งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการถ่ายทอดพลังงานและสารอินทรีย์ผ่าน Trophic level หลายระดับเป็นเส้นตรง Energy Flow and Mineral Cycling Food Chains and Energy Transfer Food Chain Pelagic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการถ่ายทอดพลังงานและสารอินทรีย์ผ่าน Trophic level หลายระดับเป็นเส้นตรง Energy Flow and Mineral Cycling Food Chains and Energy Transfer Food Chain Pelagic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นการถ่ายทอดพลังงานและสารอินทรีย์ผ่าน Trophic level หลายระดับเป็นเส้นตรง Energy Flow and Mineral Cycling Food Chains and Energy Transfer Food Chain Pelagic Food Chain PhytoplanktonHerbivorous Zooplankton Carnivorous Zooplankton Primary producer Primary trophic level Primary consumer Secondary trophic level Secondary consumer Tertiary trophic level

2 จำนวน TL ผันแปรตามพื้นที่และจำนวนชนิดสิ่งมีชีวิต ในสังคมนั้น ๆ TL ที่สูงที่สุดมักเป็น Adult animals ที่ไม่มีผู้ล่าอื่น : Shark, Fish, Squid, and Mammal Secondary Production มวลชีวภาพรวมของสัตว์ใน TL ที่สูงขึ้น ต่อหน่วยพื้นที่ต่อเวลา

3

4 ขนาดของสิ่งมีชีวิตมักเพิ่มขึ้นตาม TL แต่ Generation time (Length of life cycle) จะค่อย ๆ ยาวขึ้น : Zooplankton เป็นสัปดาห์หรือเดือน ทำให้ยากที่จะประมาณ Secondary Production : Phytoplankton เป็นชั่วโมงหรือวัน : Mammal หลายปี : Fish เป็นปี

5 ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด E ระหว่าง TL = Ecological efficiency (E) :Pt = the annual production ที่ TLt Production อาจอยู่ในรูปพลังงาน (Cal, Joules) หรือมวลชีวภาพ (gC) :Pt-1 = the annual production ที่ TL ก่อนหน้า ซึ่งวัดยากแต่ประมาณโดยใช้ Transfer efficiency (E T )

6 ใน Marine Ecosystem E T มีค่าประมาณ 20 % (plant to herbivore) = Herbivore productionETET Primary production PhytoplanktonZooplankton ( ใน Trophic level ที่สูงขึ้น ) E T มีค่าประมาณ 15 - 10 % ดังนั้นจะมี Energy losses ระหว่าง TL ประมาณ 80 – 90 %

7 Detritus

8 ถ้าต้องการรู้ว่ามีพลังงานเท่าไหร่ที่ส่งผ่านใน TL ต้องรู้จำนวน TL ในที่นั้น ๆ จำนวน TL มักจะถูกกำหนดโดยขนาดของ Primary Producers ใน Open Ocean มักมีถึง 6 TL

9 ใน Continental shelf มีประมาณ 4 TL

10 ถ้าขนาดของ Phytoplankton หลักเล็ก Food chain จะยาว ใน Upwelling มีประมาณ 3 TL

11 จำนวน TL และ Primary productivity ใช้คาดคะแน Yields of Secondary production ได้ตามสมการ E = Ecological efficiency โดย P 1 = Annual primary production n = the number of Trophic transfers (TL+1)

12

13 Food chain เป็นแนวความคิดทางทฤษฎีที่สะดวก เพื่อลดความซับซ้อนทางธรรมชาติ Food Webs แต่ในความเป็นจริงการกินต่อกันจะมีรูปแบบเป็นสายใยอาหาร (Food web)

14

15 การแข่งกันระหว่างชนิดอาจทำให้มวลชีวภาพของ top-level commercially- fished sp. ลดลง : fish larvae ต้องแข่งขันแย่ง copepod หรือเหยื่ออื่น ๆ กับ Chaetognaths, Jellyfish, Ctenophore และ Carnivorous zoo

