งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

161 102 การบัญชี 2 เงินสด ( ต่อ ). การแสดงรายการเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดในงบ การเงิน รายการเหล่านี้อันได้แก่ เงินสด เงิน ฝากธนาคาร และเงินสดย่อยจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "161 102 การบัญชี 2 เงินสด ( ต่อ ). การแสดงรายการเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดในงบ การเงิน รายการเหล่านี้อันได้แก่ เงินสด เงิน ฝากธนาคาร และเงินสดย่อยจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 161 102 การบัญชี 2 เงินสด ( ต่อ )

2 การแสดงรายการเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดในงบ การเงิน รายการเหล่านี้อันได้แก่ เงินสด เงิน ฝากธนาคาร และเงินสดย่อยจะ รวมกันอยู่ภายใต้หัวข้อเงินสดและเงิน ฝากธนาคาร (Cash On Hand and at Banks) เป็นรายการแรกในงบดุลอยู่ใน หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน รายการเหล่านี้อันได้แก่ เงินสด เงิน ฝากธนาคาร และเงินสดย่อยจะ รวมกันอยู่ภายใต้หัวข้อเงินสดและเงิน ฝากธนาคาร (Cash On Hand and at Banks) เป็นรายการแรกในงบดุลอยู่ใน หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน

3 เงินสดย่อย (Petty Cash Funds) เพื่อใช้จ่ายในกิจการในกรณีที่เป็น ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งกิจการจะตั้ง งบเงินสดย่อยโดยเบิกเงินสดมาให้ พนักงานของกิจการถือเงินสดย่อย (Petty Cash Custodian) ถือไว้เพื่อ สำรองจ่าย กิจการจะไม่ใช้เช็คจ่าย เพราะเป็นเรื่องยุ่งยากที่ผู้รับเช็คจะนำ เช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร และ ค่าธรรมเนียมของเช็คแต่ละฉบับมี จำนวน ฉบับละ 5 บาท เพื่อใช้จ่ายในกิจการในกรณีที่เป็น ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งกิจการจะตั้ง งบเงินสดย่อยโดยเบิกเงินสดมาให้ พนักงานของกิจการถือเงินสดย่อย (Petty Cash Custodian) ถือไว้เพื่อ สำรองจ่าย กิจการจะไม่ใช้เช็คจ่าย เพราะเป็นเรื่องยุ่งยากที่ผู้รับเช็คจะนำ เช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร และ ค่าธรรมเนียมของเช็คแต่ละฉบับมี จำนวน ฉบับละ 5 บาท

4 ขั้นตอนเกี่ยวกับเงินสดย่อย (Imprest System) 1. การตั้งเงินสดย่อย (Establishing the Funds) 2. การจ่ายเงินจากเงินสดย่อย (Making payments from the funds) 3. การเบิกชดเชยเงินสดย่อย (Replenishing the funds)

5 การตั้งเงินสดย่อย โดยปกติจำนวนเงินทดรองจ่ายที่ตั้งไว้ จะใช้ในกิจการระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับ กิจการ อาจเป็น 2 หรือ 3 สัปดาห์ก็ได้ จำนวนเงินสดก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของ กิจการ โดยปกติจำนวนเงินทดรองจ่ายที่ตั้งไว้ จะใช้ในกิจการระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับ กิจการ อาจเป็น 2 หรือ 3 สัปดาห์ก็ได้ จำนวนเงินสดก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของ กิจการการบันทึกบัญชี บัญชีเงินสดย่อย 1,000 บัญชีเงินสด / เงินฝากธนาคาร 1,000 ตั้งเงินสดย่อย

