนินการให้ คณะกรรมการทราบภายใน 60 วัน  กรณีหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

34 Page 34 มาตรา 45 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่มีข้อกำหนดให้ หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตาม

35 Page 35 มาตรา 46 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้ อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เงินหรือทรัพย์สินของราชการ  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี  แจ้งต่อ ป.ป.ช.  แจ้งหน่วยรับตรวจ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ ควบคุมกำกับ

36 Page 36 มาตรา 47 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมีผู้กระทำ การโดยมิชอบ  สตง. มีอำนาจประเมินความเสียหาย

37 Page 37 มาตรา 61 (มี อำนาจสอบสวน) ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา(มี อำนาจสอบสวน)

38 Page 38 มาตรา 63 – 65 กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามผลการ แจ้งตามรายงานการตรวจสอบ  ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย (ม.63)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.64)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.65)

39 ลักษณะ งานตรวจสอบ การตรวจสอบ งบการเงิน การตรวจสอบ การจัดเก็บ รายได้ การตรวจสอบ การซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การดำเนินงาน การตรวจสอบ สืบสวน การตรวจสอบ ลักษณะอืน

40 Page 40 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน  เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่มีระเบียบกำหนดให้ เบิกจ่าย  ขาดการควบคุมหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ผู้จ่ายเงินไม่ประทับตรา จ่ายเงินแล้ว ไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย ไม่ลงวัน เดือน ปี และไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงกำกับไว้เป็นหลักฐานการ จ่ายเงินทุกฉบับ  การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้กรณีจัดซื้อหรือจ้างทำของ ไม่ได้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้ หรือกรณีออกเช็คในนามเจ้าหนี้ ไม่ ขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่ได้ขีด คร่อม

41 Page 41 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน (ต่อ)  ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หรือจัดทำไม่ครบถ้วน  กรณีมีเงินสดคงเหลือไม่ได้ส่งมอบต่อให้คณะกรรมการเก็บรักษา เงิน  เก็บรักษาเงินเกินวงเงินที่อนุญาต โดยไม่ได้นำเงินที่ได้รับและเก็บ รักษาไว้ในวันใดวันหนึ่งที่เกินวงเงินที่อนุญาตให้นำส่งเป็นรายได้ แผ่นดินโดยด่วนหรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตัวเงินและ หลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำ วันที่มีการรับจ่ายเงิน

42 Page 42 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน (ต่อ)  ผู้ยืมไม่ได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนดเวลา ส่งล่าช้า  สัญญายืมเงินมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูง  ไม่กำหนดเวลาชดใช้เงินยืม  ไม่แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในการยืม  ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการเรียกชดใช้ตามเงื่อนไขในสัญญาการ ยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และมีการยืมใหม่โดยไม่ส่งคืนเงินยืม เก่า  อนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ในขณะที่ผู้ยืมยังมีหนี้ค้างชำระอยู่

43 Page 43 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน (ต่อ)  ขาดการควบคุมใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลังฯ เช่น ไม่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่ได้รายงานใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่ใช้ไป กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินไม่หมดเล่มไม่ได้เจาะปรุหรือประทับตรา เลิกใช้ในใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังไม่ได้ใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้ รับเงินต่อไป  การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินไม่ครบถ้วน และล่าช้า  มีการแก้ไขหลักฐาน เช่น วันที่นำส่ง และวันที่รับเงิน  ไม่มีจัดให้มีการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้

44 Page 44 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ( ต่อ ) ด้านการบัญชี  การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่ตน กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ  การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

45 Page 45 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1. ไม่จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เงินประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพันไม่ได้จ่ายคืน ผู้รับจ้าง 3. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำใบสั่งซื้อสั่ง จ้างในระบบ GFMIS โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงิน ทดรองราชการ

46 Page 46 ด้านการบริหารพัสดุ 1. บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกันกับรายงานการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือจัดทำไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็น ปัจจุบัน 3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอรายงานผลการตรวจสอบล่าช้า 4. ไม่ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ สตง. 5. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่รายงานว่าการ รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีสภาพอย่างไรขณะที่ตรวจสอบ และ ถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมและบัญชีหรือไม่

