งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง. Demand Forecast Production Planning MRP / JIT TOC CONWIP Inventory Control แผนผลิตรวม, สมดุลผลิต, ตารางการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง. Demand Forecast Production Planning MRP / JIT TOC CONWIP Inventory Control แผนผลิตรวม, สมดุลผลิต, ตารางการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง

2 Demand Forecast Production Planning MRP / JIT TOC CONWIP Inventory Control แผนผลิตรวม, สมดุลผลิต, ตารางการผลิต หลัก, การจัดลำดับ งาน EOQ / EPQ ROP / SS

3 Input Process Output วัตถุดิบ, ชิ้นส่วนประกอบ, วัสดุสิ้นเปลือง WIP Finish Goods สิ่งที่สนใจคือ จะซื้อเท่าไหร่ และเมื่อไหร่

4 Inventory Management Non Capacitate Capacitate Continuous Review Periodic Review

5 ค่าใช้จ่ายในการคงคลัง 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 2 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการขาดสต็อก (Lost sale & Back order) ค่าใช้จ่ายในการ จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการ สั่งซื้อ

6 ต้นทุนต่างๆจากการสั่งซื้อ วิธีในการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุด 1 ในการใช้สินค้าจะใช้เป็น อัตราส่วนสม่ำเสมอ 2 ปริมาณการสั่งซื้อเท่ากับ Q ทุกครั้ง 3 จะสั่งซื้อเมื่อ คงคลัง = 0 และ lead time =0 t I Q

7 การคำนวณหาค่า EOQ t I Q ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ปริมาณในการจัดเก็บใน ช่วงเวลา = Q/2 สินค้าซื้อมาในต้นทุน C ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ I ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ D = ปริมาณความ ต้องการของลูกค้า S = ค่าใช้จ่ายในการซื้อ แต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ + ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ =

8 การคำนวณหาค่า EOQ ต้นทุน ทั้งหมด = เราต้องการ ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด เราสามารถหาค่า ต่ำสุดได้จาก ;X = Q ค่าใช้จ่าย รวม (TC)

9 ตัวอย่าง ที่ 1 จงหาค่า EOQ โดยมีค่าความต้องการตลอดทั้งปี คือ 1000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 12.5 บาท โดยที่การสั่งซื้อแต่ละ ครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 5 บาท / ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 10% ของ ราคาสินค้า SolveD = 1000 C = 12.5 I = 0.1 S = 5 Q= 89.44 =90 ชิ้น / ครั้ง

10 ตัวอย่าง ที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ถ้ามีข้อเสนอว่าถ้าซื้อครั้งละ 200 ชิ้นจะลดราคาให้เหลือ ราคาชิ้นละ 8 บาท จะยอมรับหรือไม่ Sol ve Ans. เลือกซื้อครั้งละ 200 ชิ้น

11 ตัวอย่าง ที่ 3 ถ้าความต้องการของลูกค้าต่อปีคือ 10000 ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อคือ 20 บาท / ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 20% ของราคา สินค้าโดยที่ ซื้อครั้งละ 1-499 ชิ้น ให้ราคา 5 บาท 500-999 ชิ้น ให้ราคา 4.5 บาท >= 1000 ชิ้น ให้ราคา 4 บาท Solve1. คำนวณ EOQ ในแต่ละ ราคา 2. ดูว่า EOQ เป็นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นจริง ให้ตัดทางเลือกนั้นทิ้ง 3. ถ้าเป็นจริงมากกว่า 1 ทางเลือกให้ พิจารณาจากค่า TC

12 ตัวอย่างที่ 3( ต่อ ) TC(500) = 45625 บาท TC(667) = 45330 บาท TC(1000) = 45480 บาท

13 EOQ เมื่อยอมให้มีการ ขาดสต็อก TV = T1+T2 Q/V=TV /T1 Q/(Q- V)=TV/T 2 จากกฎ 3 เหลี่ยมมุม ฉาก t I Q V T1T1 T2T2 TVTV V t1t2 ปริมาณคงคลังเฉลี่ย ในช่วง t2 = (Q-V)/ 2 ปริมาณคงคลังเฉลี่ย ในช่วง t1 = V/2

14 EOQ เมื่อยอมให้มีการขาด สต็อก t I Q V T1T1 T2T2 TVTV V t1t2

15 การคำนวณหาค่า EPQ t I Q p- u LDtDt OPOP u เมื่อ Q = ปริมาณการผลิตที่ เหมาะสม OP= จุดสั่งใหม่ Dt = จำนวนวันในการ เดินเครื่อง เมื่อ L = ช่วงเวลาตั้งแต่สั่ง จนได้รับของ p = อัตราในการผลิตต่อ วัน u = อัตราการใช้ต่อวัน Lead time

