งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture #6 เอนไซม์ ( ENZYMES) รศ. ดร. พรทิพย์ ชัยมณี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture #6 เอนไซม์ ( ENZYMES) รศ. ดร. พรทิพย์ ชัยมณี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture #6 เอนไซม์ ( ENZYMES) รศ. ดร. พรทิพย์ ชัยมณี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 The X-ray structure of HEW lysozyme Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

3 เอนไซม์ ( ENZYMES) 1. Properties of enzymes ( คุณสมบัติของเอนไซม์ ) 2. Enzyme Kinetics ( จลนพลศาสตร์ ของเอนไซม์ ) 3. Mechanism of enzyme catalysis ( กลไกการเร่งปฏิกิริยา ของเอนไซม์ ) 4. Control of enzymes activity ( การควบคุมการทำงานของ เอนไซม์ ) Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

4 คุณสมบัติเฉพาะของ เอนไซม์ (Unique properties of enzyme)  1. มีประสิทธิภาพสูง (high efficiency)  เพิ่มอัตราเร็วของปฎิกิริยา 10 6 -10 12  ปฎิกิริยาดำเนินได้ใน สภาวะปกติ  2. มีความจำเพาะสูง (high specificity)  ต่อตัวทำปฎิกิริยา (substrate)  ต่อชนิดของปฎิกิริยา (reaction)  3. ถูกควบคุมได้ (capacity to regulation) Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

5 ความสามารถในเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์บางชนิด (Catalytic powers of some enzymes) EnzymeNonenzymaticEnzymatic Reaction Rate Reaction Rate(s -1 ) Rate (s -1 ) Enhancement Carbonic anhydrase1.3 x 10 -1 1 x 10 6 7.7 x 10 6 Lysozyme 3 x 10 -9 5 x 10 -1 1.6 x 10 8 Triose phasphate isomerase 4 x 10 -6 4 x 10 3 1.0 x 10 9 Carboxypeptidase A 3 x 10 -9 5.7 x 10 2 1.9 x 10 11 Catalase 1 x 10 -8 4 x 10 7 4 x 10 15 Alkaline phosphatase 1 x 10 -15 1 x 10 2 1 x 10 17 Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

6 Enzyme-substrate complex Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

7 International classification of enzymes ClassName Reaction type Example 1 Oxidoreductases Transfer of electron A red + B ox A ox +B red Alcohol dehydrogenase 2 TransferasesTransfer of functional group A-B + CA + B-C Hexokinase 3 Hydrolases Hydrolysis reaction A-B +H 2 O A-H + B-OH Trypsin 4 LyasesCleavage of C-C,C-O,C-N A- B A=B + x-y Pyruvate decarboxylase and other bonds x y 5 Isomerases Transfer of groups A-B A-B Maleate isomerase within a molecule x y y x 6 Ligases Bond formation coupled A + B A-BPyruvate carboxylase (or Synthases) to ATP hydrolysis Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

8 Enzyme terminology EC.X.X. X.X Example EC.1.1.1.1 (Alcohol dehydrogenase) 1. Oxidoreductase ( enzyme catalyzing oxidation-reduction reaction) 1.1 Acting on CH-OH group of donors 1.1.1 With NAD + or NADP + as acceptor 1.1.1.1Alcohol:NAD oxidoreductase Alcohol + NAD + aldehyde or ketone + NADH + H + Example EC.1.1.3.4 (Glucose oxidase) 1.1.3With O 2 as acceptor 1.1.3.4  -D-glucose: oxygen oxidoreductase  -D-glucose + O 2 D-glucono-d-lactone + H 2 O 2 Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

9 Cofactors Essential ions Coenzymes Activator ions Metal ions Cosubstrates Prosthetic groups (loosely bound) (tightly bound) Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

10 Elemental cofactors ElementEnzyme Fe 2+ / Fe 3+ Cytochromes, peroxidases,catalases Cu + / Cu 2+ Cytochrome oxidase, tyrosidase Mg 2+ Most of the phosphotransferases Zn 2+ Alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase SeGlutathione peroxidase Cl -  -amylase Ni 2+ Urease Ca 2+ Phosphorylase kinase Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

11 VitaminCoenzyme derivative Thiamine (vitamin B 1 )Thiamine pyrophosphate Riboflavin (vitamin B 2 )Flavine adenine dinucleotide and flavin mononucleotide Nicotinate (niacin)Nicotinamide adenine dinucleotide Pyridoxine,pyridoxal andPyridoxal phosphate pyridoxamine(vitamin B 6 ) PantotinateCoenzyme A BiotinCovalently attached to carboxylases FolateTetrahydrofolate Cobalamin(vitamin B 12 )Cobamide coenzymes Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee Coenzyme derivatives of some water-soluble vitamins

12 Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD + ) Oxidized form Reduced form Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

13 Structure of Lactate dehydrogenase (Tetramer 140 kDa) Pyruvate Lactate Lactate dehydrogen ase NADH +H + NAD + 1.1.1.27 Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

14 Active site of Lactate dehydrogenase Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

15 Redox coenzymes Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

16 Nucleoside phosphate as coenzyme in phosphotransferases and ligases ATP + AMP ADP + ADP Adenylase kinase Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

17 Group-transfering coenzymes I Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee

18 Group-transfering coenzymes II Chemistry Science Silpakorn UniversityDr. Porntip Chaimanee


ดาวน์โหลด ppt Lecture #6 เอนไซม์ ( ENZYMES) รศ. ดร. พรทิพย์ ชัยมณี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google