งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

554 104 Food for Health ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบของอาหาร องค์ประกอบของอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "554 104 Food for Health ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบของอาหาร องค์ประกอบของอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 554 104 Food for Health ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบของอาหาร องค์ประกอบของอาหาร สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน อุปนิสัยการรับประทาน อาหารกับสุขภาพ อาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

4 บรรยาย สัปดาห์ละ 3 คาบ (13.00-15.40 น.) บรรยาย สัปดาห์ละ 3 คาบ (13.00-15.40 น.) รวม 14 สัปดาห์ รวม 14 สัปดาห์ Assignment : e-learning Assignment : e-learning Exercise Exercise Course evaluation Course evaluation สอบข้อเขียน 2 ครั้ง สอบข้อเขียน 2 ครั้ง กลางภาค168 คะแนน กลางภาค168 คะแนน ปลายภาค 168 คะแนน ปลายภาค 168 คะแนน เกณฑ์คะแนน 75-100% A 65-69 % B 50-54 % C 35-44 % D 70-74 % B+ 55-64 % C+ 45-49 % D+ 0-34 % F

5

6 ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพ คำจำกัดความของ อาหาร สุขภาพ และโภชนาการ คำจำกัดความของ อาหาร สุขภาพ และโภชนาการ ค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงคุณค่าทางโภชนาการ ค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงคุณค่าทางโภชนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การแบ่งกลุ่มและตัวอย่างอาหารกลุ่มต่างๆ การแบ่งกลุ่มและตัวอย่างอาหารกลุ่มต่างๆ ความสำคัญและบทบาทต่อร่างกาย ความสำคัญและบทบาทต่อร่างกาย ระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร ปัญหาที่พบ ระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร ปัญหาที่พบ ตัวอย่างปัญหาโภชนาการในประเทศไทย ตัวอย่างปัญหาโภชนาการในประเทศไทย ธงโภชนาการ และ อาหารแลกเปลี่ยน ธงโภชนาการ และ อาหารแลกเปลี่ยน

7 References Foundations and clinical applications of nutrition. (Grodner, Anderson and DeYoung. 2000.) สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (ชูศักดิ์ เวช แพทย์ และ กันยา ปาละวิวัธน์. 2536) อาหารกับสุขภาพในแนววัฒนธรรม (ทวีทอง หงษ์ วิวัฒน์. 2541) องค์รวมแห่งสุขภาพ (พระไพศาล วิสาโล - บรรณาธิการ. 2536) เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ..2532)

8 References (continued) ชีวเคมี (มนตร์ จุฬาวัฒนฑล และ ประหยัด โกมารทัต - บรรณาธิการ. 2536) สุขภาพผู้ใหญ่วัยทำงาน (รุ่งรวี บริราษ. 2530) อาหารรักษาโรค (วิจิตร บุณยะโหตระ. 2533) 10 ปี สถาบันวิจัยโภชนาการ (สถาบันวิจัยโภชนาการ. 2530) การแพทย์นอกระบบ -177 ทางเลือกไปสู่สุขภาพ (สุ วิชญ์ ปรัชญาปารมิตา. 2541) อาหารเพื่อสุขภาพ (โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ. 2529)

9 อาหาร (Foods) หมายถึง สิ่งที่รับประทานได้ ไม่ว่ามีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ประกอบด้วย 2 ส่วน NutrientsNon-nutrients

10 ประเภทของอาหาร แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมี Protein Protein Carbohydrates Carbohydrates Lipids (Fat) Lipids (Fat) Minerals Minerals Vitamins Vitamins Water Water

11 ประเภทของอาหาร แบ่งตามคุณประโยชน์หลัก ให้พลังงานเป็นหลัก ให้พลังงานเป็นหลัก Carbohydrates & Lipids Carbohydrates & Lipids Protein Protein ช่วยในการเจริญเติบโต เสริมสร้างและ ซ่อมแซม ช่วยในการเจริญเติบโต เสริมสร้างและ ซ่อมแซม Protein Protein Minerals Minerals Vitamins Vitamins

12 ประเภทของอาหาร แบ่งตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ Macronutrients Macronutrients Protein Protein Carbohydrates Carbohydrates Lipids (Fat) Lipids (Fat) Micronutrients Micronutrients Minerals Minerals Vitamins Vitamins

13 ประเภทของอาหาร แบ่งตามหลักโภชนาการ หมู่ 1 เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง หมู่ 1 เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง (โปรตีน วิตามิน เกลือแร่) หมู่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน หมู่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน(คาร์โบไฮเดรต) หมู่ 3 ผักสีเขียว สีเหลือง หมู่ 3 ผักสีเขียว สีเหลือง (วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร) หมู่ 4 ผลไม้ หมู่ 4 ผลไม้ (วิตามิน แร่ธาตุ มีคาร์โบไฮเดรตบ้าง) หมู่ 5 น้ำมันและไขมัน หมู่ 5 น้ำมันและไขมัน(ไขมัน-ให้พลังงาน)

