งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เป็นปรสิตพวก flagellate ที่อาศัยอยู่ใน กระแสเลือดและเนื้อเยื่อ ของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม - สามารถพบระยะบางระยะ ในสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เป็นปรสิตพวก flagellate ที่อาศัยอยู่ใน กระแสเลือดและเนื้อเยื่อ ของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม - สามารถพบระยะบางระยะ ในสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - เป็นปรสิตพวก flagellate ที่อาศัยอยู่ใน กระแสเลือดและเนื้อเยื่อ ของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม - สามารถพบระยะบางระยะ ในสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate) ( Subphylum Mastigophora )

3 - พบว่าพวกที่มี ความสำคัญทางการ แพทย์มีอยู่ 2 genera คือ Leishmania Trypanosoma

4 - จัดปรสิตกลุ่มนี้อยู่ใน Suborder Trypanosomatina พบว่า มีรูปร่างแตกต่างกันแบ่งได้ เป็น 4 แบบ คือ 1. Leishmania form - รูปร่างเป็นแบบ oval shape ขนาดเล็ก - เรียกว่า เป็นระยะ Amastigote

5 Nucle us Kineto plast

6 2. Leptomonas form - เรียกว่า เป็นระยะ Promastigote

7 3. Crithidia from - เรียกว่า เป็นระยะ Epimastigote

8 4. Trypanosoma from - เรียกว่า เป็นระยะ Trypomastigote

9 -ร-ระยะต่างๆ ของปรสิตจะมี การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และตำแหน่งองค์ประกอบ ของปรสิตดังนี้ 1. รูปร่าง 2. Anterior flagellum การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Developmental froms)

10 3. Undulating membrane 4. Nucleus 5. Kinetoplast ( ส่วนที่ เป็น DNA ของ Mitochondia)

11 พบว่า species ที่ทำให้เกิดโรค ในคน ได้แก่ 1. Leishmania donovani ทำให้เกิดโรค Visceral Leishmaniasis (Kala-azar) - พยาธิสภาพของโรค เกิดที่ อวัยวะภายใน เช่น ตับและม้าม - เชื้อเข้าไปใน Macrophages ของระบบร่างแห ของหลอดเลือด (Reticuloendothelial system)

12 2. Leishmania tropica - ทำให้เกิดโรค Cutaneous Leishmaniasis (Oriental sore ) - พยาธิสภาพของโรค เกิด ที่ผิวหนัง - เชื้อเข้าไปเจริญอยู่ใน Macrophages ของ ผิวหนัง ไม่ลุกลามไปยัง อวัยวะอื่น

13 3. Leishmania brazilliensis - ทำให้เกิดโรค Mucocutaneous Leishmaniasis ( Espundia ) - พยาธิสภาพของโรค เกิด ที่เยื่อบุ ปาก คอ และจมูก - เชื้อเจริญใน Macrophages ของ อวัยวะที่เกิดพยาธิสภาพ นั้น

14 วงชีวิต (Life cycle) - ต้องการโฮสท์ 2 ชนิด 1. พวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) - พบระยะ Amastigote ( Leishmania form) - เรียกโรค Leishmaniasis ( เนื่องจากในคน พบระยะ Amastigote ซึ่ง มีรูปร่างแบบ Leishmania form - พบเชื้ออยู่ใน Macrophages

15 2. Vector - ได้แก่ แมลงพวก Sandfly ( Phlebotomus sp. ) - พบระยะ Promastigote (Leptomonas form) - พบเชื้ออยู่ใน Digestive tract ของแมลง

16 Leishmania form ใน Midgut Sand fly Leptomonas form อยู่บริเวณ Hypostome Leishmania form ในเลือด คน แมลงกัดคน Leishmania form ใน Visceral organ Leptomonas form ถูก Macrophage กินบริเวณแผล แบ่งตัวเป็น Leishmania form เข้าสู่ Blood circulation รูปแสดงวงชีวิต ของ Leishmania spp.