16 การคำนวณหาค่า EPQ เมื่อ N = จำนวนครั้งในการ เดินเครื่องต่อ ปี A = ยอดขายต่อปีในราคา โรงงาน I = ค่าใช้จ่ายในการคงคลัง (% มูลค่าคงคลังเฉลี่ย ) S = ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่อง ต่อการเดิน เครื่อง 1 ครั้ง ลักษณะคล้ายๆกับ EOQ ที่เรา จะต้องหาจำนวนในการสั่ง ( ผลิต )

17 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับสต็อกปลอดภัย (Safety Stock:SS) โดย SS = Safety Stock Dmax = ค่าความต้องการ สูงสุดในช่วง L Dbar = ค่าความต้องการ เฉลี่ยในช่วง L L = Lead Time

18 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับสต็อกปลอดภัย (Safety Stock:SS) t I Q Q/ 2 ROPROP ระดับ Safety Stock ช่วง Lead time ความต้องการเฉลี่ยใน ช่วงเวลานำ tv ความต้องการสูงสุดใน ช่วงเวลานำ

19 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับสต็อกปลอดภัย (Safety Stock:SS) Safety Stock เมื่อ เวลานำคงที่ เราต้องสมมติการแจกแจงของข้อมูลในท่ จะคำนวณหาระดับ SS การแจกแจงที่นิยมนำมาใช้ในการ คำนวณหา SS มีอยู่ 3 แบบคือ 1. การแจกแจงแบบปกติ มักนิยมใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม 2. การแจกแจงแบบปัวซอง เหมาะกับธุรกิจที่เป็นขาย ปลีก 3. การแจกแจงแบบ exponential เหมาะกับการขาย ปลีก และ ขายส่ง

20 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับสต็อกปลอดภัย (Safety Stock:SS) Safety Stock เมื่อ เวลานำคงที่ 1. การแจก แจงปกติ ค่า Z เกิดจาก กำหนดความเสี่ยงใน การขาด stock  แล้วเปิดดูจากตาราง 2. การแจง แบบปัวซอง Dbar มักมี ค่าอยู่ ระหว่าง 2 ถึว 20 3. การแจกแจงแบบ Exponential

21 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับสต็อกปลอดภัย (Safety Stock:SS) Safety Stock เมื่อ เวลานำที่มีการ เปลี่ยนแปลง ใช้หลักความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ พื่อหาค่า Dmax และ SS แล้วเลือกค่าจากค่าความเชื่อมั่น ตัวอย่างตามหนังสือ

22 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับ Reoder Point - Fixed Order Size System or Fix Order Quantity - Fixed Order Arrival System or Fix Time Quantity Fixed Order Size System or Fix Order Quantity จะแสดงตำแหน่งสต็อกไว้อย่างต่อเนื่องเมื่อ สต็อกลดลงถึง ROP ก็จะทำการสั่งในระดับคงที่แต่ ช่วงเวลาขึ้นกับอัตราการใช้วัตถุดิบ

23 การจัดการสินค้าคงคลัง การหาระดับ Reoder Point Fixed Order Arrival System or Fix Time Quantity ตำแหน่งสต็อกจะถูกทบทวนเป็นระยะๆ และ ความต้องการเป็นแบบเชิงสุ่ม เมื่อ P= ช่วงเวลาในการสั่ง T= ระดับเป้าหมายคงคลัง D’bar = ความต้องการ เฉลี่ยในช่วง P+L SS’ = ระดับ Safety Stock

24 การจัดการวัสดุคงคลังแบบ ABC เป็นการแบ่งคลาสของวัสดุคงคลังออกเป็น 3 คลาส โดยพิจารณาตามต้นทุน การแบ่งระดับมี 3 ระดับคือ A มีมูลค่าเป็น 80% ของคงคลังทั้งหมด B มีมูลค่าเป็น 15% ของคงคลังทั้งหมด C มีมูลค่าเป็น 5% ของคงคลังทั้งหมด จะเป็นไปตามกฎ 20-80 80 % 15 % 5%5%


ดาวน์โหลด ppt Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง. Demand Forecast Production Planning MRP / JIT TOC CONWIP Inventory Control แผนผลิตรวม, สมดุลผลิต, ตารางการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google