งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสินค้าคงคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสินค้าคงคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง

2 แผนผลิตรวม , สมดุลผลิต , ตารางการผลิตหลัก,การจัดลำดับงาน
Forecast Demand Production Planning Inventory Control แผนผลิตรวม , สมดุลผลิต , ตารางการผลิตหลัก,การจัดลำดับงาน MRP / JIT TOC CONWIP EOQ / EPQ ROP / SS

3 วัตถุดิบ ,ชิ้นส่วนประกอบ , วัสดุสิ้นเปลือง
Input Process Output วัตถุดิบ ,ชิ้นส่วนประกอบ , วัสดุสิ้นเปลือง WIP Finish Goods สิ่งที่สนใจคือ จะซื้อเท่าไหร่ และเมื่อไหร่

4 Inventory Management Continuous Review Non Capacitate Capacitate
Periodic Review

5 ค่าใช้จ่ายในการคงคลัง
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 2 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการขาดสต็อก(Lost sale & Back order) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

6 ต้นทุนต่างๆจากการสั่งซื้อ
วิธีในการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุด 1 ในการใช้สินค้าจะใช้เป็นอัตราส่วนสม่ำเสมอ 2 ปริมาณการสั่งซื้อเท่ากับ Q ทุกครั้ง 3 จะสั่งซื้อเมื่อ คงคลัง = 0 และ lead time =0 t I Q

7 การคำนวณหาค่า EOQ I Q ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ t
สินค้าซื้อมาในต้นทุน C ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ I ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ D = ปริมาณความต้องการของลูกค้า S = ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ + ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ =

8 เราสามารถหาค่าต่ำสุดได้จาก
การคำนวณหาค่า EOQ ต้นทุนทั้งหมด = เราต้องการค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ;X = Q เราสามารถหาค่าต่ำสุดได้จาก ค่าใช้จ่ายรวม (TC)

9 ตัวอย่างที่ 1 Q= 89.44 =90 ชิ้น / ครั้ง
จงหาค่า EOQ โดยมีค่าความต้องการตลอดทั้งปีคือ 1000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 12.5 บาท โดยที่การสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 5 บาท /ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 10% ของราคาสินค้า Q= =90 ชิ้น / ครั้ง Solve D = 1000 C = 12.5 I = 0.1 S = 5

10 Ans. เลือกซื้อครั้งละ 200 ชิ้น
ตัวอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ถ้ามีข้อเสนอว่าถ้าซื้อครั้งละ 200 ชิ้นจะลดราคาให้เหลือ ราคาชิ้นละ 8 บาท จะยอมรับหรือไม่ Solve Ans. เลือกซื้อครั้งละ 200 ชิ้น

11 ตัวอย่างที่ 3 ถ้าความต้องการของลูกค้าต่อปีคือ ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อคือ 20บาท/ครั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็น 20% ของราคาสินค้าโดยที่ ซื้อครั้งละ ชิ้น ให้ราคา 5 บาท ชิ้น ให้ราคา 4.5 บาท >= 1000 ชิ้น ให้ราคา 4 บาท Solve 1. คำนวณ EOQ ในแต่ละ ราคา 2. ดูว่า EOQ เป็นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นจริงให้ตัดทางเลือกนั้นทิ้ง 3. ถ้าเป็นจริงมากกว่า 1 ทางเลือกให้พิจารณาจากค่า TC

12 ตัวอย่างที่ 3(ต่อ) TC(500) = บาท TC(667) = บาท TC(1000) = บาท

13 EOQ เมื่อยอมให้มีการขาดสต็อก
t I Q V T1 T2 TV t1 t2 ปริมาณคงคลังเฉลี่ยในช่วง t2 = (Q-V)/ 2 ปริมาณคงคลังเฉลี่ยในช่วง t1 = V/2 TV = T1+T2 Q/V=TV/T1 Q/(Q-V)=TV/T2 จากกฎ 3 เหลี่ยมมุมฉาก

14 EOQ เมื่อยอมให้มีการขาดสต็อก
t I Q V T1 T2 TV t1 t2

15 การคำนวณหาค่า EPQ t I Q p-u L Dt OP u เมื่อ Q =ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
Lead time

