งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inventory Control Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inventory Control Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inventory Control Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen

2 Objective of Inventory Control Inventory Policy How much order quantity When are Items ordered Objective MIN CostMAX Profit

3 Objective of Inventory Control MIN Cost = MAX Profit =Income - Cost SUM of Cost COST ITEM COST Holding Cost Shortage Cost Setup Cost

4 Inventory Assumption 1. อัตราการใช้เป็นค่าคงที่ 2. ในการสั่งซื้อจะสั่งเท่ากันทุกครั้ง 3. ไม่มีเวลานำและสั่งเมื่อสินค้า หมดแล้วเท่านั้น 4. ไม่มีสินค้าขาด 5. สินค้าไม่มีอายุในการจัดเก็บ 6. สินค้ามีราคาคงทีตลอดช่วงอายุ ในการวางแผน

5 Inventory Assumption t I Q เมื่อ TC = ต้นทุนรวม D = ปริมาณความ ต้องการใน 1 ปี C = ราคาสินค้า Q = ปริมาณการสั่งซื้อ I = ต้นทุนจม S = ต้นทุนในการ ตระเตรียม

6 Calculation EOQ ค่าใช้จ่ายในการ จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการ สั่งซื้อ Q Cost ต้องหา Q ที่ทำให้ ต้นทุนรวมต่ำที่สุด

7 ตัวอย่าง ที่ 1 จงหาค่า EOQ โดยมีค่าความต้องการตลอดทั้งปี คือ 1000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 12.5 บาท โดยที่การสั่งซื้อแต่ละ ครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 5 บาท / ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 10% ของ ราคาสินค้า Solve D = 1000 C = 12.5 I = 0.1 S = 5 Q= 89.44 =90 ชิ้น / ครั้ง

8 ตัวอย่าง ที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ถ้ามีข้อเสนอว่าถ้าซื้อครั้งละ 200 ชิ้นจะลดราคาให้เหลือ ราคาชิ้นละ 8 บาท จะยอมรับหรือไม่ Sol ve Ans. เลือกซื้อครั้งละ 200 ชิ้น

9 ตัวอย่าง ที่ 3 ถ้าความต้องการของลูกค้าต่อปีคือ 10000 ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อคือ 20 บาท / ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 20% ของราคา สินค้าโดยที่ ซื้อครั้งละ 1-499 ชิ้น ให้ราคา 5 บาท 500-999 ชิ้น ให้ราคา 4.5 บาท >= 1000 ชิ้น ให้ราคา 4 บาท Solve1. คำนวณ EOQ ในแต่ละ ราคา 2. ดูว่า EOQ เป็นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นจริง ให้ตัดทางเลือกนั้นทิ้ง 3. ถ้าเป็นจริงมากกว่า 1 ทางเลือกให้ พิจารณาจากค่า TC

10 ตัวอย่างที่ 3( ต่อ ) TC(500) = 45625 บาท TC(667) = 45330 บาท TC(1000) = 45480 บาท

11 การบ้าน 1 ให้กำหนด Inventory Policy จากโจทย์ต่อไปนี้ ให้แสดงวิธีทำด้วยมือ ( เขียนในกระดาษ ) ให้แสดงผลจากการใช้ Solver โจทย์ กำหนดให้ D = 23918 C = 980 I = 4.5% S = 150

12 การบ้าน ( ต่อ ) 1. จงหา EOQ 2. ถ้า สั่ง 1000 ชิ้นขึ้นไป จะลดราคาเหลือ 950 บาท จะสั่งเท่าไหร่ 3. ในการสั่งครั้งหนึ่งมีโปรโมชั่นลดราคาให้ 40% จะสั่งครั้งนั้นเท่าไหร่ ถ้าราคาเดิมที่สั่ง คือ 950

13 QUIZE ใน paper นี้ผู้เขียนต้องการศึกษาอะไร เป้าหมายในการทำงานวิจัยนี้คืออะไร ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการเกิด Bullwhip Effect สำหรับ Two stage Supply Chain มีอะไรบ้าง ผลที่ได้จากการศึกษาคืออะไร Centralizing Customer demand information ในงานวิจัยนี้กำหนดอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Inventory Control Basic EOQ By Kawinthorn Saicharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google