งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา. โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป็น โปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา. โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป็น โปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา

2 โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป็น โปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงใน ด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำ บัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรมใช้ ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรม ในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet.

3 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเป รดชีต (spread sheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะ ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการ คำนวณ โดยจะเก็บข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่ เรียกว่า เซล (Cell) ที่สามารถนำเอาเซลมา อ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรมคำนวณหา ผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ บางคนใช้โปรแกรม MS Excel สำหรับการ พิมพ์ตาราง การพิมพ์รายการสิ่งของต่าง ๆ ที่มี การรวมเงิน หรือตัวเลข หรือมีการคำนวนอย่าง ง่าย บางคนใช้โปรแกรมนี้ เพื่อวิเคราะห์ แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าสถิติต่าง ๆ เป็นต้น โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร

4 คุณสมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel 1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น 2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่น เกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ การเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็น กราฟได้ทันที 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะ ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

5 5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมา วิเคราะห์ได้ 6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทาง เครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูล และรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน 7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้ เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ คุณสมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

6


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา. โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป็น โปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google