งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย เกล็ดนที สสิกาญจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8

2

3 หัวข้อการบรรยาย โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ลักษณะการตรวจสอบและข้อสังเกต ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

4 กำเนิดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ ในราชการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18ก.ย กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 29ก.ย สนง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทบวงการเมืองอิสระขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 18ก.ย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

6 โครงสร้างองค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ตรวจสอบ การเงินที่ 1-8 สำนักงาน ตรวจสอบ พัสดุและสืบสวน ที่ 1-4 สำนักงาน ตรวจสอบ ดำเนินงาน ที่ 1-2 สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 1-15

7 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การได้มา ประธานวุฒิสภาสรรหา ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยประธาน 1 กรรมการ 9 วาระ 6 ปี เพียงวาระเดียว

8 อำนาจหน้าที่ของ คตง. วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ

9 อำนาจหน้าที่ของ คตง.(ต่อ)
ออกระเบียบหรือประกาศกำหนด มาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมการตรวจสอบ เสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือ ปฏิบัติให้ถูกต้อง กำกับและเป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พิจารณาเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

10 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
การได้มา ได้รับการคัดเลือกจาก คตง. เสนอสมาชิกวุฒิสภา ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา วาระ 5 ปี เพียงวาระเดียว

11 อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการฯ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบบริหารทั่วไปของ สตง. เป็นผู้แทน สตง.ในกิจการของ สตง.ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง./คณะกรรมการวินัยทางงบระมาณและการคลัง

12 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ความหมาย หน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 12

13 หน่วยรับตรวจ 1. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม 2. หน่วยงานราชการภูมิภาค 3. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

14 หน่วยรับตรวจ (ต่อ) 4. หน่วยงานอื่นของรัฐ
5. หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (1) (2) (3 ) (4) 6. หน่วยงานอื่นใด หรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ สตง.เป็นผู้ตรวจสอบ

15 ผู้รับตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ หรือ การบริหารของหน่วยรับตรวจ

16 ตรวจสอบ การตรวจสอบ บัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา
การบริหาร เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์

17 เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ได้มาจาก
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ได้มาจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ หรือต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ

18 เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ที่ได้มา จะเป็นของหน่วยรับตรวจ
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ที่ได้มา จะเป็นของหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับตรวจมีอำนาจ หรือสิทธิในการใช้จ่าย หรือใช้ประโยชน์

19 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีแบบแผนการปฏิบัติราชการ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารการเงินของรัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจำเป็นแก่การตรวจสอบ

20 อำนาจหน้าที่ ของ สตง. 1. รับผิดชอบงานธุรการของ คตง.
2. ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 3. จัดทำรายงานประจำปี 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของ สตง.

21 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน
1.ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินอื่น ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ แสดงความเห็นเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

22 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ)
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สิน หรือการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน งาน โครงการของหน่วยรับตรวจ แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัดได้ผลตามเป้าหมายและคุ้มค่าหรือไม่

23 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ)
2. ตรวจสอบบัญชี และรายงานการ รับจ่ายประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดินประจำปี แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่

24 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ)
3. ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่

25 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ)
4. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และให้ตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ

26 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ)
5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยว กับแผนงาน งาน โครงการที่ จะมีผลกระทบต่อการ จัดทำงบประมาณ

27 มาตรา 42 ให้ผู้ว่า หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีอำนาจดังนี้
มาตรา 42 ให้ผู้ว่า หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีอำนาจดังนี้ เพื่อสอบสวน หรือสั่งให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียนเอกสารหลักฐานที่จัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง 1. เรียกผู้รับตรวจเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ 2. อายัด เงิน ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียนเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

28 มาตรา 42 (ต่อ) 3.เรียกบุคคลใดๆ เพื่อมาให้การเป็น
พยานหรือให้ส่ง มอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ

29 มาตรา 42 (ต่อ) 4.มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ - ในเวลาทำการ
- ในระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึดหรือ อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น เพื่ออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ หรือสันนิษฐานว่า เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

30 ไม่มีข้อสังเกต หัวหน้า ส่วนราชการ รายงาน

31 มีข้อสังเกต (ข้อทักท้วง)
สตง มีข้อสังเกต (ข้อทักท้วง) รายงาน ส่วนราชการ กระทรวง 31

32 มาตรา 44 – 46 เป็นกรณีที่แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจไปดำเนินการต่อไป

33 มาตรา 44 พิจารณาผลการตรวจสอบ
มาตรา 44 พิจารณาผลการตรวจสอบ  มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรี  หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบภายใน 60 วัน  กรณีหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

34 มาตรา 45 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี
มาตรา พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่มีข้อกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตาม

35 มาตรา 46 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี
มาตรา พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของราชการ  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี  แจ้งต่อ ป.ป.ช.  แจ้งหน่วยรับตรวจ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกำกับ

36 มาตรา 47 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี
มาตรา 47 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมีผู้กระทำการโดยมิชอบ  สตง. มีอำนาจประเมินความเสียหาย

37 มาตรา 61 ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา(มีอำนาจสอบสวน)

38 มาตรา 63 – 65 กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามผลการแจ้งตามรายงานการตรวจสอบ
 ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย (ม.63)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.64)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.65)

39 การตรวจสอบ การจัดเก็บ รายได้ การตรวจสอบ งบการเงิน การตรวจสอบ การซื้อ จัดจ้าง ลักษณะ งานตรวจสอบ การตรวจสอบ ลักษณะอืน การตรวจสอบ การดำเนินงาน การตรวจสอบ สืบสวน

40 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน
เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่าย ขาดการควบคุมหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ผู้จ่ายเงินไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย ไม่ลงวัน เดือน ปี และไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงกำกับไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้กรณีจัดซื้อหรือจ้างทำของ ไม่ได้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้ หรือกรณีออกเช็คในนามเจ้าหนี้ ไม่ขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่ได้ขีดคร่อม

41 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน (ต่อ)
ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หรือจัดทำไม่ครบถ้วน กรณีมีเงินสดคงเหลือไม่ได้ส่งมอบต่อให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เก็บรักษาเงินเกินวงเงินที่อนุญาต โดยไม่ได้นำเงินที่ได้รับและเก็บรักษาไว้ในวันใดวันหนึ่งที่เกินวงเงินที่อนุญาตให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยด่วนหรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำวันที่มีการรับจ่ายเงิน

42 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน (ต่อ)
ผู้ยืมไม่ได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนดเวลา ส่งล่าช้า สัญญายืมเงินมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูง ไม่กำหนดเวลาชดใช้เงินยืม ไม่แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในการยืม ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการเรียกชดใช้ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และมีการยืมใหม่โดยไม่ส่งคืนเงินยืมเก่า อนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ในขณะที่ผู้ยืมยังมีหนี้ค้างชำระอยู่

43 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงิน (ต่อ)
ขาดการควบคุมใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ เช่น ไม่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่ได้รายงานใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่ใช้ไป กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินไม่หมดเล่มไม่ได้เจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ในใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังไม่ได้ใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินต่อไป การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินไม่ครบถ้วน และล่าช้า มีการแก้ไขหลักฐาน เช่น วันที่นำส่ง และวันที่รับเงิน ไม่มีจัดให้มีการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้

44 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (ต่อ)
ด้านการบัญชี การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่ตนกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

45 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ไม่จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เงินประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพันไม่ได้จ่ายคืนผู้รับจ้าง 3. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินทดรองราชการ

46 ด้านการบริหารพัสดุ 1. บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกันกับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือจัดทำไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน 3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอรายงานผลการตรวจสอบล่าช้า 4. ไม่ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ สตง. 5. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่รายงานว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีสภาพอย่างไรขณะที่ตรวจสอบ และถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมและบัญชีหรือไม่

47 ด้านการตรวจสอบ การดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 2. การบริหารจัดการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินในการบริหารโครงการไม่เป็นไปโดยประหยัด

48 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546

49 มาตรฐาน การควบคุมภายใน
ส่วนงาน 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 2. ประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 5. ติดตามประเมินผล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ 49

50 วินัยทางงบประมาณและการคลัง
วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมระบบการตรวจสอบ มีวินัยทางงบประมาณและการคลัง แก้ปัญหาการปฏิบัติผิดระเบียบซ้ำซาก เป็นมาตรการป้องปราม

51 เนื้อหา การบังคับใช้ (21 ต.ค.44) โทษปรับทางปกครอง
การรอการลงโทษและการเพิ่มโทษ เหตุยกเว้นโทษและอายุความ

52 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ความผิดเกี่ยวกับ
ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ความผิดเกี่ยวกับ 1. การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการ นำส่งเงิน 2. การเบิกเงินและการจ่ายเงิน 3. การบริหารงบประมาณและการ ก่อหนี้ผูกพัน

53 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ความผิดเกี่ยวกับ (ต่อ)
ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ความผิดเกี่ยวกับ (ต่อ) 4. การจัดเก็บรายได้ 5. การยืมเงิน 6. พัสดุ 7. ความผิดอื่น

54 หลักเกณฑ์การรับโทษ 2. มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้
1. เป็นเจ้าหน้าที่ 2. มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ 3. กระทำความผิดต่อหน้าที่

55 หลักเกณฑ์การรับโทษ (ต่อ)
4. เป็นการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับ การควบคุมการเงินของรัฐ 5. กระทำโดยจงใจ ผล ต้องรับโทษ ปรับทางปกครอง 55

