งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2

2 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ เกณฑ์การให้คะแนน  การตัดเกรดด้วยวิธี อิงเกณฑ์ ( ตาม เกณฑ์ของภาควิชาฯ )  เกณฑ์ให้คะแนน  สอบกลางภาค ( ปิดตำรา ) 30%  สอบปลายภาค ( เปิดตำรา )30%  Individual assignment 10%  Group assignment10%  Final report and presentation 20%

3 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Individual Assignment  แปลและสรุปประเด็น บทความภาษาอังกฤษ คนละ 1 บทความ  คะแนนเก็บ 10 คะแนน  บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การจัดการคลังสินค้า  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการขน ถ่ายวัสดุ  ค้นคว้าจากฐานข้อมูล www.sciencedirect.com เท่านั้น  สิ่งที่ต้องส่ง : (1) บทความต้นฉบับ (2) คำแปล (3) สรุปประเด็น 1 หน้า (4) ไฟล์เอกสาร ทั้งหมด ( ส่งพร้อม CD รายงานกลุ่ม )  กำหนดการส่ง : วันที่เสนอบทความ  ห้ามเลือกบทความซ้ำกัน

4 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Group Assignment  ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีต่างๆ  นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint กลุ่มละ 3 คน  คะแนนเก็บ 10 คะแนน  เนื้อหาในการนำเสนอควรประกอบไปด้วย  หลักการ ( หลักการทำงาน )  การจำแนกประเภทของเทคโนโลยี  การประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ หรือคลังสินค้า  ส่งเอกสาร handout PPT วันที่นำเสนอ  ไฟล์ PPT ส่งพร้อม CD รายงานกลุ่ม

5 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Group Assignment 1. AGV and Robot in mat handling 2. AS/RS 3. Barcode 4. Magnetic stripe and Smart card 5. RFID (Radio Frequency Identification) 6. Automated optical inspection 7. GPS (Global Positioning System) 8. Intelligent / Active / Smart packaging 9. JIT & Cross docking 10. EDI (Electronic Data Interchange) *** หัวข้อสำรอง : Bulk Material Handling, Identification system

6 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Final Report and Presentation  สำรวจสภาพปัญหาคลังสินค้าในสถาน ประกอบการจริง วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหา  กลุ่มละ 3 คน ( กลุ่มเดียวกับ group assignment)  คะแนนเก็บ 20 คะแนน  สิ่งที่ต้องส่ง :  Handout ของ PowerPoint  รูปเล่มรายงาน  ซีดี บันทึกข้อมูล (Final report + Group Assignment + Article)  กำหนดการส่ง : วันที่นำเสนอบทความ

7 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Final Report and Presentation เนื้อหาในรายงานควรประกอบไปด้วย  ประวัติโดยย่อและรายละเอียดของธุรกิจ  ขั้นตอนการทำงาน  การวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน  นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ วิธีการปรับปรุง  การเปรียบเทียบหรือประเมินผลการปรับปรุง  ข้อมูลอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google