งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen
Inventory Control Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen

2 Objective of Inventory Control
Inventory Policy How much order quantity When are Items ordered Objective MIN Cost MAX Profit

3 Objective of Inventory Control
MAX Profit = Income - Cost MIN Cost = SUM of Cost ITEM COST Holding Cost COST Shortage Cost Setup Cost

4 Inventory Assumption อัตราการใช้เป็นค่าคงที่
ในการสั่งซื้อจะสั่งเท่ากันทุกครั้ง ไม่มีเวลานำและสั่งเมื่อสินค้าหมดแล้วเท่านั้น ไม่มีสินค้าขาด สินค้าไม่มีอายุในการจัดเก็บ สินค้ามีราคาคงทีตลอดช่วงอายุในการวางแผน

5 Inventory Assumption I Q เมื่อ TC = ต้นทุนรวม
D = ปริมาณความต้องการใน 1 ปี C = ราคาสินค้า Q = ปริมาณการสั่งซื้อ I = ต้นทุนจม S = ต้นทุนในการตระเตรียม

6 Calculation EOQ ต้องหา Q ที่ทำให้ ต้นทุนรวมต่ำที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ Q Cost ต้องหา Q ที่ทำให้ ต้นทุนรวมต่ำที่สุด

7 ตัวอย่างที่ 1 Solve D = 1000 C = 12.5 I = 0.1 S = 5
จงหาค่า EOQ โดยมีค่าความต้องการตลอดทั้งปีคือ 1000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 12.5 บาท โดยที่การสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 5 บาท /ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 10% ของราคาสินค้า Q= =90 ชิ้น / ครั้ง Solve D = 1000 C = 12.5 I = 0.1 S = 5

8 Ans. เลือกซื้อครั้งละ 200 ชิ้น
ตัวอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ถ้ามีข้อเสนอว่าถ้าซื้อครั้งละ 200 ชิ้นจะลดราคาให้เหลือ ราคาชิ้นละ 8 บาท จะยอมรับหรือไม่ Solve Ans. เลือกซื้อครั้งละ 200 ชิ้น

9 ตัวอย่างที่ 3 ถ้าความต้องการของลูกค้าต่อปีคือ ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อคือ 20บาท/ครั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 20% ของราคาสินค้าโดยที่ ซื้อครั้งละ ชิ้น ให้ราคา 5 บาท ชิ้น ให้ราคา 4.5 บาท >= 1000 ชิ้น ให้ราคา 4 บาท Solve 1. คำนวณ EOQ ในแต่ละ ราคา 2. ดูว่า EOQ เป็นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นจริงให้ตัดทางเลือกนั้นทิ้ง 3. ถ้าเป็นจริงมากกว่า 1 ทางเลือกให้พิจารณาจากค่า TC

10 ตัวอย่างที่ 3(ต่อ) TC(500) = บาท TC(667) = บาท TC(1000) = บาท

11 การบ้าน 1 ให้กำหนด Inventory Policy จากโจทย์ต่อไปนี้
ให้แสดงวิธีทำด้วยมือ(เขียนในกระดาษ) ให้แสดงผลจากการใช้ Solver โจทย์ กำหนดให้ D = 23918 C = 980 I = 4.5% S = 150

12 การบ้าน (ต่อ) จงหา EOQ ถ้า สั่ง 1000 ชิ้นขึ้นไป จะลดราคาเหลือ 950 บาท จะสั่งเท่าไหร่ ในการสั่งครั้งหนึ่งมีโปรโมชั่นลดราคาให้ 40% จะสั่งครั้งนั้นเท่าไหร่ ถ้าราคาเดิมที่สั่ง คือ 950

13 QUIZE ใน paper นี้ผู้เขียนต้องการศึกษาอะไร
เป้าหมายในการทำงานวิจัยนี้คืออะไร ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการเกิด Bullwhip Effect สำหรับ Two stage Supply Chain มีอะไรบ้าง ผลที่ได้จากการศึกษาคืออะไร Centralizing Customer demand information ในงานวิจัยนี้กำหนดอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google