6 การจ่ายเงินจากเงินสดย่อย ผู้ถือเงินสดย่อยจ่ายเงินสดให้ผู้ขอเบิก ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงิน และรายการค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายจากเงิน สดย่อย ผู้เบิกเงินสดย่อยจะต้องทำ เอกสารประกอบการขอเบิก เรียกว่า ใบสำคัญเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) บางรายการต้องมีการอนุมัติ การจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น ค่ารับรอง และเมื่อมีใบเสร็จรับเงินที่ เป็นเอกสารภายนอกอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ กิจการจะต้อง นำมากลัดติดไว้กับใบสำคัญเงินสด ย่อยเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน การ บันทึกบัญชีจะทำเพียงแค่บันทึกไว้เพื่อ เป็นช่วยความจำโดยอาจทำเป็นเงินสด ย่อย ผู้ถือเงินสดย่อยจ่ายเงินสดให้ผู้ขอเบิก ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงิน และรายการค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายจากเงิน สดย่อย ผู้เบิกเงินสดย่อยจะต้องทำ เอกสารประกอบการขอเบิก เรียกว่า ใบสำคัญเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) บางรายการต้องมีการอนุมัติ การจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น ค่ารับรอง และเมื่อมีใบเสร็จรับเงินที่ เป็นเอกสารภายนอกอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ กิจการจะต้อง นำมากลัดติดไว้กับใบสำคัญเงินสด ย่อยเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน การ บันทึกบัญชีจะทำเพียงแค่บันทึกไว้เพื่อ เป็นช่วยความจำโดยอาจทำเป็นเงินสด ย่อย

7 การเบิกชดเชยเงินสดย่อย เมื่อเงินสดย่อยมีจำนวนใกล้หมด พนักงานถือเงินสดย่อยจะขอเบิก ชดเชยเพื่อให้เงินสดย่อยมีจำนวนเท่า เมื่อเริ่มตั้งครั้งแรก พนักงานถือเงินสด ย่อยจะทำใบสรุปปะหน้าเอกสาร ใบสำคัญเงินสดย่อยทั้งหมด ฝ่าย การเงินจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดว่า ถูกต้องตามระเบียบของกิจการ เกี่ยวกับการจ่ายเงินจากเงินสดย่อย จากนั้นฝ่ายการเงินจะจัดเตรียมเช็ค จ่ายให้พนักงานถือเงินรองจ่ายและจะ ประทับตรา “ จ่ายแล้ว ” ในเอกสาร ทั้งหมด เพื่อป้องกันการนำเอกสารมา เบิกเงินซ้ำ เมื่อเงินสดย่อยมีจำนวนใกล้หมด พนักงานถือเงินสดย่อยจะขอเบิก ชดเชยเพื่อให้เงินสดย่อยมีจำนวนเท่า เมื่อเริ่มตั้งครั้งแรก พนักงานถือเงินสด ย่อยจะทำใบสรุปปะหน้าเอกสาร ใบสำคัญเงินสดย่อยทั้งหมด ฝ่าย การเงินจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดว่า ถูกต้องตามระเบียบของกิจการ เกี่ยวกับการจ่ายเงินจากเงินสดย่อย จากนั้นฝ่ายการเงินจะจัดเตรียมเช็ค จ่ายให้พนักงานถือเงินรองจ่ายและจะ ประทับตรา “ จ่ายแล้ว ” ในเอกสาร ทั้งหมด เพื่อป้องกันการนำเอกสารมา เบิกเงินซ้ำ

8 การปฎิบัติในวันสิ้นงวด การเบิกเงินสดย่อยควรจะกระทำในวัน สิ้นงวดด้วยเพื่อวัตถุประสงค์สอง ประการประการแรก เพื่อให้มีการ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน เพื่อ ป้องกันการทำเอกสารสูญหายของ พนักงานถือเงินสด การเบิกเงินสดย่อยควรจะกระทำในวัน สิ้นงวดด้วยเพื่อวัตถุประสงค์สอง ประการประการแรก เพื่อให้มีการ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน เพื่อ ป้องกันการทำเอกสารสูญหายของ พนักงานถือเงินสด

9 การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงิน สดย่อย 1. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกิจการ จะต้องสุ่มตรวจสอบเอกสารและนับ จำนวนเงินโดยไม่ให้พนักงานถือเงิน สดย่อยรู้ตัวก่อน 2. การประทับตรา “ จ่ายแล้ว ” กับ เอกสารที่จ่ายเงินแล้วทุกฉบับ จะทำ ให้ไม่สามารถนำเอกสารไปเบิกได้อีก ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt 161 102 การบัญชี 2 เงินสด ( ต่อ ). การแสดงรายการเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดในงบ การเงิน รายการเหล่านี้อันได้แก่ เงินสด เงิน ฝากธนาคาร และเงินสดย่อยจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google