16

17 The Microbial Loop Particulate Organic Material (POM) Dissolved organic Material (DOM) ; Dissolved organic Carbon (DOC)

18 กระบวนการที่เปลี่ยน Organic material ให้เป็น Inorganic mineral = Mineralization Mineral Cycles Heterotrophic bacteria Anaerobic bacteria Chemosynthesis

19 Nitrogen cycle ในทะเลมีความซับซ้อนเพราะมีหลายรูปแบบ และมีกระบวนการเปลี่ยนรูปที่ซับซ้อน Nitrogen regeneration ในมวลน้ำมาจากกิจกรรมของแบคทีเรีย และการขับถ่ายของ Marine animals Nitrogen Dissolved molecular nitrogen (N 2 ) Inorganic form of ammonia (NH 4 ) + Nitrite (NO 2 ) - Nitrate (NO 3 ) -

20 Nitrification เกิดโดย Nitrifying bacteria Denitrification เกิดโดย Denitrifying bacteria มักเกิดใน Anoxic sediment Cyanobacteria

21 แหล่ง Nitrogen ที่ใช้สร้าง Primary production การเปรียบเทียบ Regenerated N & New N ใช้วิเคราะห์ Sustainable fish harvest ได้ Regenerated N เป็น N ที่หมุนเวียนจาก Organic material ใน Euphotic zone ( มักจะมาในรูปของ Ammonia & Urea) New N เป็น N ที่มาจากภายนอก มาจาก Deep water ( มักเป็น Nitrate) ในเขต Upwelling มีสภาพตรงกันข้ามทำให้มี New N มาก ในเขต Oligotrophic จะมีการนำน้ำจากด้านล่างขึ้นมา Euphotic zone น้อย ทำให้มี New N น้อยมาก

22 สัดส่วนของ f-ratio ประมาณ 0.1 ใน Oligotrophic สูงถึง 0.8 ใน Upwelling ค่าเฉลี่ยของมหาสมุทรคือ 0.3-0.5 New Production = Total Production f-ratio

23

24 C เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่มีไม่จำกัด Carbon 45 ml total CO 2 /l (SW) Equilibrium chemical reaction 0.23 ml/l pH SW 8 + 0.5Buffered solution

25 Marine organisms บางชนิดจะจับ Calcium กับ Carbonate ions ด้วยกระบวนการ Calcification เพื่อสร้างโครงสร้างหินปูน CaCO 3 จะอยู่รูปของ Calcite, Aragonite เมื่อสิ่งมีชีวิตตาย โครงสร้างนี้จะจมและละลายน้ำ CO 2 ก็จะถูก ปล่อยออกมาในน้ำ หรือจมอยู่ในตะกอนดิน

26

27 กระบวนการทางชีววิทยามีความสำคัญต่อ C cycle และสมดุล ของ CO 2 3 ประการคือ (1) ปริมาณ CO 2 ที่อยู่ใน FC ขึ้นกับว่ามี New N เข้ามาในเขต Euphotic zone เพื่อการสังเคราะห์แสงมากน้อยแค่ไหน (2) ปริมาณ CO 2 จะหายไปอย่างถาวรโดยสะสมในตะกอน ขึ้นกับกระบวนการทางเคมี นิเวศวิทยา ตะกอนในทะเลลึก และ Bacterial loop ซึ่ง recycle DOC & POC (3) ปริมาณ CO 2 ใน Carbonate skeletons ของ Mar Organisms ที่เกิดมานาน เป็นกระบวนการเก็บกัก CO 2 ที่สำคัญ Limestone 50 x 10 5 tonnes of CO 2 Organic sediment 12 x 10 5 tonnes of CO 2 Dissolved inorganic carbonate 35 x 10 5 tonnes of CO 2


ดาวน์โหลด ppt เป็นการถ่ายทอดพลังงานและสารอินทรีย์ผ่าน Trophic level หลายระดับเป็นเส้นตรง Energy Flow and Mineral Cycling Food Chains and Energy Transfer Food Chain Pelagic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google