47 Page 47 ด้านการตรวจสอบ การดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 2. การบริหารจัดการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ 3. การใช้จ่ายเงินในการบริหารโครงการไม่เป็นไปโดย ประหยัด

48 Page 48 ระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546

49 Page 49 ส่วนงาน 1. สภาพแวดล้อม การควบคุม 2. ประเมินความ เสี่ยง 3. กิจกรรมการ ควบคุม 4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 5. ติดตาม ประเมินผล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของ รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน การควบคุมภายใน

50 Page 50 วินัยทางงบประมาณและการคลัง วัตถุประสงค์ 1. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมระบบการ ตรวจสอบ 2. มีวินัยทางงบประมาณและการคลัง 3. แก้ปัญหาการปฏิบัติผิดระเบียบซ้ำซาก 4. เป็นมาตรการป้องปราม

51 Page 51 เนื้อหา  การบังคับใช้ (21 ต.ค.44)  โทษปรับทางปกครอง  การรอการลงโทษและการเพิ่มโทษ  เหตุยกเว้นโทษและอายุความ

52 Page 52 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณ และการคลัง ความผิดเกี่ยวกับ 1. การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการ นำส่งเงิน 2. การเบิกเงินและการจ่ายเงิน 3. การบริหารงบประมาณและการ ก่อหนี้ ผูกพัน

53 Page 53 4. การจัดเก็บรายได้ 5. การยืมเงิน 6. พัสดุ 7. ความผิดอื่น ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและ การคลัง ความผิดเกี่ยวกับ ( ต่อ )

54 Page 54 หลักเกณฑ์การรับโทษ 1. เป็นเจ้าหน้าที่ 2. มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ 3. กระทำความผิดต่อหน้าที่

55 Page 55 55 4. เป็นการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับ การ ควบคุมการเงินของรัฐ 5. กระทำโดยจงใจ ผล ผล ต้องรับโทษ ปรับทางปกครอง หลักเกณฑ์การรับโทษ ( ต่อ )

56 Page 56 โทษปรับทางปกครอง โทษชั้นที่ 1 โทษชั้นที่ 2 โทษชั้นที่ 3 โทษชั้นที่ 4 ไม่เกิน เงินเดือน 1 เดือน เท่ากับ เงินเดือน 2-4 เดือน เท่ากับ เงินเดือน 5-8 เดือน เท่ากับ เงินเดือน9- 12 เดือน

57 Page 57 การรอการลงโทษ ต้องครบองค์ประกอบ 1. ความผิดอัตราโทษชั้นที่ 1หรือ 2 2. ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ - ทำหน้าที่ใหม่ได้ไม่เกิน 6 เดือน - ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. ไม่เคยทำผิดวินัยตามระเบียบนี้มาก่อน

58 Page 58 การเพิ่มโทษปรับทางปกครอง มี 2 กรณี มีคำวินิจฉัยชี้ขาดของ คตง. กรณีที่ 1 ให้รับโทษและกระทำความ ผิดระหว่างที่ยังต้องรับโทษ กรณีที่ 2 ให้รับโทษและกระทำความ ผิดภายใน 5 ปีนับแต่วันมี คำวินิจฉัยชี้ขาดของคตง.

59 Page 59 เหตุยกเว้นโทษ ถ้ากระทำผิดเพราะต้องทำตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา และพิสูจน์ได้ว่าได้โต้แย้ง หรือคัดค้านคำสั่งนั้นแล้ว

60 Page 60 อายุความ ขาดอายุความ ถ้ามิได้ดำเนินกระบวนการ พิจารณาความผิด ภายใน 5 ปี นับแต่วัน ทำผิด

61 Page 61 ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัด เก็บเงินหรือรับ ชำระเงิน รับชำระแล้วไม่ออก หลักฐานหรือใบเสร็จ รับเงิน รับโทษปรับทางปก ครองชั้นที่ 1องค์ประกอบความผิด  เป็นเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับชำระเงิน  รับชำระเงิน  ไม่ออกหลักฐาน  โดยจงใจ