14 ประเภทของอาหาร แบ่งตามความสามารถในการสร้างของร่างกาย Nonessential nutrients Nonessential nutrients Essential nutrients Essential nutrients Glucose Glucose Linoleic acid, Linolenic acid Linoleic acid, Linolenic acid Amino acids บางตัว Amino acids บางตัว Vitamins Vitamins Minerals Minerals Water Water

15 สุขภาพ (Health) Health is a state of complete physical, mental, and social well-being (and not merely the absence of disease and infirmity) สุขภาพ คือสุขภาวะโดยสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม

16 สุขภาพ - คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตทางกายหรือทางวัตถุ คุณภาพชีวิตทางกายหรือทางวัตถุ คุณภาพชีวิตทางสังคม คุณภาพชีวิตทางสังคม คุณภาพชีวิตทางจิต คุณภาพชีวิตทางจิต คุณภาพชีวิตทางปัญญา คุณภาพชีวิตทางปัญญา

17 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคล กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ พฤติกรรม พฤติกรรม ความเชื่อ (belief) และจิตวิญาณ (spirit) ความเชื่อ (belief) และจิตวิญาณ (spirit) ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางสังคม

18 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (ต่อ) ปัจจัยจากระบบบริการสังคม ปัจจัยจากระบบบริการสังคม การครอบคลุมและเข้าถึงประชากร ความหลากหลายของการให้บริการ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ วัคซีน วัคซีน พฤติกรรม พฤติกรรม Rabies vaccine Rabies vaccine Hepatitis B vaccine Hepatitis B vaccine

19 โภชนาการ (Nutrition) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับ สิ่งมีชีวิต ชนิดและปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ชนิดและปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการ หน้าที่และบทบาทของสารอาหาร หน้าที่และบทบาทของสารอาหาร ปัญหาทุพโภชนาการ ปัญหาทุพโภชนาการ การป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีปัญหาทาง โภชนาการ การป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีปัญหาทาง โภชนาการ

20 ค่ามาตรฐานด้านโภชนาการ Recommended Dietary Allowance Recommended Dietary Allowance (RDAs) = ปริมาณสารอาหารที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาค ควรได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหาร Dietary Reference Intakes Dietary Reference Intakes (DRIs) = ปริมาณสารอาหารที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาค ควรได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหาร และลดโอกาส เกิดโรคอันเนื่องมาจากอาหาร

21 การประเมินค่า DRIs พิจารณาจาก ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ บทบาทการลดโอกาสเกิดโรคหรือสภาวะ บางอย่าง ข้อมูลปัจจุบัน - ระดับการบริโภคอาหารของ กลุ่มคน

22 องค์ประกอบของ DRIs Estimated Average Requirement (EAR) Estimated Average Requirement (EAR) Recommended Dietary Allowance (RDA) Recommended Dietary Allowance (RDA) Adequate Intake (AI) Adequate Intake (AI) Tolerable Upper Intake Level (UL) Tolerable Upper Intake Level (UL)

23

24

25

26

27 พลังงานจากสารอาหาร กำหนดเป็น calorie พลังงาน 1 calorie เทียบเท่ากับ พลังงานที่ทำ ให้น้ำ 1 กรัมร้อนขึ้น 1 องศาเซลเซียส โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้ 4 Cal ไขมัน 1 กรัม ให้ 9 Cal

28

29 ปริมาณแคลอรีและสารอาหาร ในอาหารไทยส่วนที่กินได้ 100 กรัม อาหาร พลังงาน (กิโล แคลอรี่) คาร์โบ ไฮเดรต (กรัม) โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) ใย อาหาร (กรัม) วิตามิน เอ (อาร์อี) วิตามิน บี1 (มก) เหล็ก (มก) แคลเซียม (มก) วิตามิน ซี (มก) กลุ่มข้าว-แป้ง ข้าวจ้าว ข้าวกล้อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลุ่มผัก ผักกาดหอม ผักตำลึง ผักกวางตุ้ง กลุ่มผลไม้ กล้วยน้ำว้า มะละกอสุก ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง กลุ่มเนื้อสัตว์ หมูสันนอก ปลาทู ไข่ ถั่วเหลือง กลุ่มนมและ ผลิตภัณฑ์นม นมสด โยเกิร์ต นมสดไขมันต่ำ 362 355 364 20 32 23 122 41 45 52 153 138 155 423 61 84 49 77.7 81.1 70.9 3.0 3.9 3.6 29.0 9.5 9.9 12.1 0 0.3 1.6 34.2 3.9 10.8 5.5 7.1 6.1 6.7 1.6 3.6 1.9 0.8 0.5 1.0 0.7 21.0 21.6 12.8 33.9 3.2 3.8 3.7 2.4 0.7 5.9 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 7.7 4.4 10.8 16.7 3.7 2.9 1.3 2.8 0.8 2.0 1.8 2.7 2.1 2.4 1.3 1.5 3.7 0 21.9 0 - 173 673 384 22 174 12 - 3 - 178 0 35 20 3 0.29 0.12 - 0.04 0.11 0.05 0.04 0.05 0.04 1.59 0.13 0.15 0.95 0.04 0.05 1.0 0.9 1.0 1.1 1.4 1.3 0.6 1.1 0.4 0.5 0.9 2.2 3.2 8.9 0.1 12 5 16 61 57 115 10 15 29 10 3 168 38 343 102 126 122 - 14 13 51 12 49 15 145 0 - 8 -