56 โทษปรับทางปกครอง โทษชั้นที่ 1 โทษชั้นที่ 2 โทษชั้นที่ 3 โทษชั้นที่ 4
ไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน เท่ากับเงินเดือน 2-4 เดือน เท่ากับเงินเดือน 5-8 เดือน เท่ากับเงินเดือน9-12 เดือน

57 การรอการลงโทษ ต้องครบองค์ประกอบ 1. ความผิดอัตราโทษชั้นที่ 1หรือ 2
1. ความผิดอัตราโทษชั้นที่ 1หรือ 2 2. ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ - ทำหน้าที่ใหม่ได้ไม่เกิน 6 เดือน - ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. ไม่เคยทำผิดวินัยตามระเบียบนี้มาก่อน

58 การเพิ่มโทษปรับทางปกครอง มี 2 กรณี
มีคำวินิจฉัยชี้ขาดของ คตง. กรณีที่ 1 ให้รับโทษและกระทำความ ผิดระหว่างที่ยังต้องรับโทษ กรณีที่ 2 ให้รับโทษและกระทำความ ผิดภายใน 5 ปีนับแต่วันมี คำวินิจฉัยชี้ขาดของคตง.

59 เหตุยกเว้นโทษ ถ้ากระทำผิดเพราะต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และพิสูจน์ได้ว่าได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งนั้นแล้ว

60 อายุความ ขาดอายุความ ถ้ามิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาความผิด ภายใน 5 ปี นับแต่วันทำผิด

61 ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัด เก็บเงินหรือรับชำระเงิน รับชำระแล้วไม่ออก หลักฐานหรือใบเสร็จ รับเงิน รับโทษปรับทางปก ครองชั้นที่ 1 องค์ประกอบความผิด เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับชำระเงิน รับชำระเงิน ไม่ออกหลักฐาน โดยจงใจ

62 การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง
การเก็บรักษาเงินเก็บแล้วแต่ไม่นำเงินเข้าฝาก โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1 การนำเงินส่ง รับแล้วไม่นำส่งโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1 ถ้ากระทำต่อเงินรายได้ เงินเบิกเกินส่งคืน โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 2 ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้บังคับบัญชาโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 2 หรือ 3

63 ส่วนที่ 2 การเบิกเงินและการจ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่ใช้บังคับ โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 องค์ประกอบความผิด เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยจงใจ

64 ส่วนที่ 3 การบริหารงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน
จนท.จัดการเกี่ยวกับ งปม. กระทำการจ่ายเงินก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีงปม. กระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจตามระเบียบใช้บังคับ องค์ประกอบความผิด เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงปม. จ่าย/ก่อหนี้ผูกพันก่อนเงินงวด ไม่มี งปม. ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ โดยจงใจ โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3

65 ส่วนที่ 4 การจัดเก็บรายได้
จนท.มีหน้าที่คำนวณภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นเพื่อเรียกเก็บ จงใจคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องให้ไม่ต้องเสีย/เสียน้อยกว่า โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 2 องค์ประกอบความผิด เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่คำนวณภาษี คำนวณไม่ถูกต้อง เพื่อให้ไม่ต้องเสีย/เสียน้อยกว่า โดยจงใจ

66 ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับเงินยืม
ผู้บังคับบัญชาหรือ จนท.มีอำนาจอนุมัติหรือจ่ายเงินยืมไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 องค์ประกอบความผิด เป็นผู้บังคับบัญชาหรือ จนท. มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติให้ยืมหรือจ่าย เงินยืม ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยจงใจ

67 ส่วนที่ 6 เกี่ยวกับการพัสดุ
จนท.มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4 องค์ประกอบความผิด เป็นจนท. มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบโดยแบ่งแยกวงเงินซื้อ /จ้าง เพื่อให้อำนาจ/วิธีการสั่งซื้อ/จ้างเปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยจงใจ

68 ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น เป็นจนท. มีหน้าที่ใช้จ่ายเงิน งปม.
ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ เกิดความเสียหายแก่รัฐ โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 องค์ประกอบความผิด เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ปราศจากอำนาจนอกเหนืออำนาจ เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยจงใจ

69 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

70 เนื้อหา สาระสำคัญของระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

71 สาระสำคัญของระเบียบฯ
ข้อ 4. นำแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในท้ายระเบียบไปใช้ ข้อ 5. ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ สตง. ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ สตง. จะขอให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

72 สาระสำคัญของระเบียบฯ (ต่อ)
ข้อ 6. ส่งสำเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายใน และของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่สำคัญ ให้ สตง. ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ข้อ 8. ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คตง. กำหนด

73 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Q & A สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google