16 ลักษณะคล้ายๆกับ EOQ ที่เราจะต้องหาจำนวนในการสั่ง(ผลิต)
การคำนวณหาค่า EPQ ลักษณะคล้ายๆกับ EOQ ที่เราจะต้องหาจำนวนในการสั่ง(ผลิต) เมื่อ N = จำนวนครั้งในการเดินเครื่องต่อ ปี A = ยอดขายต่อปีในราคาโรงงาน I = ค่าใช้จ่ายในการคงคลัง(%มูลค่าคงคลังเฉลี่ย) S = ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องต่อการเดิน เครื่อง 1 ครั้ง

17 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับสต็อกปลอดภัย(Safety Stock:SS) โดย SS = Safety Stock Dmax = ค่าความต้องการสูงสุดในช่วง L Dbar = ค่าความต้องการเฉลี่ยในช่วง L L = Lead Time

18 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับสต็อกปลอดภัย (Safety Stock:SS) t I Q Q/2 ROP ระดับ Safety Stock ช่วง Lead time ความต้องการเฉลี่ยในช่วงเวลานำ tv ความต้องการสูงสุดในช่วงเวลานำ

19 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับสต็อกปลอดภัย(Safety Stock:SS) Safety Stock เมื่อ เวลานำคงที่ เราต้องสมมติการแจกแจงของข้อมูลในท่จะคำนวณหาระดับ SS การแจกแจงที่นิยมนำมาใช้ในการคำนวณหา SS มีอยู่ 3 แบบคือ 1. การแจกแจงแบบปกติ มักนิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 2. การแจกแจงแบบปัวซอง เหมาะกับธุรกิจที่เป็นขายปลีก 3. การแจกแจงแบบ exponential เหมาะกับการขายปลีก และ ขายส่ง

20 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับสต็อกปลอดภัย(Safety Stock:SS) Safety Stock เมื่อ เวลานำคงที่ 1. การแจกแจงปกติ ค่า Z เกิดจากกำหนดความเสี่ยงในการขาด stock (a) แล้วเปิดดูจากตาราง 2. การแจงแบบปัวซอง Dbar มักมีค่าอยู่ระหว่าง 2 ถึว 20 3. การแจกแจงแบบ Exponential

21 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับสต็อกปลอดภัย(Safety Stock:SS) Safety Stock เมื่อ เวลานำที่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้หลักความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ พื่อหาค่า Dmax และ SS แล้วเลือกค่าจากค่าความเชื่อมั่น ตัวอย่างตามหนังสือ

22 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับ Reoder Point - Fixed Order Size System or Fix Order Quantity - Fixed Order Arrival System or Fix Time Quantity Fixed Order Size System or Fix Order Quantity จะแสดงตำแหน่งสต็อกไว้อย่างต่อเนื่องเมื่อสต็อกลดลงถึง ROP ก็จะทำการสั่งในระดับคงที่แต่ช่วงเวลาขึ้นกับอัตราการใช้วัตถุดิบ

23 การจัดการสินค้าคงคลัง
การหาระดับ Reoder Point Fixed Order Arrival System or Fix Time Quantity ตำแหน่งสต็อกจะถูกทบทวนเป็นระยะๆ และความต้องการเป็นแบบเชิงสุ่ม เมื่อ P= ช่วงเวลาในการสั่ง T= ระดับเป้าหมายคงคลัง D’bar = ความต้องการเฉลี่ยในช่วง P+L SS’ = ระดับ Safety Stock

24 การจัดการวัสดุคงคลังแบบABC
เป็นการแบ่งคลาสของวัสดุคงคลังออกเป็น 3 คลาสโดยพิจารณาตามต้นทุน การแบ่งระดับมี 3 ระดับคือ A มีมูลค่าเป็น 80% ของคงคลังทั้งหมด B มีมูลค่าเป็น 15% ของคงคลังทั้งหมด C มีมูลค่าเป็น 5% ของคงคลังทั้งหมด 80% 15% 5% จะเป็นไปตามกฎ 20-80


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสินค้าคงคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google