17 - Amastigote stage (Leishmania form) รูปร่าง oval หรือ round ( ขนาด 2-5 um X 1-3 um) - Promastigote stage (Leptomonas form) ยาว 20 um

18 ตารางเปรียบเทียบ เชื้อ Leishmania spp. L. donovani L. tropica L. brazilliensis 1. โรค Visceral Leishmaniasis Cutaneous Mucocutaneous (kala-azar) (Oriental sore) (Espundia) 2. Distribution จีน, อินเดีย เอเซีย, อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชียกลาง, เมดิเตอร์เร เนียน แมกซิโก เมดิเตอร์เรเนียน อเมริกากลาง & ใต้ อเมริกากลาง & ใต้, ซูดาน

19 ตารางเปรียบเทียบ เชื้อ Leishmania spp. L. donovani L. tropica L. brazilliensis 3. Morphology ไม่สามารถแยกชนิดได้ จะ บอกได้ว่าเป็นโรคชนิด ใด โดยต้องทราบว่า specimen นำมาจากอวัยวะส่วนใด 4. Life cycle ใน vertebrate ผิวหนัง เยื่อเมือกของจมูก, อยู่บริเวณ organ ปาก ภายในเช่น ตับ, ม้าม, ต่อมน้ำเหลือง

20 ตารางเปรียบเทียบ เชื้อ Leishmania spp. L. donovani L. tropica L. brazilliensis 5. Clinical มีอาการไข้ ตุ่มแผลพุพอง เกิดแผลพุพอง ซูบผอม บริเวณผิวหนัง บริเวณเยื่อเมือก ตับ, ม้าม, ต่อมน้ำเหลืองโต 6. Diagnosis1. ตรวจเลือดหา 1. ตรวจหา เชื้อ 1. ตรวจหาเชื้อ amastigote ใน จากแผลและ fluid macrophages 2. Culture ชิ้นเนื้อ 2. Sero Test 2. Sero Test ใน Media NNN (Nicol, Novy & Mc Neal) 3. Serological Test

21 - เกิดจากการถูก แมลงชนิด Sandfly ที่มี เชื้อปรสิตกัด - คนได้รับเชื้อระยะ Promastigote ( เชื้อจะ เข้าไปอยู่ในเซลล์แมคโคร ฟาจ ) Mode of infection

22 พยาธิสภาพของโรค พบว่าผู้ป่วยสามารถมีภาวะ โลหิตจางรุนแรงได้ในรายที่ เชื้อปรสิตเข้าสู่ Bone marrow - อาจพบอาการโลหิตเป็นพิษ ( Septicemia ) - อาการปอดอักเสบที่เริ่มจาก ปลายหลอดลม (Bronchopneumonia)

23 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - ตรวจเนื้อเยื่อจากใต้ ผิวหนัง เยื่อเมือก หรือน้ำไขสันหลัง ตรวจหาปรสิตจาก เซลล์แมคโครฟาจ - อาจนำแผลไปเพาะเลี้ยง ในอาหาร Novy-Nicolle-McNeal Medium

24 การรักษา (Treatment) - ปกติอาการที่ผิวหนังมักไม่ ต้องรักษา จะหาย ไปเอง หรืออาจรักษาโดยให้ Antibiotic กรณี ป้องกัน secondary infection - สำหรับกรณีที่ต้องรักษาทั้งที่ ผิวหนัง และที่ เยื่อบุ ใช้ยา Sodium stibogluconate ( ชื่อการ ค้า คือ Pentostam) หรือ N- methyl-glucamine antimonate

25 - Visceral leishmaniasis ใช้ยา Sodium stibogluconate, glucamine antimonate ได้เช่นกัน แต่ต่างขนาดกัน และอาจใช้ยา amphothericin B และ pentamidine ได้ในราย ที่ดื้อยา

26 การป้องกันและควบคุม (Prevention and Control) - ป้องกันการถูกแมลงพาหะ กัด - ป้องกันอย่าให้คนที่มี บาดแผลไปสัมผัสกับ บาดแผลของผู้ป่วย - กำจัดแมลงพาหะ - ควบคุมผู้ป่วยไม่ให้เป็นผู้ แพร่กระจายโรค

27


ดาวน์โหลด ppt - เป็นปรสิตพวก flagellate ที่อาศัยอยู่ใน กระแสเลือดและเนื้อเยื่อ ของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม - สามารถพบระยะบางระยะ ในสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google