งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ เศรษฐกิจ ความหมาย แบบแผนการผลิต แบบแผนการบริโภค ระบบเศรษฐกิจกับระบบ เครือญาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ เศรษฐกิจ ความหมาย แบบแผนการผลิต แบบแผนการบริโภค ระบบเศรษฐกิจกับระบบ เครือญาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบ เศรษฐกิจ ความหมาย แบบแผนการผลิต แบบแผนการบริโภค ระบบเศรษฐกิจกับระบบ เครือญาติ

3 ความหมายของ “ ระบบเศรษฐกิจ ” “ กลุ่มพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานมนุษย์และ เทคโนโลยีในการให้ได้มา การผลิตและ การจำแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการ อย่างเป็นระบบ โดยใช้ ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ” (Economy)

4 ( ทรัพยากร + แรงงาน + เทคโนโลยี ) ปัจจัยการผลิต สินค้าและ บริการ การจำแนกแจกจ่าย ( การบริโภค )

5 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีการผลิต แบบแผนการ ผลิต การใช้ทรัพยากร การแบ่งงาน

6

7 แบบแผนการบริโภค ( การใช้ แจกจ่าย แลกเปลี่ยนผลผลิต ) General reciprocity Balanced reciprocity Negative reciprocity (1) การแลกเปลี่ยนแบบตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocity)

8

9

10 เช่น ระบบ Big Man, การจัดเลี้ยงแบบ Potlatch (2) การแจกจ่ายผลผลิตคืน (Redistribution)

11

12

13 (3) การแลกเปลี่ยนในระบบตลาด (Market Exchange)

14

15

16

17

18 Malinowski: ศึกษาการ แลกเปลี่ยนแบบ Kula ring ในหมู่เกาะ Trobriand ตัวอย่าง

19

20

21

22

23 ระบบเศรษฐกิจกับระบบเครือญาติ  สิทธิในเด็กและผู้หญิง  แบบแผนการแต่งงาน  สินสอด (Bridewealth, Dowry, Bride service)  แบบแผนการตั้งที่อยู่หลัง แต่งงาน (Patrilocal, Matrilocal, Neolocal)  ญาติในฐานะผู้บริโภค  ญาติในฐานะเป็นปัจจัยการผลิต


ดาวน์โหลด ppt ระบบ เศรษฐกิจ ความหมาย แบบแผนการผลิต แบบแผนการบริโภค ระบบเศรษฐกิจกับระบบ เครือญาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google