62 Page 62 การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง  การเก็บรักษาเงินเก็บแล้วแต่ไม่นำเงินเข้าฝาก โทษปรับ ทางปกครองชั้นที่ 1  การนำเงินส่ง รับแล้วไม่นำส่งโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1 ถ้ากระทำต่อเงินรายได้ เงินเบิกเกินส่งคืน โทษปรับทาง ปกครองชั้นที่ 2  ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้บังคับบัญชาโทษ ปรับทางปกครองชั้นที่ 2 หรือ 3

63 Page 63 ส่วนที่ 2 การเบิกเงินและการจ่ายเงิน  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงิน หรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบที่ใช้ บังคับ  โทษปรับทางปกครองชั้น ที่ 3องค์ประกอบความผิด  เป็นเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เบิกเงินหรือ จ่ายเงิน  ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  โดยจงใจ

64 Page 64 ส่วนที่ 3 การบริหารงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน  จนท.จัดการเกี่ยวกับ งปม.  กระทำการจ่ายเงินก่อน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีง ปม.  กระทำโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจตาม ระเบียบใช้บังคับ องค์ประกอบความผิด  เป็นเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินง ปม.  จ่าย/ก่อหนี้ผูกพันก่อน เงินงวด ไม่มี งปม.  ปราศจากอำนาจหรือ นอกเหนืออำนาจ  โดยจงใจ  โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3

65 Page 65 ส่วนที่ 4 การจัดเก็บรายได้  จนท.มีหน้าที่คำนวณ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นเพื่อเรียกเก็บ  จงใจคำนวณตัวเลขไม่ ถูกต้องให้ไม่ต้องเสีย/ เสียน้อยกว่า  โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 2 องค์ประกอบความผิด  เป็นเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่คำนวณภาษี  คำนวณไม่ถูกต้อง  เพื่อให้ไม่ต้องเสีย/เสีย น้อยกว่า  โดยจงใจ

66 Page 66 ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับเงินยืม  ผู้บังคับบัญชาหรือ จนท.มีอำนาจอนุมัติหรือ จ่ายเงินยืมไม่ถูกต้อง  เป็นเหตุให้เกิดความ เสียหายแก่รัฐ  โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3 องค์ประกอบความผิด  เป็นผู้บังคับบัญชาหรือ จนท.  มีอำนาจอนุมัติ  อนุมัติให้ยืมหรือจ่าย เงิน ยืม  ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  เป็นเหตุให้เกิดความ เสียหายแก่รัฐ  โดยจงใจ

67 Page 67 ส่วนที่ 6 เกี่ยวกับการพัสดุ  จนท.มีหน้าที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบโดยมิชอบ  แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อ จัด จ้าง  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐ  โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4 องค์ประกอบความผิด  เป็นจนท.  มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัด จ้าง  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดย มิชอบโดยแบ่งแยกวงเงินซื้อ / จ้าง  เพื่อให้อำนาจ/วิธีการสั่งซื้อ/ จ้างเปลี่ยนแปลงไป  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ รัฐ  โดยจงใจ

68 Page 68 ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น  เป็นจนท.  มีหน้าที่ใช้จ่ายเงิน งปม.  ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยปราศจากอำนาจหรือ นอกเหนืออำนาจ  เกิดความเสียหายแก่รัฐ  โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 องค์ประกอบความผิด  เป็นเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ปราศจากอำนาจนอกเหนือ อำนาจ  เกิดความเสียหายแก่รัฐ  โดยจงใจ

69 Page 69 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

70 Page 70 เนื้อหา  สาระสำคัญของระเบียบฯ  แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ภายใน

71 Page 71 สาระสำคัญของระเบียบฯ ข้อ 4. นำแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ภายในท้ายระเบียบไปใช้ ข้อ 5. ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปี และ แผนการตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ สตง. ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับ อนุมัติ เว้นแต่ สตง. จะขอให้ดำเนินการเป็นอย่าง อื่น

72 Page 72 สาระสำคัญของระเบียบฯ ( ต่อ ) ข้อ 6. ส่งสำเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายใน และของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่สำคัญ ให้ สตง. ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับ รายงานผลการตรวจสอบ ข้อ 8. ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ หน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุม ภายในที่ คตง. กำหนด

73 Page 73


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย เกล็ดนที สสิกาญจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google