30

31

32 การย่อยอาหาร

33

34

35 ขั้นตอนการย่อยและดูดซึมอาหาร

36 ปัญหาในระบบย่อยอาหาร Ulcer Ulcer Gastric ulcer Duodenal ulcer Gall stone (นิ่วในถุงน้ำดี) Gall stone (นิ่วในถุงน้ำดี)protein calcium salt of bilirubin cholesterol อาหารไม่ย่อย อาหารไม่ย่อย

37 ภาวะโภชนาการ Ideal (Optimum) nutritional status Ideal (Optimum) nutritional status Borderline (Marginal) nutritional status Borderline (Marginal) nutritional status Malnutrition มีสาเหตุจาก Malnutrition มีสาเหตุจาก ได้รับน้อย ได้รับน้อย ไม่ถูกส่วน ไม่ถูกส่วน ภาวะร่างกาย ภาวะร่างกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการกิน Overnutrition Overnutrition

38 การสำรวจภาวะโภชนาการ การตรวจสภาพร่างกายทางคลินิก และวัด สัดส่วนร่างกาย การตรวจสภาพร่างกายทางคลินิก และวัด สัดส่วนร่างกาย การตรวจทางชีวเคมี (ระดับสารบางชนิดที่ใช้ชี้ วัดสุขภาพ) การตรวจทางชีวเคมี (ระดับสารบางชนิดที่ใช้ชี้ วัดสุขภาพ) การสำรวจสภาวะการบริโภคอาหาร การสำรวจสภาวะการบริโภคอาหาร การสำรวจนิเวศน์วิทยาทางอาหารและ โภชนาการ การสำรวจนิเวศน์วิทยาทางอาหารและ โภชนาการ

39 อาหารจานด่วน (Fast food) อาหารขยะ (Junk food)

40 ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และ หมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับแป้งบางมื้อ 3. กินพืชผักให้มาก กินผลไม้เป็นประจำ 4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งเป็น ประจำ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. เลี่ยงอาหารหวานจัด เค็มจัด 8. กินอาหารสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 9. งด หรือลด เครื่องดื่มที่มี alcohol

41 ธงโภชนาการ กลุ่มข้าว-แป้ง (8-12 ทัพพี) กลุ่มข้าว-แป้ง (8-12 ทัพพี) กลุ่มผัก ผลไม้ (ผัก 4-6 ทัพพี ผลไม้ 3-5 ส่วน) กลุ่มผัก ผลไม้ (ผัก 4-6 ทัพพี ผลไม้ 3-5 ส่วน) กลุ่มเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ และนม (เนื้อสัตว์ 6-12 ช้อน กินข้าว นม 1-2 แก้ว) กลุ่มเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ และนม (เนื้อสัตว์ 6-12 ช้อน กินข้าว นม 1-2 แก้ว) กลุ่มน้ำมัน น้ำตาล เกลือ กลุ่มน้ำมัน น้ำตาล เกลือ

42

43 รายการอาหารแลกเปลี่ยน www.si.mahidol.ac.th/.../บทที่ 23_ โภชนาการ-อ.เนตรนภิส.doc www.si.mahidol.ac.th/.../บทที่ 23_ โภชนาการ-อ.เนตรนภิส.doc www.si.mahidol.ac.th/.../บทที่ 23_ โภชนาการ-อ.เนตรนภิส.doc www.si.mahidol.ac.th/.../บทที่ 23_ โภชนาการ-อ.เนตรนภิส.doc หมวดข้าว-แป้ง (ธัญพืช) หมวดข้าว-แป้ง (ธัญพืช) หมวดผัก หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดผลไม้ หมวดเนื้อสัตว์ หมวดเนื้อสัตว์ หมวดนมและผลิตภัณฑ์นม หมวดนมและผลิตภัณฑ์นม หมวดไขมัน / อาหารเบ็ดเตล็ด หมวดไขมัน / อาหารเบ็ดเตล็ด


ดาวน์โหลด ppt 554 104 Food for Health ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบของอาหาร องค์ประกอบของอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google